| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 360/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 5, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck, przy drodze krajowej nr 43

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera ustalenia zgodne z zaakceptowanymi celami rozwoju i kierunkami polityki przestrzennej gminy, z uwzględnieniem lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych, wg zasad:

1) zrównoważonego rozwoju gminy w procesie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ładu i harmonii w zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych gminy;

3) umożliwiania rozwoju aktywności gospodarczej mieszkańców gminy oraz jednostek gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów osób trzecich, ekonomicznej efektywności realizacji zadań publicznych.

§ 2. Celem planu jest:

1) wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych;

2) umożliwienie wielofunkcyjnego rozwoju terenów gminy.

§ 3. 1. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1, wyrażone są:

1) w tekście niniejszej uchwały;

2) na rysunku planu, sporządzonym z wykorzystaniem urzędowych kopii map sytuacyjno wysokościowych i ewidencyjnych w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Tekst uchwały określa:

1) ustalenia w zakresie przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów budowlanych i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) inne ustalenia porządkowe wyrażone w przepisach końcowych i przejściowych.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi:

a) Utereny zabudowy usługowej,

b) KDktereny dróg publicznych – drogi krajowe,

c) KDltereny dróg publicznych – drogi lokalne.

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, wynikające z treści mapy, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

5. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowiącyzałącznik nr 1;

2) stwierdzenie przez Radę Miejską w Kłobucku zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck”, stanowiącezałącznik nr 2;

3) rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiącezałącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącezałącznik nr 4.

6. Brak w planie ustaleń wymaganych ustawą oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia, w szczególności dotyczy to:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów zagrożonych powodzią i osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak ich występowania w granicach obszaru objętego planem;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

§ 4. Wprowadzone w planie ustalenia należy rozumieć w znaczeniu zgodnych z przepisami i decyzjami obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) przeznaczeniu podstawowym terenu– należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję, która winna dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i której są podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu, określone jako dopuszczalne;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu– należy przez to rozumieć przeznaczenie określające jedną lub kilka funkcji, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nim harmonijnie współistnieć na warunkach ustalonych w planie;

4) linii zabudowynieprzekraczalnej- należy przez to rozumieć określone w niniejszej uchwale linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynków takich jak: balkony, okapy, wykusze oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych);

5) usługach– należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych: świadczonych na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w/s Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

6) urządzeniach infrastruktury technicznej– należy przez to rozumieć zlokalizowane nad ziemią, na ziemi lub pod ziemią urządzenia i sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne; określenie to nie obejmuje wież i masztów telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatrowych;

7) terenach zieleni– należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością pełniącą funkcje estetyczne, rekreacyjne lub izolacyjne, a w szczególności: zadrzewienia, zieleńce, skwery, trawniki, kwietniki, zieleń towarzyszącą terenom zabudowy;

8) terenie inwestycji– należy przez to rozumieć teren objęty projektem zagospodarowania, będącym podstawą uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach obszaru objętego planem

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się wprowadzenie w budynkach akcentów wysokościowych nieprzekraczających: 0,2 powierzchni zabudowy budynku i do 130% wysokości dopuszczonej planem;

2) od strony dróg publicznych wprowadza się zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych;

3) w zakresie lokalizacji reklam:

a) dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych,

b) wprowadza się zakaz lokalizacji reklam świetlnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego drogi krajowej 43, w szczególności reklam o zmiennej treści.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Obszar objęty planem położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP 326 Częstochowa E oraz w strefie ochronnej, obejmującej teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych „Łobodno” obszar A i B, ustanowionej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Ustala się następujące wymogi dla zagospodarowania terenów:

1) wprowadza się szczególną ochronę walorów przyrodniczo – krajobrazowych, poprzez wprowadzenie zakazu składowania lub gromadzenia: środków chemicznych oraz innych materiałów i odpadów, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska, w tym szczególnie wody lub mogących pogorszyć walory estetyczne środowiska;

2) na terenie objętym planem wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych oraz gruntu i wprowadza się:

a) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód,

b) wprowadza się wymóg utwardzenia i uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem w sposób uniemożliwiający przenikanie ścieków do ziemi oraz wymóg oczyszczenia ścieków z tych powierzchni do poziomów określonych w przepisach odrębnych.

3) nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi zawartych w przepisach odrębnych oraz wprowadza się nakaz minimalizowania przekształceń powierzchni ziemi i jej ochrony przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód opadowych;

4) dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się następujące nakazy:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynków niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej lub zastosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi,

b) w odniesieniu do działalności gospodarczej wprowadza się wymóg stosowania instalacji i technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie.

5) na terenach objętych planem wprowadza się zakaz prowadzenia usług powodujących powstawanie emisji, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych lub pogarszać walory estetyczne środowiska;

6) oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego ma prawo prowadzący działalność.

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

1. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji punktów zbierania lub przetwarzania odpadów.

2. Wprowadza się obowiązek zachowania wymaganych przepisami odrębnymi odległości projektowanej inwestycji od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Lokalizacja inwestycji przy liniach napowietrznych elektroenergetycznych w odległościach pozwalających na zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

4. Jeżeli z ustaleń szczegółowych nie wynika co innego, na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz realizacji nowych budowli o wysokości łącznej powyżej 30,0 m.

5. Zakazuje się realizacji oczyszczalni ścieków z uwagi na położenie obszaru objętego planem w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP 326 Częstochowa E w strefie najwyższej ochrony wód (ONO) oraz strefy A i B ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Łobodno.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

Realizacja ustaleń planu winna zapewniać osobom niepełnosprawnym swobodę poruszania się w obrębie budynków budynków oraz terenów związanych z obiektami użyteczności publicznej i komunikacją.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Powiązanie obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewniają drogi:

1) istniejąca droga krajowa nr 43, obsługująca pośrednio tereny położone w granicach obszaru objętego planem, dostępne przez projektowane skrzyżowanie z układem dróg lokalnych;

2) projektowana gminna droga lokalna, zapewniająca dojazd do terenów zainwestowanych;

3) projektowane drogi wewnętrzne umożliwiające bezpośrednią obsługę terenów przylegających, stanowiące:

a) ciągi pieszojezdne,

b) dojazdy obsługujące projektowaną zabudowę,

c) drogi zakładowe.

2. Projektowane drogi publiczne winny spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy o drogach publicznych i rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich sytuowanie.

3. Drogi wewnętrzne projektuje się w taki sposób, aby:

1) zapewniały dostęp do drogi publicznej odpowiedni do przeznaczenia terenów i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

2) szerokość jezdni była nie mniejsza niż określona w przepisach z zakresu Prawa budowlanego oraz w przepisach dotyczących dróg pożarowych;

3) w miejscu włączenia dróg wewnętrznych do dróg publicznych zapewnione były narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 3,0 x 3,0.

4. W granicach terenów z możliwością zabudowy w głębi terenu dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych umożliwiających dojazd do działek budowlanych położonych w drugiej linii zabudowy.

5. W pasach drogowych dróg publicznych i na drogach wewnętrznych dopuszcza się lokalizację:

1) obiektów odpowiadających definicji drogi lub korony drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych oraz zieleni przydrożnej lub izolacyjnej;

2) wiat przystankowych lub wiat przystankowych wraz z kioskami o pow. zabudowy do 10 m2 ;

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z prowadzeniem ruchu drogowego, pod warunkiem uwzględnienia planowanej budowy lub przebudowy dróg.

6. Lokalizacja zjazdów z drogi wymaga decyzji zarządcy drogi.

7. Zagospodarowanie terenów inwestycji wymaga zabezpieczenia dostawy towarów z własnego terenu oraz umożliwienia wjazdu i wyjazdu na drogę przodem samochodu.

8. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowanymi inwestycjami w granicach terenu inwestycji;

2) ustala się następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu:

a) 1 miejsce parkingowe na 200 m2 powierzchni użytkowej związanej z obsługą klientów lub powierzchni sprzedaży,

b) 1 miejsce parkingowe na każde 3 osoby zatrudnione na jedną zmianę,

c) 1 miejsce parkingowe na każde 8 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala się następujące zasady obsługi terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) obsługa winna być zapewniona z projektowanych sieci wodociągowych;

b) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

2) w zakresie zaopatrzenie w ciepło winna być zapewnione w oparciu o lokalne kotłownie i indywidualne źródła zasilane paliwami niskoemisyjnymi lub stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną winna być zapewniona w oparciu o istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne, z dopuszczeniem rozbudowy istniejącej sieci i realizację niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym;

4) w zakresie łączności przewodowej i bezprzewodowej obsługa powinna być zapewniona w oparciu o projektowane lub istniejące sieci i urządzenia telekomunikacyjne, z dopuszczeniem ich budowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego;

5) w zakresie postępowania ze ściekami sanitarnymi:

a) wprowadza się się wymóg odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej,

b) jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki winny być gromadzone w bezodpływowych zbiornikach przeznaczonych do okresowego gromadzenia nieczystości ciekłych, a następnie wywożone do punktu zlewnego,

c) z uwagi na położenie obszaru objętego planem w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP 326 Częstochowa E w strefie najwyższej ochrony wód (ONO) oraz strefy B ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Łobodno, zakazuje się realizacji oczyszczalni ścieków.

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych wprowadza się następujące zasady i warunki:

a) wody opadowe i roztopowe winny być odprowadzane na własny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem: zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie nieruchomości lub odprowadzenia nadmiaru wód do rowów melioracyjnych,

b) dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej,

c) rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników.

7) w zakresie postępowanie z odpadami:

a) odpady socjalno-bytowe winny być gromadzone w pojemnikach i okresowo odbierane przez upoważnione jednostki,

b) w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych wprowadza się obowiązek ich selektywnego gromadzenia w odpowiednio wydzielonych miejscach, z użyciem pojemników i przekazywanie podmiotom posiadającym właściwe zezwolenie na prowadzenie działalności w/z gospodarowania tymi odpadami.

8) warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realizacja sieci wysokoprężnej przesyłowej i rozdzielczej, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym.

§ 12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

1. Jeżeli z ustalenia szczegółowych nie wynika co innego, minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych powinna umożliwiać lokalizację projektowanej zabudowy, parkingów i terenu biologicznie czynnego i wynosić nie mniej niż 10 000 m².

2. Dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni niż ustalona w ust.1 wyłącznie:

1) na poszerzenie działek sąsiadujących bezpośrednio;

2) dla regulacji granic;

3) w celu wyznaczenia dróg wewnętrznych, rowów melioracyjnych lub terenów urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Przebieg projektowanych granic działek budowlanych powinien nawiązywać do układu istniejących granic działek ewidencyjnych lub do projektowanego układu drogowego.

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu mogą one być wykorzystywane wyłącznie w sposób dotychczasowy, z zachowaniem istniejącego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenów znajdujących się w granicach planu.

2. Do czasu budowy projektowanych dróg i urządzeń infrastruktury technicznej, tereny wyznaczone na rysunku planu dla ich realizacji winny być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, bez możliwości lokalizacji zabudowy, w tym również zabudowy o charakterze tymczasowym.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

§ 14. Przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu wyodrębnionych terenów może towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następująca zabudowa uzupełniająca:

1) niezbędne dla funkcjonowania projektowanej zabudowy: zaplecze administracyjno - socjalne, budynki garażowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej, związane z obsługą wyodrębnionego terenu;

2) urządzenia techniczne, mała architektura, tereny zieleni;

3) budowle integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolemUustala się:

1)

Przeznaczenie
podstawowe:

zabudowa usługowa;

2)

Przeznaczenie
dopuszczalne:

urządzenia infrastruktury technicznej;

3)

Zakaz:

lokalizacji wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym niebędących zapleczem budowy oraz lokalizacji garaży blaszanych;

4)

Zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 70%
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20%,
c) maksymalna intensywność zabudowy – 140%,
d) minimalna intensywność zabudowy – 1%,
e) obsługa z układu drogowego lokalnego – poprzez projektowane zjazdy,
f) linia zabudowy nieprzekraczalna – min. 25,0 m od granicy pasa
drogowego drogi krajowej Kdk i min. 15,0 m od granicy pasa drogowego drogi lokalnej KDl;

5)

Parametry kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynków - 14,0 m,
b) maksymalna wysokość innych budowli - 30,0 m,
c) kąt dachów budynków - od 0 do 35 stopni.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolemKDkustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe:

tereny dróg publicznych – drogi krajowe;

2)

Zasady i warunki zagospodaro-wania terenu oraz parametry kształtowania zabudowy:

a) kategoria drogi - krajowa,
b) klasa techniczna – droga główna,
c) droga o ograniczonej możliwości dostępu,
d) szerokość pasa drogowego 22,0 m,
e) zakaz zjazdów z drogi krajowej na tereny do niej przyległe.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolemKDlustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe:

2)

Zasady i warunki zagospodaro-wania terenu oraz parametry kształtowania zabudowy:

a) klasa techniczna – droga lokalna,
b) drogi obsługujące bezpośrednio tereny przylegające i ruch lokalny,
c) drogi lokalne: jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu,
d) realizacja chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż terenów zabudowanych,
e) drogi projektowane poprzez wydzielenie pasa drogowego o szerokości ok. 12,0 m i budowa dróg,
d) realizacja zjazdów na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi,
e) realizacja zieleni przydrożnej.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem: U, określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pobieraną przez Burmistrza Kłobucka, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu w wysokości 30%.

2. Ze względu na dotychczasowe i planowane funkcje dla terenów oznaczonych symbolem: KDk i KDl wysokości stawki procentowej nie określa się.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 18. Burmistrz Kłobucka zapewni:

1) umożliwianie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji;

2) podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 19. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 360/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 25 listopada 2013 r.

Stanowisko  Rady  Miejskiej w Kłobucku w sprawie nie naruszenia   ustaleń   Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Kłobucku.

Działając zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku stwierdza, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonego Uchwałą Nr 317/XXIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2. Integralną częścią niniejszego stanowiska jest wyrys z rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 360/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 25 listopada 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w gminie Kłobuck

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 360/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 25 listopada 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w gminie Kłobuk

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm), Rada Miejska w Kłobucku stwierdza, że:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie, należące do zadań własnych gminy będą realizowane przez gminę.

2. Źródłem finansowania inwestycji będą:

a) środki własne gminy Kłobuck,

b) środki zewnętrzne z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

3. Inwestycje, wymienione w ust. 1, będą realizowane w miarę możliwości finansowych gminy, pozyskiwanych środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby określone w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 360/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik graficzny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »