| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Sposób i zakres odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) podmiot wyłoniony w drodze przetargu, zwany dalej uprawnionym podmiotem odbierze następujące odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

a) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe z przeznaczonego do tego pojemnika, kontenera lub w worku,

b) niesegregowane odpady komunalne oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji z przeznaczonego do tego pojemnika, kontenera lub w worku,

c) szkło z przeznaczonego do tego pojemnika lub w worku,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe z wydzielonych miejsc na terenie nieruchomości,

2) wymienione w § 1 ust. 1 odpady komunalne zostaną, zgodnie z określoną częstotliwością i harmonogramem, odebrane od właścicieli nieruchomości przez uprawniony podmiot wyłoniony w drodze przetargu, zwany dalej uprawnionym podmiotem,

3) ponadto właściciel nieruchomości zbiera następujące odpady powstające w gospodarstwie domowym:

a) przeterminowane leki i chemikalia i dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wyznaczonych punktów w aptekach,

b) zużyte baterie i akumulatory i dostarcza zużyte baterie do mobilnego punktu zbierania odpadów w terminach określonych w harmonogramie zbiórki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wyznaczonych pojemników w obiektach użyteczności publicznej, a zużyte akumulatory dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) zużyty sprzęt elektryczy i elektroniczny i dostarcza do mobilnego punktu zbierania odpadów w terminach określonych w harmonogramie zbiórki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktu określonego w przepisach odrębnych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.),

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości celem usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu lub dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub korzysta z usług dodatkowych,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub korzysta z usług dodatkowych,

f) zużyte opony i dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

g) odpady zielone w przeznaczonych do tego workach polietylenowych LDPE i dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub korzysta z usług dodatkowych.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostaną od niego odebrane odpady komunalne w ilości zgodnej z zapisami "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" przyjętego na podstawie uchwały nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku.

§ 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy określa się dla:

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na jeden raz na miesiąc,

2) niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na jeden raz na dwa tygodnie,

3) szkła zgromadzonego na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na jeden raz na miesiąc,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w postaci wystawki na dwa razy na rok,

5) papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

6) niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na dwa razy na tydzień,

7) szkła z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na co najmniej jeden raz na miesiąc,

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na jeden raz na miesiąc,

9) dopuszcza się zwiększenie częstotliwości wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji w okresach świąt jak np. święta wielkanocne i święta bożego narodzenia, zapewniające niezaleganie odpadów j.w. na podłożu i wokół miejsc ich gromadzenia.

§ 4. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmą następujące rodzaje odpadów:

1) papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

3) przeterminowane leki i chemikalia,

4) zużyte baterie i akumulatory,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) zużyte opony,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe,

9) odpady zielone.

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych za pobraniem dodatkowej opłaty od właściciela nieruchomości przyjmą niesegregowane odpady komunalne.

3. Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych możliwych do dostarczenia w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi do 300 kg na mieszkańca na rok. Prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązany jest do odbioru od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ponadnormatywnej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych za pobraniem dodatkowej opłaty uiszczonej przez przekazującego ten odpad.

4. Mobilne punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii przyjmą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony będzie przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »