| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Godów

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) po konsultacjach przeprowadzonych w trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgłoszonej przez mieszkańców Gminy Godów.

§ 2. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów.

2. Termin składania wniousków ustala się do dnia 20 sierpnia danego roku kalendarzowego na etapie prac projektowych budżetu gminy z możliwościa ich realizacji w roku następnym.

3. W roku 2011 wnioski należy składać do 20 września.

§ 3. Wójt Gminy Godów ustala komórkę organizacyjną Urzędu Gminy lub jednostkę organizacyjną Gminy właściwą do realizacji danego zadania.

§ 4. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy Godów lub jednostka organizacyjna Gminy w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku:

a)dokonuje analizy wniosku oraz ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji zadania,

b)dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w §5

c)rekomenduje Wójtowi Gminy Godów przyjęcie wniosku do realizacji lub odrzucenie go z podaniem uzasadnienia oraz jego kosztów, w szczególności wkładu Gminy Godów.

§ 5. 1. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy Godów lub jednostka organizacyjna Gminy, dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

1)celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

2)udział finansowy wnioskodawcy w łącznych szcunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,

3)wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,

4)wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę,

5)zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej,

6)udział środków z budżetu Gminy Godów potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej.

2. Za każde kryterium wniosek może otrzymać od 0 do 5 punktów, przy czym gdy wniosek nie spełnia danego kryterium otrzymuje za to kryterium 0 punktów, zaś gdy spełnia dane kryterium wniosek może otrzymać od 1 do 5 punktów.

3. Pierwszeństwo w realizacji mają te wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów, przy czym wnioski będą realizowane w ramach możliwości finansowych Gminy Godów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Godów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »