reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/227/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w   związku z   art. 8   ust. 2   pkt 2   i art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 642), art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 406)  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  

uchwala:  

§   1.   Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Czechowicach-Dziedzicach w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXIV/221/08 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 29 lipca 2008 r. w   sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Czechowicach-Dziedzicach (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 171, poz. 3141).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/227/12    
Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach    
z dnia 2   sierpnia 2012 r.  
 

STATUT  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   CZECHOWICACH-DZIEDZICACH  

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

§   1.   Miejska Biblioteka Publiczna w   Czechowicach-Dziedzicach, zwana dalej „Biblioteką”, została utworzona na mocy postanowienia Miejskiej Rady Narodowej Czechowice-Dziedzice z   dnia 16 września 1948 r. i   działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 642),  

2)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012   r. poz. 406),  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  

5)   niniejszego Statutu.  

§   2.   Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.  

§   3.   Siedzibą Biblioteki jest miasto Czechowice-Dziedzice, a   terenem działania miasto Czechowice-Dziedzice oraz gmina Czechowice-Dziedzice.  

§   4.   1.   Organizatorem Biblioteki jest Gmina Czechowice-Dziedzice zwana dalej „Organizatorem”.  

2.   Nadzór nad organizacją i   funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Organizator poprzez swoje organy.  

3.   W zakresie merytorycznym i   szkoleniowym Biblioteka korzysta z   pomocy Biblioteki Śląskiej w   Katowicach oraz biblioteki powiatowej ustanowionej dla powiatu bielskiego.  

§   5.   Biblioteka posiada osobowość prawną i   jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.  

§   6.   Biblioteka wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.  

II.   CELE I   ZADANIA BIBLIOTEKI.  

§   7.   1.   Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i   kulturalnych społeczności miasta i   gminy oraz uczestniczy w   upowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

2.   Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i   aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w   dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,  

2)   pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i   publicznej na terenie miasta i   gminy; współpraca z   biblioteką powiatową w   zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,  

3)   udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z   uwzględnieniem potrzeb mieszkańców miasta i   gminy bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w   tym szczególnie dzieci i   młodzieży, chorych i   niepełnosprawnych,  

4)   tworzenie i   udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,  

5)   popularyzacja książki, wiedzy, kultury i   czytelnictwa,  

6)   doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej, poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w   tej dziedzinie  

7)   gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i   patologii społecznej,  

8)   współdziałanie z   bibliotekami wchodzącymi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami  na rzecz i   dla dobra mieszkańców gminy i   użytkowników Biblioteki,  

9)   ustawiczne doskonalenie kadry i   form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.  

§   8.   Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności miasta i   gminy oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.  

III.   ORGANY BIBLIOTEKI I   JEJ ORGANIZACJA.  

§   9.   1.   Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i   jest za nią odpowiedzialny.  

2.   Dyrektora Biblioteki powołuje i   odwołuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic na  zasadach i   w trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

§   10.   W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. W   miarę potrzeb w   Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z   różnych dziedzin związanych z   działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i   zwalnia Dyrektor Biblioteki.  

§   11.   Dyrektor Biblioteki i   pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i   wykonywanych zadań, zgodnie z   obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się w   oparciu o   odrębne przepisy.  

§   12.   Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Czechowic-Dziedzic, działającego w   imieniu Organizatora.  

§   13.   1.   Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.  

2.   Wykaz placówek Biblioteki zawiera załącznik do niniejszego Statutu.  

§   14.   Przy Bibliotece i   jej filiach może działać Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki oraz fundacje zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   15.   Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne na terenie miasta i   gminy Czechowice-Dziedzice.  

IV.   GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI.  

§   16.   1.   Biblioteka gospodaruje samodzielnie powierzonym i   nabytym mieniem.  

2.   Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

3.   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami, a   w   szczególności ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

4.   Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Biblioteki, z   zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.  

5.   Przychodami Biblioteki są przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe przyznawane przez Organizatora, dotacje celowe z   budżetu państwa, funduszy celowych, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

6.   Dyrektor Biblioteki corocznie, w   terminie 3   miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.  

§   17.   Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z   obowiązującymi przepisami. Dochód z   działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.  

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

§   18.   Statut Bibliotece nadaje Rada Miejska.  

§   19.   Zmiany w   Statucie dokonywane są w   trybie określonym dla jego nadania.  


Załącznik do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Czechowicach-Dziedzicach  
 

WYKAZ PLACÓWEK  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   CZECHOWICACH-DZIEDZICACH  

Wypożyczalnia Główna  

43-502 Czechowice-Dziedzice  

Plac Jana Pawła II 3/1  

Filia Nr 1  

43-502 Czechowice-Dziedzice  

ul. Zamkowa 74  

Filia Nr 2  

43-502 Czechowice-Dziedzice  

ul. Mazańcowicka 68  

Filia Nr 3  

43-502 Czechowice-Dziedzice  

ul. Legionów 187  

Filia Nr 5  

43-517 Bronów  

ul. Czyża 12  

Filia Nr 6  

43-518 Ligota  

ul. Bory 2  

Filia Nr 7  

43-518 Ligota  

ul. Wapienicka 1  

Filia Nr 8  

43-518 Ligota  

ul. Miliardowicka 64  

Filia Nr 9  

43-516 Zabrzeg  

ul. Gminna 4  

Filia Nr 10  

43-502 Czechowice-Dziedzice  

ul. Węglowa 56  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Siwka

Maciej Siwka jest adwokatem, partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. z siedzibą w Katowicach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama