| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/279/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych od ceny ich sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a”, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Czechowice-Dziedzice za wyjątkiem lokali mieszkalnych, które znajdują się w obiektach:

1) użyteczności publicznej,

2) przeznaczonych do rozbiórki,

3) położonych na terenach szkolnych,

4) wytypowanych na budynki z lokalami socjalnymi,

5) w których obecnie są lokale socjalne, do czasu zmiany statusu lokali socjalnych.

§ 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą  na własność ułamkowej części gruntu, jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.

§ 3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców odbywa się przy jednoczesnym spełnieniu  następujących warunków:

1) niezaleganie przez najemcę z wpłatami z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,

2) nieposiadanie przez najemcę oraz jego małżonka innych niż wynajmowany lokal, nieruchomości wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym),

3) dokonanie przez najemcę jednorazowej wpłaty całej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 4. Określa się warunki udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych:

1) posiadanie prawa najmu lokalu mieszkalnego przez okres dłuższy niż 5 lat, przy czym do okresu najmu zalicza się okresy najmu innych lokali mieszkalnych należących do Gminy w przypadku, gdy posiadanie sprzedawanego lokalu wynika z zamiany,

2) wysokość stawek procentowych bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych uzależnia się od okresu najmu lokalu, tj. 1% ceny za każdy ukończony rok najmu lokalu mieszkalnego,

3) określona wyżej bonifikata jest należna pod warunkiem, że nabywca lokalu mieszkalnego zrezygnuje z roszczenia o wypłatę zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

§ 5. Koszty związane z ustaleniem wartości rynkowej lokalu mieszkalnego obciążają nabywcę i nie podlegają bonifikacie.

§ 6. Koszty wymienione w § 5 obciążają również najemcę w przypadku rezygnacji z nabycia lokalu po ustaleniu jego wartości rynkowej.

§ 7. Wszelkie zobowiązania wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży i ich zwrotu zostanie szczegółowo uregulowane w protokole  rokowań z nabywcą przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 8. Zezwala się na sprzedaż w drodze przetargu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada nie więcej niż 3 lokale, a w budynkach tych nie znajdują się lokale użytkowe, w przypadku ich zwolnienia przez najemców.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIX/300/98 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 maja 1998 r. zmieniona uchwałami: Nr IX/63/99 z dnia 23 marca 1999 r., Nr XVI/149/03 z dnia 28 października 2003 r., Nr XIX/210/04 z dnia 12 stycznia 2004 r., Nr XXIX/360/04 z dnia 28 grudnia 2004 r., Nr X/65/07 z dnia 29 maja 2007 r., Nr XXVI/244/08 z dnia 28 października 2008 r.

§ 10. Wykonanie uchwały  powierza  się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »