| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/185/12 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z póżn. zm)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Olsztyn, w terminie do 28 lutego 2013 r. – dla pierwszej deklaracji oraz w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 roku mieli zawartą umowę z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych do dołączenia kopii tej umowy do pierwszej deklaracji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

Załącznik do Uchwały Nr XIX/185/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »