| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/225/12 Rady Gminy Brenna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej zryczałtowaną opłatę będą odbierane odpady komunalne mokre w ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości i przyjętego normatywu wynoszącego 60 l wytworzonych odpadów na jednego mieszkańca na okres jednego miesiąca, odpady wielkogabarytowe, popiół oraz odpady komunalne suche w nieograniczonej ilości.

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z następującą częstotliwością:

1) odpady suche zgromadzone w workach – raz w miesiącu,

2) odpady mokre zgromadzone w workach – dwa razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października i raz w miesiącu w pozostałym okresie,

3) odpady wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości, w określony dzień – jeden raz w roku,

4) popiół zgromadzony w workach – raz w miesiącu.

3. Odbiór odpadów komunalnych mokrych i suchych zgromadzonych w workach, popiołu oraz odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego, urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca w rejonie bramy lub furtki wejściowej, z placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla jednostki wywozowej.

4. Odpady winny być wystawione w ww. miejscach w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 7.00.

§ 2. 1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 7.00 do 13.00.

2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkcie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,

5) zużyte opony,

6) odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów,

7) odpady zielone,

8) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

3. W ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane przez jednostkę wywozową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »