reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/56/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 12 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 028 555 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 10 396 719 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 631 836 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10 662 311 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 9 179 111 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 483 200 zł

2. Wydatki bieżące obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 691 526 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 5 506 204 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowią kwotę 2 185 322 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 371 200 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 097 385 zł

4) wydatki na obsługę długu w kwocie 19 000 zł

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1 483 200 zł z czego na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią kwotę 450 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę 366 244 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 60 000 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 426 244 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 108 000 zł, w tym:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 89 500 zł

2. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 18 500 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 36 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w wysokości 36 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 384 200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w kwocie 600 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 600 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wiktor Sarota

InFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama