| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Gminy Ornontowice
uchwala:

§ 1. Określić zasady i tryb przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVI/478/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Zasady i tryb przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. Niniejsza procedura odnosi się do rad pożytku publicznego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę na terenie Gminy Ornontowice lub działających na rzecz jej mieszkańców.

§ 2. 1) Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii podmiotów wymienionych w §1 w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących ich statutowej działalności.

2) Każdy z podmiotów określonych w §1 ma prawo wyrażania opinii na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

3) Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

4) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących

5) Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 3. 1) W przypadku powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego, konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywać się będą za pośrednictwem Rady.

2) Zasady powoływania oraz pracy Gminnej Rady Pożytku Publicznego określone są w odrębnych uchwałach.

§ 4. 1) W sytuacji nie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego konsultacje ogłasza Wójt Gminy Ornontowice w drodze zarządzenia.

2) Ogłoszenie konsultacji powinno zawierać dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konsultacji, a w szczególności:

- przedmiot konsultacji

- termin zgłaszania opinii,

- wskazanie stanowiska merytorycznego do udzielenia wyjaśnień

3) Informację o zarządzeniu konsultacji ogłasza się:

- na stronie internetowej Gminy

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Gminy

4) Termin wyrażania opinii przez uprawnione podmioty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zarządzenia konsultacji.

5) Opinie zgłaszane przez uprawnione podmioty muszą mieć formę pisemną i muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

6) Opinie należy składać w Biurze Obsługi Stron Urzędu Gminy Ornontowice w godzinach pracy Urzędu.

7) Wyniki konsultacji ogłasza się:

- na stronie internetowej Gminy

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Gminy

8) Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »