| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/135/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz.613 ze zm) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. poz. 587)  

Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości od budynków, budowli i   gruntów na terenie gminy Buczkowice:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m 2 powierzchni rocznie   - 0,77 zł   ;  

b)   pod jeziorami oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1   ha powierzchni rocznie   - 4,30 zł   ;  

c)   od pozostałych gruntów, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni rocznie   - 0,23     ;  

2)   od budynków mieszkalnych lub ich części od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie   - 0,71 zł   ;  

3)   od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie   - 21,28 zł   ;  

4)   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie   -   10,19     ;  

5)   od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie   -   4,42 zł   ;  

6)   od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze od 1m 2 powierzchni użytkowej rocznie   - 4,12 zł   ;  

7)   od garaży poza budynkiem mieszkalnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie -   4,12 zł   ;  

8)   od pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie   - 7,39 zł   ;  

9)   od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej i   służących zbiorowemu zaopatrzeniu w   wodę, odprowadzaniu i   oczyszczaniu ścieków w   wysokości   - 1%   rocznie ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.);  

10)   od pozostałych budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, rocznie -   2%   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.).  

§   2.   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:  

1)   wykorzystywane na statutowe potrzeby w   zakresie niezawodowej/społecznie świadczonej ochrony przeciwpożarowej z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, a   także będących przedmiotem najmu i   dzierżawy;  

2)   zajęte na potrzeby zbiorów bibliotecznych;  

3)   zajęte pod cmentarze.  

2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oznaczone w   ewidencji gruntów symbolem „dr” zajęte pod drogi wewnętrzne, z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XII/64/11 Rady Gminy Buczkowice z   dnia 26 października 2011r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z   2011r. Nr 272, poz.4520).  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »