| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 10 września 2013r.

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Mnich

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 35 Statutu Sołectwa Mnich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/149/04 Rady Gminy Chybie z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie nadania jednostce pomocniczej „Sołectwo Mnich” w Gminie Chybie statutu, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

RADA GMINY CHYBIE
u c h w a l a :

§ 1. W statucie Sołectwa Mnich stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/149/04 Rady Gminy Chybie z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie nadania jednostce pomocniczej „Sołectwo Mnich” w Gminie Chybie statutu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8skreśla się ust. 3;

2) w Rozdziale VI

a) tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie :

Gospodarka finansowa i mienie Sołectwa,

b) § 34 otrzymuje brzmienie :

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Chybie.

2. W przypadku podjęcia przez Radę Gminy Chybie w danym roku budżetowym uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego, zasady prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa oraz sposób przeznaczenia środków funduszu określa ustawa o funduszu sołeckim.

3. Środki finansowe Sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć na obszarze Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego lub innych zadań Sołectwa określonych w uchwale budżetowej Gminy.

4. Środki finansoweprzeznacza się w szczególności na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących polepszeniu jakości życia mieszkańców Sołectwa, w tym w ramach inicjatywy lokalnej, utrzymanie przekazanego Sołectwu mienia komunalnego, działalność organów sołectwa, realizację projektów służących pozyskaniu dla sołectwa dodatkowych środków spoza budżetu gminy.

5. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa odpowiada sołtys, który jest zobowiązany złożyć mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie z realizacji zadań i gospodarowania środkami finansowymi w terminie do 30 września każdego roku, za rok ubiegły. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego.

6. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa zapewnia Wójt Gminy Chybie.,

c) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu :

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego do jego dyspozycji. Przekazywanie poszczególnych składników mienia komunalnego Sołectwu następuje na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

2. Korzystanie z mienia komunalnego odbywa się w ramach czynności zwykłego zarządu.

3. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności :

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatowaniem mienia,

2) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie co najmniej nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia,

3) osiąganie korzyści z mienia (pobieranie dochodów).

4. Dochody, w tym środki finansowe, uzyskane z przekazanego mienia komunalnego przeznacza się na potrzeby Sołectwa.

5. Mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu zarządza Sołtys.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »