| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 102/XXX/2012 Rady Gminy Opatów

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 122/XXVI/2005 Rady Gminy Opatów z   dnia 13 kwietnia 2005r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów i   zmieniające ją uchwały nr 60/XIV/2007 z   dnia 28 listopada 2007r. i   nr 174/XXXVII/2009 z   dnia 29 września 2009r. Rady Gminy Opatów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów  


mgr inż.   Witold   Łacny

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr  102/XXX/2012  
Rady Gminy Opatów    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O   CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OPATÓW  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin udzielenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów, zwany dalej „Regulaminem” określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy udzielania stypendium szkolnego, tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego, tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie mowa jest o   :  

1)   Ustawie – rozumie się przez to ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty    ( Dz. U. z   2004r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

2)   Uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w   art. 90b ust. 3   i 4   ustawy,  

3)   Szkole – rozumie się przez to szkoły publiczne i   niepubliczne o   uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i   dla dorosłych oraz publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i   kolegia służb społecznych  

4)   Dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka , do którego uczęszcza uczeń,  

5)   Wnioskodawcy – należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o   którym mowa w   art. 90n ust. 2   ustawy.  

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  

§   3.   Wysokość stypendium szkolnego ustala się w   zależności od sytuacji materialnej ucznia i   innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90d ust.1 ustawy  

§   4.   Przy ustalaniu stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady :  

 

Kategoria  
stypendium  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w   rodzinie ucznia, o   której mowa w   art.8 ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 12.03.2004r. o   pomocy społecznej(Dz.U. z   2009r. Nr 175, poz.1362 z   późn.zm.)  

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego nie może być wyższa niż:  

I  

Od 0   – do 50 % kryterium dochodowego  

200% kwoty zasiłku rodzinnego o   której mowa w   art.6 ust.2 pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z   2006r. Nr 139, poz.992, z   późn.zm.)  

II  

Powyżej 50 % – do 100 % kryterium dochodowego  

150 % kwoty zasiłku rodzinnego, o   której mowa w   art.6 ust.2 pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z   2006r. Nr 139, poz.992, z   późn.zm.)  

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego  

§   5.   1.   Stypendium szkolne może być udzielone w   formie :  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a   w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kina i   teatrów organizowanych przez szkołę.  

2)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym w   tym w   szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroje i   obuwie sportowe, atlasów ,encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, biurko, krzesło do biurka i   innych uznanych za niezbędne w   trakcie edukacji szkolnej,  

3)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w   przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.  

4)   świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, że udzielenie stypendium w   formach określonych w   ust.1 pkt 1,2,3 nie jest możliwe, a   w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe  

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   6.   Osoby ubiegające się o   przyznanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w   Urzędzie Gminy Opatów w   terminie do 15 września danego roku szkolnego, a   w przypadku kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.  

§   7.   Stypendium szkolne w   formach, o   których mowa w   § 5   wypłacane jest, miesięcznie lub jednorazowo.  

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być ono realizowane w   okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo  

§   8.   W decyzji o   przyznaniu stypendium szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.  

§   9.   Stypendium szkolne może być udzielone w   jednej lub kilku formach jednocześnie.  

§   10.   Stypendium udzielane w   formach określonych w   § 5   ust. 1   pkt. 1-3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur , rachunków, dowodów zapłaty, biletów miesięcznych i   zaświadczeń ze szkoły wystawionych na rodziców,  ucznia,  lub wnioskodawcy  

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   11.   Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek osób uprawnionych a   także z   urzędu.  

§   12.   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego w   szczególności :  

1)   pożaru lub zalania mieszkania  

2)   nagłej choroby w   rodzinie ucznia  

3)   śmierci najbliższych osób w   rodzinie ucznia  

4)   nieszczęśliwego  wypadku  powodującego  trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia  

5)   kradzieży w   mieszkaniu ucznia,  

6)   nagłej , niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna  

7)   innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny  

§   13.   Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane przez osobę składającą wniosek (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież), świadectwo pracy).  

§   14.   O zasiłek szkolny można ubiegać się w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku  

§   15.   Zasiłek  szkolny może być przyznany w   formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym lub w   formie pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w   roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »