| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , art.40 ust.1, art.41, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.9 a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U.Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegołowego sposobu konsultowania z radą dzialalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego wdziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co nastepuje:

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Ożarowice, zwany "ZESPOŁEM", realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 2. Zadania oraz uprawnienia Zespołu określa ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.1493 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Członków Zespołu powołuje Wót Gminy Ożarowice w drodze Zarządzenia.

§ 4. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących jednostek, instytucji oraz organizacji:

a) 1 przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach

b) 1 przedstwaiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowicach

c) 1 przedstawiciel Posterunku Policji w Pyrzowicach

d) 1 przedstawiciel Gimnazjum w Ożarowicach

e) 1 przedstawiciel szkół podstawowych z terenu Gminy Ożarowice

f) 1 przedstawiciel służby zdrowia

g) 1 przedstawiciel kuratorów sądowych

§ 5. Wójt Gminy Ożarowice może zaprosić do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów, niż okreslone w paragrafie 4, działającyh na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 6. Wójt Gminy Ożarowice zawiera porozumienia z podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu

§ 7. Wójt Gminy zwraca się do właściwego sądu rejonowego o wytypowanie kuratora sądowego do udziału w pracach Zespołu

§ 8. Porozumienia, o których mowa w paragrafie 6 określają zasady współpracy w zakresie przeciwdziałania bprzemocy w rodzinie, poprzez udział przedstawiciela danej intytucji w pracach Zespołu .

§ 9. Wójt Gminy Ożarowice odwołuje członka zespołu w trybie właściwym dla jego powołania:

1) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

2) na uzasadniony wniosek członka Zespołu,

3) na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu lub w związku z uchwałą Zespołu w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Zespołu.

§ 10. Organizacja prac Zespołu:

1) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Ożarowice w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień, o których mowa w paragrafie 6. Zawiadomienie przesyłane jest do podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

2) Posiedzenia Zespołu sa jawne. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

3) Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

4) Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

5) Z posiedzenia Zespołu sporzadza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu, posiedzenia oraz poczynione ustalenia i podjęcie uchwały.

6) Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, podejmowane są uchwały w sprawie:

a) wyboru przewodniczącego,

b) ustalenia planu pracy na dany rok kalendarzowy,

c) ustalenia sprawnego sposobu komunikowania się członków Zespołu, zwłaszcza w sytuacji zaistnienia pilnej konieczności.

7) Zespół może wybrać zastępcę przewodniczącego.

8) Podczas ostatniego planowanego posiedzenia w danym roku kalendarzowym, Zespół ustala plan pracy na kolejny rok.

9) Posiedzenia Zespołu może zwołać przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu, wskazując termnin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym zawiadamia członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminiem posiedzenia. W razie wystąpienia pilnej konieczności, posiedzenie może być zwołane bez zbędnej zwłoki.

10) W indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w danej rodzinie, Zespół tworzyć będzie grupy robocze.

§ 11. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada Wójtowi Gminy Ożarowice, w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 13. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »