| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 42/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie

Na podstawie: art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”, zwaną dalej „Nagrodą”.

2. Nagrody pieniężne i wyróżnienia stanowią wyraz uznania władz samorządu Miasta i Gminy Szczekociny dla zawodników i trenerów za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu sportu na terenie gminy oraz jego popularyzacji wśród mieszkańców.

3. Dla Miasta i Gminy Szczekociny priorytetowe znaczenie mają następujące dziedziny sportu: kolarstwo, tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa.

§ 2. Zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Środki finansowe na nagrody i wyróżnienia określa corocznie uchwała budżetowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał


Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 17 marca 2011 r.

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów, za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie

§ 1. 1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia sportowe uzyskane w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kolarstwie, tenisie stołowym, piłce nożnej, piłce siatkowej.

2. Nagroda jest przyznawana zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, posiadającym lub nieposiadającym licencji polskiego związku sportowego, trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników przez wyżej wymienione osoby.

3. Nagroda będzie przyznawana za osiągnięcia uzyskane w okresie jednego roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia minionego roku.

4. Zawodnicy, trenerzy mogą otrzymać w danym roku kalendarzowym tylko jedną nagrodę pieniężną.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny może przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie zawodnikowi, trenerowi – mieszkańcowi Gminy Szczekociny, który reprezentuje barwy klubu sportowego mającego swoją siedzibę na terenie gminy lub poza jej terenem.

§ 2. 1. Nagroda dla zawodników, trenerów może mieć charakter pieniężny lub rzeczowy. Zawodnikom gier zespołowych przyznawana jest rzeczowa nagroda zespołowa.

2. Nagrody mogą być przyznane:

a) Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym:

nagroda I stopnia:

- miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,

- miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,

- miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,

nagroda II stopnia:

- miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,

- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,

- Puchar Polski Seniorów,

nagroda III stopnia:

- miejsca medalowe we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

b) Zawodnikom gier zespołowych, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych na poziomie ekstraklasy i I ligi, za zdobycie miejsca od I do V na Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski, za zdobycie miejsca od I do III w kategoriach wiekowych senior i junior i młodszych – organizowanych przez uprawnione polskie związki sportowe.

c) Trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników o których mowa w ust. 2, pkt a i b.

3. Wysokość Nagrody przyznanej w formie pieniężnej:

a) dla zawodnika indywidualnego:

- nagroda I stopnia – do 2.500 zł.

- nagroda II stopnia – do 2.000 zł.

- nagroda III stopnia – 1.500 zł.

b) dla zawodników gier zespołowych nagroda rzeczowa dla zespołu – do 2.000 zł

c) dla trenera nagroda – do 1.500 zł.

4. Wyróżnieniami dla zawodników, trenerów są: dyplomy, puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.

§ 3. 1. Kandydatury do Nagrody mogą wnosić:

a) Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny z własnej inicjatywy,

b) radni Rady Miasta i Gminy Szczekociny,

c) stowarzyszenia sportowe.

§ 4. 1. Nagrody przyznawane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, w oparciu o opinię powołanej zarządzeniem Burmistrza na dany rok Komisji Opiniującej, w skład której wchodzi:

- trzech przedstawicieli Burmistrza, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego,

- trzech przedstawicieli wybieranych spośród radnych.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje wnioskodawców pisemnie o podjętej decyzji w zakresie złożonego wniosku.

3. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, w sprawie odmowy przyznania nagrody wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

§ 5. 1. W roku 2011 wnioski z propozycjami kandydatów do Nagród za osiągnięcia w roku 2010 należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny w terminie do 30 czerwca 2011 r. W latach kolejnych wnioski z propozycjami kandydatów do nagród należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny w terminie do końca stycznia każdego roku za rok poprzedni.

2. Formularz wniosku (stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu) dostępny będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny oraz na stronie internetowej www.szczekociny.pl.

3. Komisja Opiniująca dokonuje oceny złożonych wniosków i przedstawia kandydatów do Nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny z uzasadnieniem wyboru.

4. Komisja Opiniująca może przedstawić więcej niż jedną kandydaturę lub nie przedstawić żadnej.

§ 6. Wnioski dotyczące kandydatów powinny zawierać:

a) Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, związku, stowarzyszenia oraz adres siedziby, telefon),

b) Informacje o kandydacie do nagrody (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwa stowarzyszenia i sekcji, którego członkiem jest kandydat),

c) Informacje dotyczące działalności kandydata w stowarzyszeniu: jako zawodnika lub trenera,

d) Informacje dotyczące osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda (wskazane dołączenie komunikatu z zawodów, podczas których zawodnik uzyskał dane osiągnięcie),

e) Uzasadnienie wniosku,

f) Informacje o opinii Komisji Opiniującej Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny,

g) Informacje o decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 7. 1. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich poprawienia/uzupełnienia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania pisma informującego.

2. Wniosek pozostawia się bez rozparzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) pisemnego cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,

3) pisemnej rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych, jeżeli nie poprawiono/nie usunięto ich w oznaczonym terminie.

§ 8. Przyznane Nagrody będą wręczane na posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Szczekociny lub w trakcie znaczącej imprezy sportowej organizowanej na terenie Gminy Szczekociny.

§ 9. Listę osób nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.szczekociny.pl oraz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 10. Zmiana regulaminu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »