| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/464/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 16 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Zarządowi Budynków w Raciborzu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/336/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/464/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXIV/336/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2004 r. z późniejszymi zmianami zatwierdzony został Statut Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.

Istotną zmianę postanowień Statutu stanowi przeznaczenie przez samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Raciborzu nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego na realizację zadań statutowych Zakładu, co zostało uregulowane w przepisie § 10 ust. 3 Statutu.

Mając na uwadze powyższe, jak również konieczność ujednolicenia tekstu Statutu postanowiono, jak w sentencji niniejszej uchwały.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 12 października 2013 r. do 25 października 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »