reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/243/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299), powinien spełniać następujące warunki:  

1)   Wymagania dotyczące pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych:  

a)   posiadanie pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). Pojazdy należy oznakować w   sposób trwały i   widoczny nazwą firmy wraz z   adresem firmy,  

b)   posiadanie przez pracowników odzieży ochronnej z   widocznym logo firmy,  

c)   posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować poprzez dołączenie do wniosku:  

-   dokumentacji zdjęciowej pojazdów z   widoczną tablicą rejestracyjną oraz oznaczeniem logo firmy  

-   kserokopii dowodów rejestracyjnych wraz z   aktualnymi badaniami technicznymi lub innej dokumentacji potwierdzającej posiadanie pojazdów;  

2)   Wymagania dotyczące posiadania bazy techniczno – sprzętowej:  

a)   posiadanie bazy techniczno – sprzętowej należy udokumentować poprzez dołączenie do wniosku kserokopii aktualnego wyciągu z   księgi wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu itp.,  

b)   baza winna spełniać wymagania określone w   odrębnych przepisach prawa,  

c)   baza transportowa powinna posiadać:  

-   miejsce garażowania pojazdów asenizacyjnych  

-   wydzielone miejsce do mycia i   dezynfekcji pojazdów  

-   warsztat naprawczy  

-   zaplecze bytowo – socjalne W   przypadku braku posiadania miejsca do mycia i   dezynfekcji taboru oraz warsztatów naprawczych należy przedłożyć dokumenty poświadczające możliwość korzystania z   tego typu usług w   wyspecjalizowanych firmach;  

3)   Wymagania sanitarne i   porządkowe związane ze świadczonymi usługami i   ochroną środowiska:  

a)   miejsce postoju i   mycia pojazdów asenizacyjnych musi być tak usytuowane i   spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i   nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i   sanitarne,  

b)   posiadanie aktualnych badań technicznych i   świadectwa dopuszczenia do ruchu użytkowanych pojazdów,  

c)   wyposażenie pracowników wykonujących prace związane z   opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i   transportem nieczystości ciekłych w   przedmioty i   urządzenia spełniające odpowiednie standardy bezpieczeństwa i   higieny pracy,  

d)   usunięcia urządzeń z   terenu objętego zezwoleniem - po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w   odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i   nie zagrażającym środowisku naturalnemu;  

4)   Nieczystości ciekłe z   terenu miasta Świętochłowice należy przekazywać do stacji zlewnych na warunkach określonych w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002   r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.   U. z   2002 r. Nr   188, poz. 1576).  

§   2.   Traci moc uchwała Nr LVII/427/10 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 3   listopada 2010 r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama