| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/21/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 4, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1)od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni - 0,80 zł ;

2)od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni
- 4,10 zł ;

3)od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni - 0,18 zł ;

4)od budynków mieszkalnych lub ich części, od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,56 zł ;

5)od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m² powierzchni użytkowej - 20,14 zł ;

6)od budynków o pow. do 250 m² lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych o pow. do 250 m² lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług świadczonych na rzecz ludności objętej wpisem do CEIDG, od 1 m² powierzchni użytkowej - 19,00 zł ;

7)od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej - 9,80 zł ;

8)od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,27 zł ;

9)od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,90 zł ;

10)od budowli sieci kanalizacji sanitarnej - 0,1 % ich wartości;

11)od pozostałych budowli - 2% ich wartości.

§ 2

1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości na terenie gminy w drodze inkasa.

2. Powołać dwóch inkasentów:

1)Urszulę Podbioł - zamieszkałą w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24;

2)Krzysztofa Kałę – zamieszkałego w Bieruniu przy ul. Bohaterów Westerplatte 81.

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości w wysokości 8 % prowizji od pobranych kwot podatków.

§ 3

1. Zwolnić z podatku od nieruchomości:

1)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność statutową polegającą na świadczeniu i wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej;

2)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpowodziowej;

3)budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej w zakresie sportu i kultury fizycznej;

4)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406);

5)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

6)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na wykonywanie zadań wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 8, 10 i 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

7)budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.);

8)budynki lub ich części wynajmowane na działalność gospodarczą, z których dochody z najmu przeznaczone są na cele statutowe w zakresie realizacji zadań publicznych z dziedziny sportu, kultury fizycznej, kultury, ochrony środowiska;

9)części budynków szkolnych zajęte na gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

§ 4

Zastosowanie zwolnienia lub niższej stawki z § 1, ust. 1, pkt 6 i pkt 10 dla podatników prowadzących działalność gospodarczą jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis jest różnicą pomiędzy stawką podstawową (§ 1, ust.1, pkt 5 ), a stawką preferencyjną (§ 1, ust. 1, pkt 6) oraz stawką podstawową (§ 1, ust.1, pkt 11) a stawką preferencyjną (§ 1, ust. 1, pkt 10). Udzielenie tej pomocy może nastąpić zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) tylko w przypadkach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/21/2012
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29 listopada 2012 r.

1. Pomoc może być przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, za wyjątkiem:

1)pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 [10];

2)pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;

3)pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu w następujących przypadkach:
• kiedy wysokość pomocy ustalona jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą;
• kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

4)pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

5)pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

6)pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;

7)pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

8)pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.

2. Kryteria trudnej sytuacji zostały określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.).

§ 2

Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi nie może przekroczyć 200 000 EUR w dowolnym okresie trzech lat kalendarzowych (w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 000 EUR w dowolnym okresie trzech lat kalendarzowych).

§ 3

W celu skorzystania z pomocy podatnik, będący osobą fizyczną, ma obowiązek w terminie do 14 dni od rozpoczęcia roku podatkowego złożyć:

1. informację w sprawie podatku od nieruchomości oraz dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzajacych go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);

3. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 4

W celu skorzystania z pomocy podatnik, zobowiązany do składania deklaracji na podatek od nieruchomości, winien w terminie do 14 dni od rozpoczęcia roku kalendarzowego przedłożyć:

1. deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);

3. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.),

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »