| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 20 kwietnia 2012r.

do Porozumienia zawartego w dniu 3 sierpnia 2011 roku

pomiędzy:  

Gminą Lubliniec zwaną dalej "Miastem" reprezentowanym przez Edwarda Maniurę - Burmistrza Miasta Lublińca  
a  

Gminą Kochanowice zwaną dalej "Gminą" reprezentowaną przez Ireneusza Czecha– Wójta Gminy Kochanowice  

§   1.   W Porozumieniu, o   którym mowa w   tytule aneksu Strony dokonują nastepujących zmian:  

1)   § 3.  

a)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

§ 3.1. Gmina zobowiązuje się do przekazywania dotacji na pokrycie części kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Kochanowice z   ŚDS w   wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) miesięcznie, niezależnie od ilości mieszkańców Gminy, które nabyły prawo do korzystania z   usług ŚDS. ,

b)   ust.3. otrzymuje brzmienie:  

§ 3.3. Ustalona kwota dotacji przekazywana będzie przez Gminę na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu: ING BSK S.A. O/ Częstochowa 33105011421000000500966783 w   terminie do 10-tego każdego miesiąca. ;

2)   § 4.  

a)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

§ 4.1. Zmiany wysokości odpłatności mogą być dokonywane od 1   stycznia roku budżetowego.W takim przypadku, Miasto zobowiązane jest przesłać Gminie do 25 października roku poprzedzającego wprowadzenie zmian, pisemną informację obejmującą ustalenie wysokości dotacji w   roku następnym, w   celu zabezpieczenia w   budżecie Gminy niezbędnych środków finansowych. ,

b)   ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

§ 4.2. W   terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku, Miasto zobowiązuje się do przedstawienia Gminie, rozliczenia pod względem rzeczowym i   finansowym realizacji zadania za rok poprzedni. Niewykorzystaną część dotacji Miasto zwróci na rachunek Gminy w   terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku, następującego po roku realizacji zadania. ;

3)   § 6.  

a)   ust. 3. otrzymuje brzmienie:  

§ 6.3.Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem, a   także ze skutkiem natychmiastowym, w   przypadku nie podpisania aneksu do niniejszego Porozumienia. .

§   2.   Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§   5.   Aneks podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt  


mgr inż.   Ireneusz   Czech

Burmistrz  


Edward   Maniura

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »