reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust.1, art. 41, ust. 1   i art. 42, ustawy z   dnia 8   marca 1990r.   o samorządzie gminnym   (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 3   ust. 1   i art. 20 ust 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w   nawiązaniu do uchwały Nr XLVII/478/10 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 26 marca 2010r. oraz uchwały Nr XLIX/510/10 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 28 maja 2010r. Rada Miejska w   Sławkowie po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami   Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa   , zatwierdzonego uchwałą nr 353/98 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 17 czerwca 1998r. (zmienionego: uchwałą nr XII/80/03 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 28 sierpnia 2003r., uchwałą nr XXI/202/2008 Rady Miejskiej z   dnia 29 lutego 2008r. oraz uchwałą nr XII/139/11 Rady Miejskiej z   dnia 15 września 2011r.)  

uchwala:  
zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa,  
dla 9   obszarów miasta  

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W   NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH   :  

Rozdział 1: Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszarów objętych zmianą planów oraz zakresu obowiązywania rysunku planu.  

Rozdział 2: Ustalenia ogólne i   strefowe, obejmujące:  

-   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie.  

-   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego.  

-   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

-   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

-   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

-   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji.  

-   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.  

-   Zasady oraz warunki scalania i   podziału terenów na działki budowlane.  

Rozdział 3: Szczegółowe ustalenia zmiany planów, obejmujące:  

-   Przeznaczenie oraz parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów.  

-   Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu.  

Rozdział 4:   Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu.  

Rozdział 5:   Ustalenia dotyczące stawek procentowych służących   naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z   uchwaleniem zmiany planu   .  

Rozdział 6:   Ustalenia końcowe  


Rozdział 1:   Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszarów objętych zmianą planów oraz zakresu obowiązywania rysunku planu  

§   1.   Zgodnie z   uchwałami:  

-   Nr XLVII/478/10 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 26 marca 2010r.,  

-   Nr XLIX/510/10 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 28 maja 2010r.,  

przedmiotem częściowej zmiany następujących planów miejscowych:  

-   Sławków Śródmieście, zatwierdzonego uchwałą Nr L/339/06 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 3   lutego 2006r., ogłoszoną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   dnia 5   kwietnia 2006r. Nr 42, poz. 1187,  

-   Sławków Chwaliboskie, zatwierdzonego uchwałą Nr L/340/06 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 3   lutego 2006r., ogłoszoną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   dnia 5   kwietnia 2006r. Nr 42, poz.1188,  

-   Sławków Południowy, zatwierdzonego uchwałą Nr L/341/06 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 3   lutego 2006r., ogłoszoną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   dnia 5   kwietnia 2006r. Nr 42, poz. 1189,  

-   Sławków Burki, zatwierdzonego uchwałą Nr L/342/06 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 3   lutego 2006r., ogłoszoną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   dnia 5   kwietnia 2006r. Nr 42, poz. 1190,  

-   Sławków Groniec, zatwierdzonego uchwałą Nr L/343/06 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 3   lutego 2006r., ogłoszoną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   dnia 5   kwietnia 2006r. Nr 42, poz. 1191,  

jest 9   obszarów miasta o   całkowitej powierzchni 13,36ha, powstałych po połączeniu terenów określonych w   uchwałach Rady Miejskiej w   Sławkowie Nr: XLVII/478/10 oraz XLIX/510/10, których granice zostały przedstawione na   rysunku zmiany planu   .  

§   2.   Integralnymi częściami uchwały są:  

1.   Załącznik nr 1     Rysunek zmiany planu   w skali 1:1000 dla zakresu częściowej zmiany planów miejscowych określonych w   § 1   ust. 1, podzielony na 9   arkuszy, sporządzony na kopii map zasadniczych;  

2.   Załącznik nr 2   – Wyrys ze   Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa   zatwierdzonego uchwałą nr 353/98 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 17 czerwca 1998r., zmienionego: uchwałą nr XII/80/03 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 28 sierpnia 2003r., uchwałą nr XXI/202/2008 Rady Miejskiej z   dnia 29 lutego 2008r. oraz uchwałą nr XII/139/11 Rady Miejskiej z   dnia 15 września 2011r.;  

3.   Załącznik nr 3   - Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w   Sławkowie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planów miejscowych;  

4.   Załącznik nr 4   - Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w   Sławkowie o   sposobie realizacji zapisanych w   zmianie planów inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§   3.   1.   Na   rysunku zmiany planu   , stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1)   skala rysunku zmiany planu w   formie liczbowej i   liniowej;  

2)   granica miasta;  

3)   granice obszarów objętych zmianą planów;  

4)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

5)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

6)   symbole identyfikacyjne przeznaczenia terenów – literowe i   cyfrowe, o   których mowa w   § 4;  

7)   strefy ochrony konserwatorskiej ustalone w   zmianie planów miejscowych;  

8)   istniejące i   projektowane urządzenia i   trasy sieci infrastruktury technicznej;  

9)   granica strefy sanitarnej bezpośredniej potencjalnej strefy uciążliwości od drogi krajowej 94.  

2.   Rysunek planu   , stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały, zawiera ponadto inne oznaczenia, nie będące ustaleniami zmiany planów miejscowych:  

1)   strefa potencjalnego oddziaływania linii wysokiego i   średniego napięcia.  

§   4.   Na   rysunku zmiany planu   , stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały symbole identyfikacyjne przeznaczenia terenów, wydzielonych w   zmianie planów liniami rozgraniczającymi wyrażają:  

1)   pierwsza cyfra - numer obrębu miasta Sławkowa, tj.:  

a)   1 - Sławków Śródmieście,  

b)   2 - Sławków Chwaliboskie,  

c)   3 - Sławków Południowy,  

d)   4 - Sławków Burki,  

e)   5 - Sławków Groniec;  

2)   druga cyfra (od 1   do 9) - kolejny numer obszaru objętego zmianą planu miejscowego;  

3)   trzecia cyfra - kolejny numer terenu usytuowanego w   granicach obszaru objętego zmianą planu o   tym samym oznaczeniu literowym (cyfra występuje jedynie w   przypadku, gdy na danym obszarze zmiany planu występuje więcej niż jeden teren o   tym samym oznaczeniu literowym);  

4)   oznaczenie literowe - przeznaczenie terenu.  

§   5.   Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących i   projektowanych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, o   których mowa w   § 3   ust. 1   pkt 8   oraz ich parametrów technicznych w   sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i   innych ustaleń określonych w   planie, w   uzgodnieniu z   właścicielami i   zarządzającymi tymi sieciami i   urządzeniami.  

§   6.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   uchwale   - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o   ile z   treści nie wynika inaczej;  

2)   rysunku zmiany planu   - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu w   skali 1:1 000 sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej, składający się z   9 arkuszy;  

3)   terenie   -   rozumie się przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;  

4)   przeznaczeniu terenu lub obiektu   - rozumie się przez to kategorie form zagospodarowania lub działalności, które jako jedyne są dopuszczone w   danym terenie lub obiekcie;  

5)   linii nieprzekraczalnej zabudowy   -   rozumie się przez to linię ograniczającą obszar od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej, na którym zabrania się wznoszenia obiektów budowlanych, za wyjątkiem podziemnej infrastruktury technicznej;  

6)   wskaźnik zabudowy   - rozumie się przez to procentowe zainwestowanie działki budowlanej, jako powierzchnię zabudowy obiektów kubaturowych podzieloną przez powierzchnię całkowitą działki budowlanej pomnożoną przez 100, wyrażoną w   %.  

Rozdział 2:   Ustalenia ogólne i   strefowe, obejmujące:  

-   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie.  

-   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego.  

-   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

-   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

-   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

-   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji.  

-   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.  

-   Zasady oraz warunki scalania i   podziału terenów na działki budowlane.  

§   7.   Tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem mas ziemnych.  

1.   Obszary objęte zmianą planów miejscowych nie leżą w   granicach obowiązujących terenów górniczych.  

2.   Obszary objęte niniejszą zmianą planów miejscowych nie leżą w   terenach zalewowych.  

3.   Obszary objęte niniejszą zmianą planów miejscowych nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

§   8.   Ustalenia ogólne ochrony środowiska  

1.   Nakazuje się kształtowanie zieleni miejskiej w   oparciu o   ramowy program, wyznaczający główne elementy jej układu.  

2.   W gospodarce odpadami nakazuje się:  

1)   segregowanie odpadów bytowo-gospodarczych u   źródła w   szczelnych pojemnikach zgodnie z   miejskim systemem zbiórki odpadów, z   zapewnieniem ich systematycznego wywozu przez specjalistyczne firmy posiadające uregulowany stan formalno-prawny w   zakresie gospodarki odpadami w   celu odzysku lub unieszkodliwienia,  

2)   gromadzenie odpadów przemysłowych w   obrębie terenów zabudowy usługowej   1-2.U   ,   2-9.U   do wtórnego wykorzystania na miejscu, bądź ich przekazanie specjalistycznej firmie posiadającej uregulowany stan formalno-prawny w   zakresie gospodarki odpadami,  

3)   gromadzenie odpadów niebezpiecznych w   gminnym punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych, a   następnie przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznej firmie posiadającej uregulowany stan formalno-prawny w   zakresie gospodarki odpadami,  

§   9.   Ustalenia strefowe ochrony wód podziemnych  

1.   Ustalenia dotyczą części obszarów miasta objętych zmianami planów nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9   określonych w   § 1   ust. 1, które są położone w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 454 Olkusz-Zawiercie oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 453 Biskupi Dwór.  

2.   W celu ochrony zasobu tych wód podziemnych zakazuje się:  

1)   lokalizowania obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli miałyby mieć negatywny wpływ na stan wód podziemnych;  

2)   wznoszenia urządzeń i   wykonywania robót lub czynności, które mogłyby zmniejszyć przydatność oraz wydajność źródeł i   ujęć wody;  

3)   niekontrolowanego gromadzenia ścieków i   odpadów, rolniczego wykorzystywania ścieków, lotniczych zabiegów rolniczych i   grzebania zwierząt.  

3.   W celu ochrony zasobu tych wód podziemnych nakazuje się:  

1)   uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej z   odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz poprzez wyposażenie zabudowy rozproszonej w   oczyszczalnie indywidualne lub szczelne zbiorniki ścieków, przy pełnej kontroli ich technicznego stanu i   odbioru ścieków przez uprawnione jednostki;  

2)   likwidację niezorganizowanych składowisk odpadów komunalnych;  

3)   zbudowanie systemu oczyszczania wód opadowych z   terenów dróg i   placów publicznych.  

§   10.   Ustalenia strefowe ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego Sławkowa  

1.   Ustalenia dotyczą części obszarów miasta objętych zmianami planów nr: 1, 3, 4, 9   określonych w   § 1   ust. 1.  

2.   Ustala się następujące strefy ochrony konserwatorskiej, w   których określa zasady kształtowania przestrzeni w   obrębie poszczególnych stref oraz przedmiot i   zakres ochrony zabytkowej substancji:  

1)   strefa   K   dla obszaru miasta objętego zmianą planu nr 9   – ochrony krajobrazu, w   której:  

a)   nakazuje się restaurację, ewentualnie częściowe odtworzenia, zabytkowych elementów krajobrazu,  

b)   nakazuje się konserwację naturalnego krajobrazu, związanego przestrzennie z   historycznym założeniem urbanistycznym (np. skarpy nadrzeczne), rekultywację zniszczonych fragmentów krajobrazu oraz wprowadzanie nowych elementów podnoszących estetyczne wartości tych terenów i   podkreślających ich związek przestrzenny z   historycznym założeniem urbanistycznym,  

c)   nakazuje się zwiększenie na obszarze strefy ogólnospołecznych funkcji (głównie rekreacyjnych) przy należytym zabezpieczeniu zabytkowych wartości kompozycyjnych,  

d)   zakazuje się lokalizacji obiektów o   charakterze przemysłowo-składowym oraz wszelkich budowli naruszających swoją skalą historyczną ziarnistość krajobrazu lub stanowiących kontrastujące akcenty kolorystyczne;  

2)   strefa   E   dla fragmentów obszarów objętych zmianami planów nr: 1, 3   i 4   – ekspozycji panoramy historycznego układu urbanistycznego, obejmująca ochronę krajobrazową widoków od strony doliny Przemszy, w   szczególności z   drogi krajowej nr 94 od strony północno-wschodniej, dla której:  

a)   zakazuje się wznoszenia obiektów kubaturowych przekraczających gabaryt dwóch kondygnacji nadziemnych, w   tym poddasza użytkowego, przy równoczesnym ograniczeniu wysokości ścian do 4,0m i   kalenicy do 8,0m,  

b)   zakazuje się stosowania w   elewacjach materiałów odblaskowych,  

c)   zakazuje się ustawiania tablic reklamowych,  

d)   nakazuje się w   budynkach nowo wznoszonych i   przy przebudowie istniejących dachów, stosowanie pokryć ceramicznych lub dachówko-podobnych, z   wykluczeniem jaskrawych barw.  

§   11.   Ustalenia strefowe – sanitarne, hałasu i   bezpieczeństwa  

1.   Ustalenia dotyczą obszarów miasta objętych zmianami planów, określonych w   § 1   ust. 1.  

2.   W strefie sanitarnej bezpośredniej i   pośredniej potencjalnej uciążliwości od drogi krajowej 94, określonej w   § 13 ust. 3, pkt 2   obowiązują następujące ustalenia:  

1)   zachowuje się istniejące budynki mieszkalne i   gospodarcze;  

2)   dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i   remont istniejących budynków mieszkalnych po wykonaniu zabezpieczeń ograniczających poziom hałasu do wielkości dopuszczalnych, określonych w   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku   (Dz.U. z   2007r. nr 120, poz. 826), w   tym zwartych układów zieleni izolacyjnej, osłon dźwiękochłonnych lub stosownych rozwiązań funkcjonalno-technicznych w   samych budynkach;  

3)   dopuszcza się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi zgodnie z   ustaleniami zmiany planów miejscowych, po wykonaniu zabezpieczeń ograniczających poziom hałasu do wielkości dopuszczalnych, określonych w   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku   (Dz.U. z   2007r. nr 120, poz. 826), w     tym zwartych układów zieleni izolacyjnej, osłon dźwiękochłonnych lub stosownych rozwiązań funkcjonalno-technicznych w   samych budynkach;  

4)   nakazuje się zagospodarowanie min. 50% powierzchni działki pod zieleń izolacyjną, lokalizowaną od strony drogi krajowej.  

3.   Nakazuje się utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na poziomie dopuszczalnym dla poszczególnych rodzajów terenów określonych w   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku   (Dz.U. z   2007r. nr 120, poz. 826), dla których ustala się:  

1)   na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (   MN   ) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;  

2)   na terenach zabudowy usługowej (   U   ) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe.  

4.   Na obszarze zmiany planu nr 5   ustala się zachowanie strefy potencjalnego oddziaływania linii wysokiego napięcia, w   której przy zagospodarowaniu terenów nakazuje się spełnienie wymogów określonych w:  

1)   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 30 października 2003r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w   środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów   (Dz.U. nr 192, poz. 1883);  

2)   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 30 października 2003r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku   (Dz.U. z   2007r. nr 120, poz. 826);  

3)   PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i   budowa.  

§   12.   Ustalenia ogólne kształtowania przestrzeni publicznych  

1.   Ustalenia dotyczą obszarów miasta objętych zmianami planów, określonych w   § 1   ust. 1.  

2.   Do przestrzeni publicznych zalicza się wszystkie drogi i   place, za wyjątkiem dróg i   placów wewnętrznych w   zespołach zabudowy mieszkaniowej i   produkcyjno-gospodarczej wraz z   przylegającymi ścianami na sąsiadujących terenach, tworzącymi łącznie krajobrazowe wnętrza.  

3.   W przestrzeniach publicznych zakazuje się:  

1)   budowy ogrodzeń działek przed linią rozgraniczającą teren publiczny, ustalony planem oraz budowy prefabrykowanych betonowych płotów od strony ulic i   placów publicznych;  

2)   umieszczania tablic ogłoszeniowych i   reklamowych nie związanych z   podstawowym użytkowaniem terenu;  

3)   trwałej budowy lub odbudowy istniejących obiektów kubaturowych na terenach publicznych przeznaczonych dla komunikacji;  

4)   stosowania jaskrawych barw i   materiałów odblaskowych we wszystkich elementach zagospodarowania terenów widocznych z   przestrzeni publicznych;  

5)   wprowadzania zieleni przesłaniającej widoki obiektów zabytkowych lub obniżających walory kompozycyjne wnętrz krajobrazowych.  

4.   W przestrzeniach publicznych nakazuje się:  

1)   sukcesywną przebudowę wszelkich napowietrznych linii technicznego uzbrojenia, na podziemne – kablowe;  

2)   sukcesywne utwardzanie pasm komunikacyjnych, przy zachowaniu zasady segregacji ruchu pieszego;  

3)   rozbudowę i   modernizację oświetlenia elektrycznego, przy zachowaniu norm technicznych i   estetycznych wymagań, odpowiednich dla poszczególnych obszarów, w   tym obiektów zabytkowych;  

4)   wprowadzanie zieleni osłonowej obiektów obniżających wartości widokowe krajobrazu od strony ciągów komunikacyjnych i   ognisk ruchu pieszego.  

5.   W przestrzeniach publicznych dopuszcza się:  

1)   umieszczanie reklam i   tablic informacyjnych poza liniami rozgraniczającymi dróg publicznych, związanych z   użytkowaniem przyległego terenu lub obiektu, z   ograniczeniem ich wielkości do 3,0m 2   powierzchni;  

2)   iluminację budynków i   reklam źródłami światła osłoniętymi od strony przestrzeni publicznych oraz okolicznościowe, nie oślepiające dekoracje świetlne;  

3)   przejściowe, uzasadnione stanem techniczno-ekonomicznym, użytkowanie istniejącej zabudowy położonej w   obrębach ulic i   placów oraz trwałe utrzymywanie obiektów zabytkowych.  

4)   lokalizowanie w   liniach rozgraniczających dróg publicznych przenośnych obiektów usługowo-handlowych i   reklamowych, elementów małej architektury, zieleni urządzonej i   izolacyjnej, urządzeń służących ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej oraz wiat przystankowych w   miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i   poruszania się pieszych, po uzgodnieniu z   zarządcą drogi;  

5)   budowę obiektów małej architektury w   obrębie publicznych placów, za wyjątkiem ich części przeznaczonych dla ruchu pojazdów;  

6)   wprowadzanie w   obrębie publicznych placów i   innych przestrzeni publicznych zieleni o   charakterze izolacyjnym i   kompozycyjnym.  

§   13.   Ustalenia ogólne zasad modernizacji i   rozbudowy systemów komunikacji  

1.   Ustalenia dotyczą obszarów miasta objętych zmianami planów, określonych w   § 1   ust. 1.  

2.   Nakazuje się modernizację i   rozbudowę układu sieci drogowej odpowiadającą zasadzie hierarchizacji ciągów komunikacyjnych i   segregacji rodzajów ruchu z   wyodrębnieniem dróg głównych, dojazdowych i   ciągów pieszo-jezdnych.  

3.   Dla terenów objętych zmianą planów, zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 94 ustala się:  

1)   minimalną odległość dla nowej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni wynoszącą 25,0m,  

2)   strefę sanitarną bezpośrednią potencjalnej uciążliwości od drogi krajowej 94 w   odległości do 100,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz strefę pośrednią potencjalnej uciążliwości od drogi krajowej 94 w   odległości zmiennej od zewnętrznej krawędzi jezdni, wynikającej z   ukształtowania terenu przyległego do drogi krajowej 94, obejmującą tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem   1-1.MN   i   2-3.MN,   gdzie realizacja nowych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wymaga stosownych zabezpieczeń technicznych, zgodnie z   § 11 ust. 2;  

3)   obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony układu drogowego lokalnego, bez możliwości bezpośredniego włączenia do drogi krajowej nr 94.  

4.   Ustala się minimalną liczbę ogólnodostępnych miejsc parkingowych, usytuowanych na nieruchomości objętej inwestycją:  

 

Lp.  

Obiekt  

na jednostkę  

liczba miejsc parkingowych  

1.  

Budynki mieszkalne  

mieszkanie  

1  

2.  

Biura  

10 zatrudnionych  

5  

3.  

Handel, restauracje, kawiarnie  

100m 2   pow. użytkowej  

5  

4.  

Gabinety lekarskie  

100m 2   pow. użytkowej  

5  

5.  

Przedszkola, żłobki  

100 dzieci, uczniów  

20  

6.  

Przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie  

100m 2   pow. użytkowej  

5  

7.  

Usługi rzemieślnicze  

obiekt  

2  

5.   Odległości obowiązujących, nieprzekraczalnych linii zabudowy od krawędzi jezdni dróg publicznych wynoszą:  

 

Rodzaj drogi  

Na terenach zabudowy  

Poza terenem zabudowy  

Krajowa  

10,0m  

25,0m  

Powiatowa  

8,0m  

20,0m  

Gminna  

6,0m  

15,0m  

Ustalenia te nie dotyczą zabudowy na terenie   1-1.MN   , na którym w   zmianie planów miejscowych wyznaczono indywidualnie inne nieprzekraczalne linie zabudowy, określone w   § 16 ust. 2.  

§   14.   Ustalenia ogólne zasad modernizacji i   rozbudowy infrastruktury technicznej  

1.   Ustalenia dotyczą obszarów miasta objętych zmianami planów, określonych w   § 1   ust. 1.  

2.   Dla sieci infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:  

1)   nakazuje się:  

a)   prowadzenie wszystkich nowych sieci rozdzielczych technicznego uzbrojenia w   liniach rozgraniczających istniejących i   projektowanych dróg oraz zieleni,  

b)   sukcesywnie przebudowanie istniejących sieci napowietrznych na podziemne,  

c)   ustalanie lokalizacji poszczególnych sieci technicznego uzbrojenia na tle docelowego, pełnego uzbrojenia ulicy, z   zachowaniem zasad ich rozmieszczenia (wzajemnych odległości);  

2)   dopuszcza się:  

a)   prowadzenie fragmentów uzbrojenia poza wyznaczonymi pasami drogowymi, w   przypadkach szczególnie uzasadnionych względami terenowymi, w   tym w   obrębie terenów budowlanych i   obszarów chronionych pod poziomem terenu,  

b)   zmianę parametrów przewodów infrastruktury technicznej oraz ich położenia w   przekroju poprzecznym ulicy, jeśli nie ogranicza możliwości realizacji pozostałych sieci infrastruktury oraz elementów zagospodarowania przekroju poprzecznego ulicy.  

3.   Dla zaopatrzenia w   wodę obowiązują następujące ustalenia:  

1)   ustala się zaopatrzenie w   wodę z   istniejących ujęć – studni głębinowych wody pitnej:  

a)   nr 1bis – Miejskiego Zakładu Wodociągów i   Kanalizacji – studnia podstawowa o   wydajności 195m 3   /godz.,  

b)   nr 18 – PKP Kozioł o   łącznej wydajności 7.900m 3   /d, mających rezerwy ponad istniejące zapotrzebowanie około 2.800 m 3   /d.;  

2)   utrzymuje się awaryjne źródła (studnie głębinowe):  

a)   nr 1   – na terenie MZWiK – o   wydajności 161,3m 3   /godz.,  

b)   nr 14 na terenie przedsiębiorstwa przy drodze do Podlipia, o   łącznej wydajności około 4.000m 3   /d;  

3)   ustala się rozbudowę sieci wodociągowej na nowych terenach przeznaczonych w   zmianie planów miejscowych do zainwestowania;  

4)   ustala się dla układu sieci wodociągowej system pierścieniowy jako docelowy;  

5)   utrzymuje się bez zmian tranzytowe magistrale wodociągowe, nie związane z   zaopatrzeniem dla miasta Sławkowa.  

4.   Dla kanalizacji sanitarnej obowiązują następujące ustalenia:  

1)   ustala się rozdzielczy system kanalizacji;  

2)   ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do trzech oczyszczalni:  

a)   istniejącej w   Śródmieściu przy ul.   Browarnej   , o   przepustowości 600m 3   /d, przejmującej ścieki z   terenów położonych w   centralnej i   wschodniej części Starego Miasta oraz Walcowni – docelowo obiekt wskazany do likwidacji i   przejęcie jego funkcji przez nową oczyszczalnię miejską,  

b)   istniejącej w   Burkach   , o   przepustowości 420m 3   /d – przejmującej ścieki z   Burek   ,   Niwy   i   Grońca   .  

5.   Dla kanalizacji deszczowej obowiązują następujące ustalenia:  

1)   ustala się budowę kanalizacji deszczowej dla terenów zurbanizowanych centralnej strefy Sławkowa, przy wykorzystaniu istniejących już odcinków kanałów, z   odprowadzeniem wody po oczyszczeniu do naturalnych cieków.  

2)   ustala się budowę kanalizacji deszczowej na modernizowanych odcinkach dróg na terenach zabudowy mieszkaniowej;  

3)   na pozostałych obszarach ustala się powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych;  

4)   zabrania się dokonywania zmiany naturalnego spływu wód, w   celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości.  

6.   Dla zaopatrzenia w   gaz obowiązują następujące ustalenia:  

1)   ustala się utrzymanie zaopatrzenia w   gaz ziemny z   gazociągu wysokoprężnego Ø 500 mm, PN 6,3 MPa relacji Tworzeń – Zederman, poprzez 2   stacje redukcyjno-pomiarowe I-stopnia:  

a)   Sławków, ul.   Okradzionowska   , o   przepustowości 3.000m 3   /h, zasilającą siecią średnioprężną Zakład Wyrobów Metalowych i   zabudowę mieszkaniową po północnej stronie drogi krajowej 94 oraz Okradzionów w   mieście Dąbrowa Górnicza,  

b)   Sławków, ul.   Szymanowskiego   , o   przepustowości 3.000m 3   /h, zasilającą siecią średnioprężną Śródmieście, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową II-stopnia o   przepustowości 1500m 3   /h, przy ul.   Obrońców Westerplatte   , zaopatrującą w   gaz niskoprężny osiedle wielorodzinne   PCK   .  

2)   ustala się sukcesywną rozbudowę średnioprężnej sieci gazowej dla zaopatrzenia w   gaz pozostałej części miasta.  

3)   urządzenia wymienione w   § 14 ust. 6   pkt 1   znajdują się poza obszarem objętym niniejszymi zmianami planów.  

7.   Dla zaopatrzenia w   ciepło obowiązują następujące ustalenia:  

1)   ustala się docelowo likwidację istniejącej ciepłowni PEC, zlokalizowanej przy ul.   Krakowskiej   oraz nie przewiduje się budowy nowych źródeł zdalaczynnego systemu ogrzewania budynków;  

2)   ustala się zaopatrzenie w   ciepło wszystkich budynków z   indywidualnych lub grupowych źródeł energii cieplnej, przy wykorzystywaniu ekologicznych rozwiązań, w   tym ogrzewania urządzeniami wytwarzającymi ciepło o   sprawności energetycznej powyżej 90%, energią słoneczną, pompami ciepła i   innymi;  

3)   ustala się w   nowych indywidualnych lub grupowych kotłowniach obowiązek stosowania urządzeń wytwarzających ciepło z   czystych paliw energetycznych, takich jak: gaz, lekki olej opałowy, ekogroszek, biomasa, drewno, energia elektryczna.  

8.   Dla zaopatrzenia w   energię elektryczną obowiązują następujące ustalenia:  

1)   utrzymuje się aktualny układ tranzytowych, napowietrznych linii przesyłowych WN (wysokich napięć), obejmujący linie:  

a)   400kV relacji Tucznawa – Tarnów, Tucznawa – Rzeszów,  

b)   220kV relacji Byczyna – Koksochemia,  

c)   220kV relacji Łośnice – Koksochemia,  

d)   110kV relacji GPZ Cieśle – GPZ Bukowno;  

2)   dopuszcza się wszelkie prace mające na celu utrzymanie i   modernizację obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia promieniowania i   hałasu oraz odpowiednich zabezpieczeń technicznych;  

3)   w układzie zasilania miasta Sławkowa ustala się:  

a)   budowę głównego punktu zasilania   GPZ   przy ul.   Krakowskiej   ,  

b)   utrzymanie rozdzielni sieciowej   RS - południe   przy ul.   Młyńskiej   ,  

c)   realizację dwustronnego układu zasilania miasta przez budowę drugiej rozdzielni sieciowej   RS – północ   20kV w   rejonie   Kozła   , powiązanej z   GPZ – Lipówka   , obsługującej równocześnie Zakłady Wyrobów Metalowych;  

4)   w zakresie SN (średnich napięć) ustala się modernizację i   rozbudowę istniejących sieci z   uwzględnieniem:  

a)   zmiany rozgałęźnego układu sieci (jednostronnego zasilania stacji trafo, nie spełniającego współczesnych wymagań odbiorcy energii), na układ pierścieniowy, w   oparciu o   zasilanie dwustronne, minimalizujący awaryjne przerwy i   zapewniający odpowiednie parametry w   dostawie energii;  

b)   ujednolicenia wielkości napięcia w   układzie sieci SN;  

c)   racjonalizacji gospodarowania sieciami SN (w tym likwidacji odcinków linii nie spełniających już swoich funkcji), w   drodze ich przejęcia (w obrębie miasta) przez jednego użytkownika;  

d)   kablowania linii w   terenach intensywnej zabudowy oraz objętych ochroną zabytków lub krajobrazu;  

5)   w zakresie stacji transformatorowych SN/NN ustala się:  

a)   modernizacje istniejących stacji z   przebudową słupowych na wnętrzowe,  

b)   sukcesywną realizację nowych obiektów w   miejscach planowanego rozwoju zabudowy, stosownie do rzeczywistego zapotrzebowania mocy,  

c)   możliwość sytuowania stacji dla wewnętrznych potrzeb zakładów produkcyjnych i   usługowych na terenie tych zakładów lub na terenie Gminy Sławków (w ramach zagospodarowania tych zakładów), pod warunkiem powiązań kablowych z   układem zewnętrznym;  

6)   w zakresie sieci NN (niskich napięć) ustala się:  

a)   sukcesywne kablowanie istniejących sieci napowietrznych na terenach osiedlowych, rekreacyjno-sportowych, objętych ochroną zabytków i   ochroną krajobrazu,  

b)   budowę nowych odcinków wyłącznie jako kablowe.  

9.   Dla telekomunikacji obowiązują następujące ustalenia:  

1)   ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w   ciągach komunikacyjnych zgodnie z   obowiązującymi przepisami o   lokalizacji sieci w   liniach rozgraniczających ulic;  

2)   dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych w   miejscach, gdzie stacje te nie przekroczą dopuszczalnych wartości mocy pola elektromagnetycznego w   stosunku do istniejącej i   planowanej zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi oraz w   strefach ochrony konserwatorskiej   K   i   E   nie wprowadzą kolizji z   obiektami zabytkowymi i   ochroną krajobrazu.  

§   15.   Ustalenia ogólne zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości  

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   MN   oraz zabudowy usługowej   U   , dopuszcza się scalenie i   podział nieruchomości według następujących zasad i   warunków:  

1.   Minimalna szerokość frontów działek – 18m;  

2.   Wielkość kąta położenia granic nowo wydzielanych działek w   stosunku do granic wydzielanych dróg od 60° do 90°  

3.   Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   MN   – 700m 2   ;  

4.   Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabudowy usługowej   U   – 600m 2   .  

Rozdział 3:   Szczegółowe ustalenia zmiany planów, obejmujące:  

-   Przeznaczenie oraz parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów.  

-   Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu.  

§   16.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:   1-1.MN, 1-2.1MN, 1-2.2MN, 2-3.MN, 2-4.MN, 3-5.1MN, 3-5.2MN, 3-6.1MN, 3-6.2MN, 3-6.3MN, 4-7.MN, 5-8.MN,   dla których ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2)   przeznaczenie dopuszczalne   :  

a)   usługi o   charakterze podstawowym np.: handel detaliczny, gastronomia, a   także inne usługi za wyjątkiem przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, których ewentualna uciążliwość zamyka się w   granicach działki użytkownika, a   wszelkie emisje nie przekraczają standardów jakości środowiska mieszkaniowego, lokalizowane na działce w   powiązaniu z   funkcją mieszkaniową lub samodzielnie w   budynkach wolnostojących o   funkcji wyłącznie usługowej,  

b)   garaże i   inne pomocnicze obiekty gospodarcze w   pomieszczeniach wbudowanych lub przybudowanych do budynków mieszkalnych i   usługowych, bądź w   budynkach wolnostojących,  

c)   zieleń urządzona,  

d)   obiekty i   urządzenia sportu i   rekreacji,  

e)   uprawy sadownicze i   ogrody,  

f)   dojazdy, parkingi niezbędne dla obsługi zabudowy mieszkaniowej i   usług,  

g)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej związane z   obsługą terenów z   zachowaniem zasad zawartych w   przepisach odrębnych;  

3)   na istniejących działkach o   szerokości poniżej 16m dopuszcza się lokalizację nowych budynków i   prowadzenie robót przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie istniejących obiektów usytuowanych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w   odległości nie mniejszej niż 1,5m od tej granicy;  

4)   zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:  

a)   dopuszcza się remont, przebudowę, nadbudowę i   rozbudowę istniejącej zabudowy i   urządzeń związanych z   zabudową mieszkaniową, usługami, infrastrukturą techniczną i   komunikacją pod warunkiem zgodności z   ustaleniami niniejszego planu,  

b)   zabudowę na działce przyłączyć do istniejących systemów infrastruktury technicznej,  

c)   zabudowę lokalizować na działce posiadającej dostęp do drogi publicznej,  

d)   zapewnić miejsca parkingowe w   ilości określonej w   § 13 ust. 4, przy czym w   przypadku zabudowy mieszkaniowej z   usługami minimalną ilość miejsc określonych w   § 13 ust. 4   dla poszczególnych funkcji należy zsumować,  

e)   ustala się wolnostojący rodzaj zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych,  

f)   na istniejących działkach o   szerokości poniżej 16m dopuszcza się zabudowę bliźniaczą,  

g)   nowe budynki sąsiadujące w   zabudowie bliźniaczej muszą posiadać równy poziom okapów dachów oraz jednolity kąt spadku głównych połaci dachowych,  

h)   dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków lub ich części na funkcje, o   których mowa w   § 16 ust.1 pkt 2) lit. a), b),  

i)   wskaźnik zabudowy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekraczać 40%,  

j)   powierzchnia terenu biologicznie czynna dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż 20%,  

k)   od strony dróg i   placów publicznych zabrania się wykonywania ogrodzeń z   prefabrykowanych przęseł betonowych lub innych ogrodzeń pełnych na całą wysokość,  

l)   ustala się formę architektoniczną budynków mieszkalnych oraz usługowych, gospodarczych i   garaży lokalizowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:  

-   stosować dwuspadowe lub czterospadowe dachy budynków o   symetrycznych połaciach i   kącie nachylenia od 20º do 45º z   dopuszczeniem dachów wielopołaciowych, naczółków oraz lukarn,  

-   dla garaży wolnostojących oraz budynków gospodarczych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych oraz dachów płaskich,  

-   kierunek głównej kalenicy dachu budynków równoległy lub prostopadły względem drogi publicznej,  

-   dopuszczalne gabaryty budynków mieszkalnych i   usługowych nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych, łącznie z   użytkowym poddaszem, natomiast do liczby tej nie wlicza się kondygnacji powstałej w   wyniku sytuowania budynku na spadkach terenu, jeżeli od najwyżej położonej części otaczającego gruntu poziom podłogi parteru nie przekracza 0,5m,  

-   wysokość garaży wolnostojących oraz budynków gospodarczych nie może przekraczać 7m,  

-   dachy o   kącie nachylenia od 20º do 45º kryte dachówką lub materiałami o   fakturze dachówek, w   tym papogontem o   barwach ciemnych (brąz, czerwień, szarości, czerń),  

-   dachy płaskie kryte papą termozgrzewalną,  

-   stosować w   wykończeniu budynków tradycyjne materiały: ściany - tynki w   jasnych kolorach, drewno, cokoły – tynk, kamień, ceramika, całość w   barwach harmonizujących z   dachem i   nie kontrastujących z   tłem krajobrazowym,  

-   dopuszcza się stosowanie w   wykończeniu budynków elementów nowoczesnych, np.: stali nierdzewnej, elewacji szklanych i   innych,  

-   przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków dopuszcza się odstępstwa od podanych zasady kształtowania zabudowy za wyjątkiem zasad dotyczących wysokości oraz wykończenia budynków,  

m)   sposób zainwestowania i   użytkowania działki budowlanej nie może powodować przekroczeń poziomu hałasu dla terenów mieszkaniowych określonego w   Rozporządzeniu, o   którym mowa w   § 11 ust. 3, dla pory dziennej i   nocnej, mierzonego na granicy działki,  

n)   zabudowa działki nr 3619/1, usytuowanej w   granicach terenu   1-2.2MN   jest możliwa po uprzednim zasypaniu istniejącego zbiornika wodnego, będącego pozostałością po zakończonej eksploatacji gliny.  

2.   Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla projektowanych budynków od dróg publicznych w   odległościach określonych w   § 13, ust. 3   pkt 1   i ust. 5, za wyjątkiem budynków lokalizowanych na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem   1-1.MN,   na którym nieprzekraczalną linię zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy dojazdowej   1-1.KD-D   ustala się w   odległości 12m.  

3.   Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   MN   : 700m 2   .  

4.   Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące ustalenia ogólne i   strefowe:  

1)   dla części terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem:   1-1.MN, 2-3.MN, 2-4.MN   obowiązują ustalenia ogólne i   strefowe strefy   E   - ekspozycji panoramy historycznego układu urbanistycznego, określone w   § 10 ust. 2   pkt 2;  

2)   dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami:   1-1.MN, 2-3.MN   obowiązują ustalenia ogólne i   strefowe strefy sanitarnej bezpośredniej i   pośredniej potencjalnej uciążliwości drogi krajowej, określone w   § 11 ust. 2.  

§   17.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:   1-2.U, 2-9.U,   dla których ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe   : zabudowa usługowa;  

2)   przeznaczenie dopuszczalne   :  

a)   garaże i   inne pomocnicze obiekty gospodarcze,  

b)   zieleń urządzona, w   tym izolacyjna,  

c)   dojazdy, parkingi i   place niezbędne dla obsługi zabudowy,  

d)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej związane z   obsługą terenów;  

3)   zasady zagospodarowania terenu zabudowy usługowej:  

a)   dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie usług nie powodujących emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów poza granicę działki budowlanej, na której będą zlokalizowane,  

b)   zabudowę na działce przyłączyć do istniejących systemów infrastruktury technicznej,  

c)   zapewnić miejsca parkingowe w   ilości określonej w   § 13 ust. 4,  

d)   wskaźnik zabudowy dla terenu zabudowy usługowej nie może przekraczać 60%,  

e)   powierzchnia terenu biologicznie czynna dla terenu zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 20%,  

f)   ustala się formę architektoniczną budynków na terenach zabudowy usługowej:  

-   na terenie   2-9.U   stosować dwuspadowe lub czterospadowe dachy budynków o   symetrycznych połaciach i   kącie nachylenia od 20º do 45º z   dopuszczeniem dachów wielopołaciowych, naczółków oraz lukarn,  

-   na terenie   1-2.U   stosować dwuspadowe lub czterospadowe dachy budynków o   symetrycznych połaciach i   kącie nachylenia od 20º do 45º z   dopuszczeniem dachów wielopołaciowych, naczółków i   lukarn oraz dachów płaskich,  

-   dla garaży wolnostojących oraz budynków gospodarczych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych oraz dachów płaskich,  

-   na terenie   2-9.U   dopuszczalna wysokość budynków usługowych nie może przekraczać 10m i   posiadać maksymalnie 2   kondygnacje nadziemne,  

-   na terenie   1-2.U   dopuszczalna wysokość budynków usługowych nie może przekraczać 15m i   posiadać maksymalnie 3   kondygnacje nadziemne,  

-   wysokość garaży wolnostojących oraz budynków gospodarczych nie może przekraczać 7m,  

-   stosować w   wykończeniu budynków tradycyjne materiały: ściany - tynki w   jasnych kolorach, drewno, cokoły – tynk, kamień, ceramika, całość w   barwach harmonizujących z   dachem i   nie kontrastujących z   tłem krajobrazowym,  

-   dopuszcza się stosowanie w   wykończeniu budynków elementów nowoczesnych, np.: stali nierdzewnej, elewacji szklanych i   innych.  

2.   Dla terenu   1-2.U   należy zapewnić dojazd wewnętrzny do stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 3618/6.  

3.   Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych w   odległościach określonych w   § 13 ust. 5.  

4.   Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek na terenach zabudowy usługowej   U   : 600m 2   .  

5.   Dla całego terenu zabudowy usługowej   2-9.U   obowiązują ustalenia ogólne i   strefowe strefy   K   – ochrony krajobrazu, określone w   § 10 ust. 2   pkt 2;  

§   18.   Wyznacza się teren lasów, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem:   5-8.ZL   ,dla którego ustala się:  

1.   Przeznaczenie podstawowe:   lasy;  

2.   Zasady zagospodarowania terenów lasów:  

1)   ustala się granicę rolno-leśną po linii rozgraniczenia lasów, od pozostałych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu,  

2)   na terenach lasów zakazuje się:  

a)   lokalizacji obiektów kubaturowych, pełnych ogrodzeń oraz tymczasowych obiektów budowlanych, z   wyjątkiem obiektów obsługi gospodarki leśnej,  

b)   prowadzenia prac ziemnych mających wpływ na zmianę ukształtowania powierzchni terenu,  

c)   stosowania środków chemicznej ochrony roślin i   nawożenia gleby mogących oddziaływać na stan wód podziemnych i   powierzchniowych,  

d)   wszelkich działań mogących spowodować zmianę stosunków wodnych,  

e)   niszczenia naturalnego poszycia o   wartościach naukowych i   krajobrazowych, w   tym stanowisk cennych gatunków roślin zielnych,  

3)   na terenach lasów nakazuje się:  

a)   zachowania w   stanie naturalnym śródleśnych oczek wodnych, łęgów i   innych łąk śródleśnych, cieków wodnych, torfowisk itp. elementów środowiska przyrodniczego,  

b)   urządzenia przejść dla swobodnego przemieszczania się zwierząt i   zachowania ciągłości środowiska, pomiędzy kompleksami leśnymi podzielonymi lokalnymi drogami publicznymi,  

4)   na terenach lasów dopuszcza się realizację urządzeń turystycznych, takich jak: przydrożne nieutwardzone parkingi, miejsca biwakowania, punkty widokowe, ścieżki turystyczne itp.  

§   19.   Wyznacza się tereny rolnicze – sadów i   ogrodów, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:   1-1.RO, 1-2.RO,   dla których ustala się:  

1.   Przeznaczenie podstawowe:   sady i   ogrody przydomowe;  

2.   Przeznaczenie dopuszczalne   :  

1)   zieleń urządzona,  

2)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

3)   obiekty małej architektury;  

3.   Zasady zagospodarowania terenów rolniczych – sadów i   ogrodów:  

1)   utrzymuje się istniejące sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej z   możliwością budowy nowych obiektów infrastruktury technicznej oraz remontu, przebudowy i   wyburzenia istniejących,  

2)   ustala się całkowity zakaz lokalizacji nadziemnych obiektów kubaturowych oraz obiektów tymczasowych, w   tym garaży blaszaków,  

3)   dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,  

§   20.   Wyznacza się tereny rolnicze - upraw polowych i   użytków zielonych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:   1-1.R, 3-5.R, 3-6.R, 5-8.R,   dla których ustala się:  

1.   Przeznaczenie podstawowe:   uprawy polowe;  

2.   Przeznaczenie dopuszczalne   :  

1)   zieleń urządzona,  

2)   zieleń śródpolna,  

3)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

4)   obiekty małej architektury;  

3.   Na terenach upraw polowych i   użytków zielonych zakazuje się:  

1)   lokalizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów małej architektury,  

2)   zalesiania terenów potencjalnej zabudowy, wskazanych w   aktualnym   Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa   ,  

3)   trwałego zniekształcania naturalnej rzeźby terenu i   usuwania istniejących zadrzewień śródpolnych,  

4)   zrzutu ścieków nie oczyszczonych do gruntu oraz niekontrolowanego stosowania środków chemicznych w   rolnictwie;  

4.   Na terenach upraw polowych i   użytków zielonych dopuszcza się:  

1)   utrzymanie istniejących sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej z   możliwością budowy nowych obiektów infrastruktury technicznej oraz remontu, przebudowy i   wyburzenia istniejących;  

2)   nowe zadrzewienia w   terenach nie objętych prawną ochroną przyrody i   krajobrazu,  

§   21.   1.   Wyznacza się tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:   1-1.KD-GP -   ulica główna;   1-1.KD-D, 1-2.KD-D, 2-4.KD-D, 2-9.KD-D, 3-6.1KD-D, 3-6.2KD-D -   ulice dojazdowe;   3-5.KD-W   - ciąg pieszo-jezdny, dla których ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe   ulicy głównej   1-1.KD-GP:  

a)   zewnętrzne powiązania komunikacyjne obszaru planu,  

2)   przeznaczenie podstawowe   ulic dojazdowych   1-1.KD-D, 1-2.KD-D, 2-4.KD-D, 2-9.KD-D, 3-6.1KD-D, 3-6.2KD-D   oraz ciągu pieszo-jezdnego   3-5.KD-W:  

a)   wewnętrzne powiązania komunikacyjne, zapewniające dojazd i   dojścia piesze do terenów budowlanych.  

b)   ciągi piesze, chodniki;  

3)   przeznaczenie dopuszczalne   ulic publicznych:  

a)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

b)   miejsca postojowe w   formie wydzielonych pasów i   zatok parkingowych w   obrębie linii rozgraniczających ulic,  

c)   reklamy w   obrębie linii rozgraniczających ulic nie kolizyjne z   użytkowaniem podstawowym,  

d)   zieleń urządzona,  

e)   zieleń izolacyjna,  

f)   obiekty i   urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej,  

g)   elementy małej architektury nie kolizyjne z   użytkowaniem podstawowym,  

h)   zatoki autobusowe i   wiaty przystankowe.  

2.   Lokalizowanie reklam w   liniach rozgraniczających ulic publicznych musi być zgodne z   ustaleniami zmiany planów.  

3.   Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów dróg publicznych:  

1)   ulica główna   1-1.KD-GP:  

a)   w granicach zmiany planów fragment istniejącej drogi krajowej,  

b)   w granicach zmiany planów szerokość w   liniach rozgraniczających wynosi od 0,1m do 15m;  

2)   ulice dojazdowe   1-1.KD-D, 1-2.KD-D, 2-4.KD-D, 2-9.KD-D, 3-6.1KD-D, 3-6.2KD-D:  

a)   w granicach zmiany planów istniejące lub projektowane ulice dojazdowe, lub też fragmenty ulic zgodnie z   rysunkiem zmiany planu   ,  

b)   szerokość w   liniach rozgraniczających wynosi od 0,1m do 10m zgodnie z   rysunkiem zmiany planu   ,  

c)   szerokość jezdni min. 5,0m,  

3)   ciąg pieszo-jezdny   3-5.KD-W:  

a)   projektowane ciągi pieszo-jezdne zgodnie z   rysunkiem zmiany planu   ,  

b)   szerokość w   liniach rozgraniczających wynosi od 6m zgodnie z   rysunkiem zmiany planu   ,  

c)   szerokość utwardzonej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego 5,0m.  

Rozdział 4:   Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu   .  

§   22.   1.   Ustalenia dotyczą obszarów miasta objętych zmianami planów, określonych w   § 1   ust. 1.  

2.   Do czasu wydania decyzji o   pozwoleniu na budowę obiektów na terenach objętych zmianą planów dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu, bez możliwości podejmowania jakichkolwiek działań, utrudniających jego zagospodarowanie zgodnie z   ustaleniami zmiany planów.  

3.   Zakazuje się wznoszenia trwałych budynków i   ogrodzeń, zmiany ukształtowania gruntu oraz zalesiania i   zakładania sadów na terenach o   innym przeznaczeniu, w   szczególności pod drogi i   inne cele publiczne.  

4.   Tymczasowe zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę i   nie objętych ochroną może obejmować jednosezonowe uprawy rolnicze oraz inną działalność gospodarczą z   dopuszczeniem ustawienia na okres do 2   lat drobnej zabudowy typu kontenerowego do 50,0m 2   , nie związanej na stałe z   gruntem, możliwej do przeniesienia bez kosztów rozbiórki.  

Rozdział 5: Ustalenia dotyczące stawek procentowych służących   naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z   uchwaleniem zmiany planów.  

§   23.   Dla wszystkich terenów objętych zmianą planów ustala się wysokość 30% stawki służącej naliczaniu opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem zmiany planów, zgodnie z   art. 36 ust. 4   ustawy   o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   , wymienionej we wstępie uchwały.  

Rozdział 6:   Ustalenia końcowe.  

§   24.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławków.  

§   25.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy.  

§   26.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 


Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.1.pdf

Załącznik nr 1.1 do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rysunek planu, zmiana nr 1, nr rysunku - PM-1  


Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.2.pdf

Załącznik nr 1.2 do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rysunek planu, zmiana nr 2, nr rysunku - PM-2  


Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.3.pdf

Załącznik nr 1.3 do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rysunek planu, zmiana nr 3, nr rysunku - PM-3  


Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.4.pdf

Załącznik nr 1.4 do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rysunek planu, zmiana nr 4, nr rysunku - PM-4  


Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.5.pdf

Załącznik nr 1.5 do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rysunek planu, zmiana nr 5, nr rysunku - PM-5  


Załącznik Nr 1.6 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.6.pdf

Załącznik nr 1.6 do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rysunek planu, zmiana nr 6, nr rysunku - PM-6  


Załącznik Nr 1.7 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.7.pdf

Załącznik nr 1.7 do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rysunek planu, zmiana nr 7, nr rysunku - PM-7  


Załącznik Nr 1.8 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.8.pdf

Załącznik nr 1.8 do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rysunek planu, zmiana nr 8, nr rysunku - PM-8  


Załącznik Nr 1.9 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.9.pdf

Załącznik nr 1.9 do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rysunek planu, zmiana nr 9, nr rysunku - PM-9  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Wyrys ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 1.3 do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w   Sławkowie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planów miejscowych  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/179/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4   do Uchwały Nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 29 grudnia 2011 r.  
Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w   Sławkowie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastuktury technicznej oraz zasadach ich finansowania  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama