| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 72/XXXVI/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./, art. 211,art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 roku ,poz. 885 z późn. zm./,

Rada Gminy w Boronowie
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet gminy na 2013 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Dochody ogółem

27 632,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
a) dochody bieżące
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


4 500,00

4 500,00
4 500,00

758

Różne rozliczenia
a)dochody bieżące
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

23 132,00
23 132,00
23 132,00

Wydatki ogółem

27 632,00

801

Oświata i wychowanie

23 132,00

80104

Przedszkola
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym w szczególności :
a) dotacje na zadania bieżące

23 132,00
23 132,00
23 132,00

23 132,00

851

Ochrona zdrowia

4 500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności:
1) Wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 500,00
4 500,00

4 500,00
4 500,00

Budżet po zmianach wyniesie :Dochody: 11 949 499,97;Wydatki: 13 603 807,97;Deficyt: 1 654 308,00;Przychody: 1 963 074,00;Rozchody: 308 766,00;

§ 2. Dokonać przeniesień środków miedzy działami : 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 700 - Gospodarka mieszkaniowa,  710 - Działalność usługowa,  801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  926 - Kultura fizyczna,

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

113 068,00

113 068,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

82 068,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1)wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2

82 068,00
82 068,00
82 068,00
82 068,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

25 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) Wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

25 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00
15 000,00
15 000,00

710

Działalność usługowa

25 000,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne )
a)wydatki bieżące
w tym w szczególności:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 000,00

63 868,00

80104

Przedszkola
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności:
1) dotacje na zadania bieżące

63 868,00
63 868,00

63 868,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 000,00
6 000,00

6 000,00
6 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 000,00

85401

Świetlice szkolne
a)wydatki bieżące
w tym w szczególności:
1)wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 000,00
6 000,00

5 480,00
5 480,00
520,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów, dróg
a)wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1)wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

12 000,00
12 000,00

12 000,00
12 000,00

926

Kultura fizyczna

6 200,00

92601

Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) Wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 200,00
6 200,00

6 200,00
6 200,00

§ 3. 1. Załącznik nr 4 do uchwały nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku po zmianach wprowadzonych w §§ 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Załącznik nr 6do uchwały nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku po zmianach wprowadzonych w §§ 1 i 2 uchwały oraz zmianach wprowadzonych  zarządzeniem nr 132/2013 oraz zarządzeniem nr 140/2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/XXXVI/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 6 listopada 2013 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2013 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2013 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

4 298 938,61

1.

600

60016

Przebudowa wraz z odwodnieniem  dróg gminnych : Szkolna, Polna, Smolna, Krótka

Budżet gminy
Dotacja z budżetu państwa
Razem

768 914,61
632 936,00

1 401 850,61

2013/2013

Prace budowlane

2.

010

01010

Przebudowa oczyszczalni Lemna

Budżet gminy

70 000,00

2012/2013

Prace projektowe

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

928 748,00

2009/2014

Prace budowlane

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

55 000,00

2013/2013

Wykup

5.

750

75023

Zakup programu komputerowego” gospodarka odpadami „

Budżet gminy

7 000,00

2013/2013

Zakup

6.

754

75412

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego

Budżet gminy

130 000,00

2013/2013

Dotacja na zakup

7.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią  ścieków i zasilaniem energetycznym w Boronowie

Budżet gminy
Środki PROW
Razem

231 184,00
489 647,00
720 831,00

2013/2013

Realizacja

8.

926

92601

Zakup wózka nawadniającego boisko gminne

Budżet gminy

6 000,00

2013/2013

Zakup

9.

600

60013

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy- III etap

Budżet gminy

275 860,00

2013/2013

Dotacja celowa na inwestycje – pomoc finansowa

10.

600

60013

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy- III etap

Dotacja Województwo  Śląskie

689 649,00

2013/2013

Etap budowy

11.

600

60016

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych

Budżet gminy

6 000,00

2013/2013

Projekt zamienny

12.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Słonecznej i Tartacznej w Zumpach

Budżet gminy

8 000,00

2013/2013

Projekt


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 72/XXXVI/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 6 listopada 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Dla sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

-

320 000,00

-

2.

Gmina Koszęcin

18 000,00

-

-

3.

Gmina Lubliniec

17 100,00

-

-

4.

Gmina Herby

3 000,00

-

-

Razem

38 100,00

320 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

85 000,00

-

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2 000,00

-

-

3.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

7 000,00

-

-

4.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

20 000,00

-

-

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

2 000,00

-

-

6.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

3 000,00

-

-

7.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

6 000,00

8.

Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie

398 764,00

9.

Zakup samochodu pożarniczego

130 000,00

-

Razem

255 000,00

398 764,00

-

Ogółem

293 100,00

718 764,00

-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »