reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/224/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1   i art. 59 ust. 2   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm. )  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala:  

§   1.   Ustalić wysokość opłaty za pobyt dziecka w   Żłobku Miejskim w   Czechowicach-Dziedzicach oraz maksymalną wysokość opłat za wyżywienie, a   także zasady ich ponoszenia, w   treści jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po  upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXVI/224/12    
Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach    
z dnia 2   sierpnia 2012 r.  
 

Zasady ustalania odpłatności za pobyt dziecka w   Żłobku Miejskim w   Czechowicach-Dziedzicach, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.  

§   1.   Ogólne zasady.                

1.   Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpłatność za przebywanie dziecka w   Żłobku Miejskim w   Czechowicach-Dziedzicach zgodnie z   zadeklarowanym czasem jego pobytu.  

2.   Na odpłatność składa się:  

1)   opłata za pobyt,  

2)   opłata za wyżywienie zgodnie z   obowiązującą stawką żywieniową,  

3)   dodatkowa opłata za godziny opieki wykraczające poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w   Żłobku.  

3.   Opłata za pobyt wynosi 20 %  minimalnego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w   dniu 31 grudnia poprzedniego roku.  

4.   Maksymalna dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 złotych.  

5.   Ustala się opłatę ze wydłużony pobyt dziecka w   kwocie 25 złotych za każdą rozpoczętą godzinę pobytu – określoną w   art. 12 ust. 3   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.).  

6.   W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z   jednej rodziny na   pisemny wniosek jednego z   rodziców/ opiekunów prawnych obniża się o   25% opłatę określoną w   §   1 ust. 3   dla drugiego oraz o   50% dla trzeciego i   kolejnych  dzieci.                

§   2.   Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.  

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci przebywających w   Żłobku mogą się ubiegać o:  

1)   zwolnienie z   opłaty, o   której mowa w   §   1 ust. 3   w przypadku, gdy dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kryterium określonego w   ustawie z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej, uprawniającego rodzinę do świadczeń z   pomocy społecznej,  

2)   obniżenie o   50% opłaty, o   której mowa w   §   1 ust. 3   w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego na dziecko,  

3)   zwolnienia, o   którym mowa w   pkt 1, dokonuje Dyrektor Żłobka na podstawie stosownego zaświadczenia w   tej sprawie, wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w   Czechowicach-Dziedzicach,  

4)   obniżenia, o   którym mowa w   pkt 2   dokonuje Dyrektor Żłobka na podstawie aktualnej decyzji o   pobieraniu zasiłku rodzinnego,  

5)   w indywidualnych sytuacjach losowych  Burmistrz Czechowic-Dziedzic, na wniosek   rodzica/opiekuna prawnego lub Dyrektora Żłobka, może zdecydować o   przyznaniu ulgi lub zwolnieniu z   opłat, o   których mowa w   § 1.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama