reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr.180, poz. 1493 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gorzyce, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Tryb powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Wójt Gminy Gorzyce w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Gorzyce liczbie od 7 do 10 osób:

1)Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach,

2)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach,

3)Komisariatu Policji w Gorzycach,

4)placówek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce,

5)placówek służby zdrowia,

6)organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

7)kuratorzy sądowi,

3. W skład Zespołu mogą wchodzić prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl

4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 3. Tryb odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Wójt Gminy odwołuje członka zespołu przed upływem kadencji:

1)na jego wniosek,

2)na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,

3)na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

4)w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Gorzyce w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust.4.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Gorzyce.

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy nie jest to możliwe- zastępca przewodniczącego lub sekretarz Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa członków. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.

9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

10. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

11. Grupy robocze składają informację Zespołowi o wynikach swej pracy.

12. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Gorzyce sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:

1)do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdania półroczne,

2)do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy- sprawozdanie roczne.

13. Jawność posiedzenia zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

14. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

15. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 27

16. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Beczkalska

aplikant radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama