| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 116/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala:

§ 1.

1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Kamienica Polska w terminie:

1) Do 30 kwietnia 2013 roku – dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 2.

Wraz z deklaracją należy złożyć następujące dokumenty:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający stałą bądź czasową nieobecność mieszkańca na terenie posesji wystawiony przez odpowiednie instytucje:

a) Domy spokojnej starości

b) Domy dziecka

c) Zakłady karne

d) Placówki opieki zdrowotnej

e) Jednostki wojskowe

f) Uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą

g) Zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc

h) Dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie

i) Kopia faktury za zużycie wody na terenie posesji

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działaności gospodarczej, likwidację, itp.

3) kopię umowy zawartą z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych,

4) w przypadku osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a prowadzących działalność gospodarczą:

a) kopię umowy dotyczącej odbioru odpadów, w związku z prowadzoną przez osobę zobowiązaną do złożenia deklaracji działalnością gospodarczą, w szczególności dotyczącej odbioru odpadów uznanych za niebezpieczne,

b) kopię pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w przypadku obowiązku jego posiadania,

c) kopię zatwierdzonego przez Starostę Częstochowskiego programu odpadami niebezpiecznymi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


                                                                                 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 115/XIX/2012

                                                                                     Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2012 roku.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:      Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r.poz.391) 

Składający:     Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek

                        organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej

                              nieruchomości odpadów komunalnych.

Miejsce składania: Wójt

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Kamienica Polska

ul. Konopnickiej 12

42-260 Kamienica Polska

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję)

B.1.DANE INDENTYFIKACYJNE

1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję)

          1. osoba fizyczna       2. osoba prawna       3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

           4. spółka nie mająca osobowości prawnej

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwa pozycję)

        □ 1. właściciel           2. współwłaściciel      3. posiadacz samoistny          4. współposiadacz samoistny

         □ 5. użytkownik wieczysty            6. współużytkownik wieczysty      7. posiadacz           8. współposiadacz

3. Nazwa pełna/ Nazwisko i imię, data urodzenia

4. Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki

5. Miejsce położenia nieruchomości na której powstają odpady komunalne (adresy i oznaczenia ewidencyjne działek)

B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

1. Kraj

2. Województwo

3.Powiat

4.Gmina

5. Ulica

6. Numer domu / Numer lokalu

7.Miejscowość

8. Kod pocztowy

9. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)

                   □ 1. pierwsza deklaracja                    1. korekta/zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

         Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje ……………..

        (podać liczbę mieszkańców).

Wyszczególnienie

Stawka jednostkowa opłaty

Kwota opłaty

1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

                  ……………………………..

Odpady zmieszane

(nie poddane segregacji)

…........................... zł

…............................... zł

Odpady segregowane

............................. zł

…............................... zł

2. Liczba pojemników z odpadami powstała wyłącznie na nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady oraz na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza o pojemności

                      ……......................................

….......................... zł

…............................... zł

E. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY

Kwota opłaty

Suma kwot z kolumny D

….........................

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO  / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że powstałe na terenie nieruchomości odpady kuchenne, odpady z terenów zielonych i odpady ogrodowe zagospodaruję we własnym zakresie, w kompostowniku zlokalizowanym na terenie mojej nieruchomości.

TAK/NIE*

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

1. Imię

2. Nazwisko

3. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

4. Podpis (pieczęć) składającego /osoby reprezentującej

    składającego

G. ADNOTACJE ORGANU

1.Uwagi organu

2. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE:

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Zgodnie z Uchwałą Nr 111/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska w dniach pracy urzędu.

3. Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »