reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/142/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości   27 261 494,16 zł   , zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości   30 271 427,16 zł,   zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§ 3.  

1.   Ustala się deficyt w   wysokości   3 009 933,00 zł   , który zostanie pokryty z   zaciągniętych kredytów w   kwocie 1   569 933,00 zł i   pożyczek w   kwocie 1   320 000,00 zł oraz wolnych środków kwocie 120 000,00 zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości   3 972 989,00 zł   z tego kredyty   2 532 989,00 zł   pożyczki   1 320 000,00 zł   oraz wolne środki z   2011 roku   120 000,00 zł  

3.   Ustala się rozchody w   wysokości   963 056,00 zł,   tj. na spłatę kredytów w   kwocie   440 236,00 zł   i pożyczek w   kwocie   522 820,00zł.  

§ 4.  

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości -140 000,00 zł i   rezerwę celową 60 000,00 zł w   zakresie zarządzania kryzysowego.  

§ 5.  

1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§ 6.  

1.   Ustala się dochody w   kwocie   197 550,00 zł   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w   kwocie   193 550,00 zł   na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Wydatki w   kwocie   4000,00zł   na realizację zadań określonych w   gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§ 7.  

1.   Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i   wydatków nimi finansowanych: dochody –   399 500,00 zł   ; wydatki –   399 500,00 zł   , zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§ 8.  

1.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu gminy zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§ 9.  

1.   Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w   ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w   załączniku nr 9.  

2.   Ustala się plan przychodów i   kosztów zakładu budżetowego zgodnie z   załącznikiem nr 10.  

3.   Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w   2012 roku zgodnie z   załącznikiem nr 11.  

4.   Zatwierdza się projekty realizowane przy współudziale środków z   Unii Europejskiej – zadania inwestycyjne – zgodnie z   załącznikiem nr 12.  

5.   Zatwierdza się projekty realizowane przy współudziale środków z   Unii Europejskiej na zadania bieżące – zgodnie z   załącznikiem nr 13.  

§ 10.  

Ustala się limity zobowiązań:  

-   na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z   tytułu pokrycia występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu w   kwocie   2 000 000,00 zł  

-   z tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek w   kwocie   3 852 989,00 zł   w tym:   pożyczki   -   1 320 000,00 zł   z tego: termomodernizacja: szkół – 500 000,00 zł, SPZOZ – 220 000,00 zł, Dom Kultury -600 000,00 zł,   kredyty     2 532 989,00 zł   w tym:   na pokrycie wydatku udziału własnego:   modernizacja dróg- 300 000,00 zł, Szerokopasmowy internet - 750 000,00 zł, adaptacja dworku w   Gieble - 180 000,00 zł, zagospodarowanie Centrum wsi Podzamcze-180 000,00 zł oraz Ryczów -180 000,00 zł, wykup gruntów -73 000,00 zł;   na pokrycie udziału środków UE do chwili refundacji wydatków:   adaptacja dworku w   Gieble – 235 490,00 zł, zagospodarowanie Centrum wsi Podzamcze-316 384,00 zł oraz Ryczów -318 115,00 zł.  

§ 11.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   2 000 000,00 zł,  

2)   dokonywania zmian w   planie  

-   wydatków bieżących na wyposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy  

-   wydatków majątkowych  

-   w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a   majątkowymi z   wyłączeniem przeniesień między działami  

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 12.  

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:  

-   uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym  

-   uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego  


§ 13.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

§ 14.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska


Część I.
DOCHODY BUDŻETU  

ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK  

Plan dochodów na 2012 rok to kwota   27 261 494,16 zł   , z   tego dochody bieżące 21 015 643,18 zł i   dochody majątkowe 6   245 850,98 zł  

Przedstawiając plan dochodów na 2012r. przyjęto następujące założenia i   dane:  

1.   Subwencja ogólna składająca się z   części oświatowej, części wyrównawczej oraz równoważącej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z   dnia 07.10.2012r. Nr ST 3   – 4820/17/2011. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o   liczbie uczniów i   wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w   ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011r.  

2.   Udział we wpływach z   podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w   2012 roku 37,26 % od podatników tego podatku zameldowanych na obszarze gminy. Dochody z   tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z   dnia 07.10.2011r. Nr ST 3   – 4820 – 17/2010. Minister przekazując informację o   planowanych dochodach z   tytułu udziału gmin we wpływach z   podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a   jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w   budżecie państwa na podstawie szacunków i   prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W   związku z   powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wynikających z   informacji przekazanej przez Ministra Finansów. W   powyższej kwestii Gmina wystąpiła do Ministra Finansów o   wyjaśnienie jakie przesłanki decydowały o   wzroście udziału w   podatkach w   stosunku do planu 2011 o   23% (plan na 2011 wynosił 5   018 800,00 zł , a   na 2012 – 6   217 933,00 zł) w   sytuacji, gdy w   ostatnim czasie nie przybyło nowych miejsc pracy, nie odnotowano wzrostu liczby mieszkańców, nie powstały nowe duże podmioty gospodarcze, a   poziom bezrobocia stale kształtuje się na poziomie 15 %. Nie ma więc podstaw do przyjęcia w   planie wskazanej przez Ministerstwo kwoty dochodów z   tytułu udziału w   podatku od osób fizycznych w   wysokości 6   217 933,00 zł. Do budżetu po stronie dochodów przyjęto kwotę 5   600 000,00 zł  

3.   Dotacje celowe z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a   także dotacje na realizację zadań własnych wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/365/1/1/2011.  

4.   Rada Miejska nie wyraziła zgody na założony wzrost stawek podatku od nieruchomości przedstawiony przez Burmistrza na poziomie 5   %. Stawki pozostały na poziomie stawek obowiązujących w   2011 roku. W   związku z   powyższym skorygowano plan dochodów z   tytułu podatku od nieruchomości o   kwotę 120 000,00 zł.  

5.   Dochody ze sprzedaży mienia – proponuje się do sprzedaży działki w   sołectwie Kiełkowice, Ryczów Kolonia , Ryczów, Gieble i   w Ogrodzieńcu.  

6.   Dochody majątkowe przyjęte w   budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z   Unii Europejskiej. Plan dochodów został skorygowany o   kwotę 7   091 819,84 zł w   związku z   niezakwalifikowaniem się wniosku o   dofinansowanie na zadanie „instalacji solarnej” Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1  


Część II.
WYDATKI BUDŻETU  

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK  

Plan wydatków na 2012 rok to kwota -   30 271 427,16 zł  
W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:  
wydatki bieżące   , które stanowią kwotę - 21 105 170,28 zł  

z tego:  
- wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane - 9   901 732,00 zł  
- dotacje - 2   105 000,00 zł  
- świadczenia na rzecz osób - 2   809 291,00 zł  
- wydatki związane z   realizacją zadań statutowych - 4   083 475,58 zł  
- obsługa długu - 300 000,00 zł  
- wydatki na projekty realizowane ze środków UE - 1   905 671,70 zł  


wydatki majątkowe   (inwestycyjne) - 9   166 256,88zł  
(z udziałem środków z   UE i   własnych)  

Plan wydatków majątkowych przyjętych zadań inwestycyjnych do realizacji w   2012 roku jest przedstawiony w   załączniku Nr 11.  

Planowane wydatki budżetowe na 2012 rok w   wysokości 30 271 427,16 zł będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:  

 

Nazwa  

Plan wydatków  
na 2012 r.  

w tym:  

Pozostałe wydatki bieżące  

Wynagrodzenia i   pochodne  

Dotacje  

Wydatki majątkowe  

Urząd Miasta i   Gminy  

18   797   476,16  

5   144   954,28  

2   381   265,00  

2105000,00  

9   166   256,88  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

2   754   809,00  

2 196   109,00  

558   700,00  

0,00  

0,00  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Ogrodzieńcu  

3   443   915,00  

738   897,00  

2   705   018,00  

0,00  

0,00  

Szkoła Podstawowa w   Gieble  

1   534   274,00  

335   248,00  

1   199   026,00  

0,00  

0,00  

Szkoła Podstawowa w   Ryczowie  

1   210   807,00  

221   521,00  

989   286,00  

0,00  

0,00  

Gimnazjum w   Ogrodzieńcu  

2   530   146,00  

461   709,00  

2   068   437,00  

0,00  

0,00  

OGÓŁEM WYDATKI  

30   271   427,16  

9   098   438,28  

9   901   732,00  

2105000,00  

9   166   256,88  

oraz jednostki instytucji kultury, które na swoją działalność otrzymują dotację, a   wydatki z   tytułu dotacji są ujęte w   budżecie urzędu. Należą do nich:  

 

Instytucja/zakład  

Plan dotacji  

Instytucje kultury  

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  


540   000 zł  

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  


295 000 zł  

Zakład budżetowy  

Zakład Gospodarki Komunalnej w   Ogrodzieńcu  

567   000,00 zł  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I   GMINY OGRODZIENIEC NA 2012 ROK  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I   GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2012  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ Z   ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI (realizowane w   ramach dotacji § 2010 - dotacje otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)  


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3b.pdf

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z   ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020 - dotacje otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej)  


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA KTÓRE OTRZYMAMY DOTACJE realizowane w   ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)  


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   2012 roku  


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I   WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W   2012 ROKU  


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z   BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC  


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W   RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W   ROKU 2012  


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I   KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK  


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków majątkowych do realizacji w   2012 roku  


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z   UNII EUROPEJSKIEJ - Zadania inwestycyjne  


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/142/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z   UNII EUROPEJSKIEJ - Zadania bieżące  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama