| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/364/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   , pkt.9 litera d oraz pkt.10, art.51 ust.1 i   art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2013 roku poz. 594 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art.212, art.214,art. 215, art.216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221 ust. 1   , art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust.1 pkt.1 oraz art.264 ust. 3   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Z   2013 roku poz.885) oraz art. 28 ust.3 i   art. 32 ust. 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   powadzenie działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku z   poz.406) na wniosek Wójta Gminy  

RADA GMINY ORNONTOWICE  
UCHWALA  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości   25 692 766,87 zł –   załącznik nr 1   do uchwały  

w tym  

a)   Dochody bieżące w   kwocie 23 178 493,87 zł  

b)   Dochody majątkowe w   kwocie 2   514 273,00 zł  

w tym ze sprzedaży majątku 515 959,00 zł  

§   2.   Ustala się wydatki budżetu w   wysokości   27 064 964,80   zł –   załącznik nr 2   do uchwały  

w tym  

a)   Wydatki bieżące w   kwocie 21 438 070,16 zł  

b)   Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   łącznej kwocie 5   626 894,64 zł  

-   załącznik nr 3.  

§   3.   1.   Ustala się dochody w   kwocie   2 114 298,50 zł   z tytułu projektów realizowanych :  

-   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w   kwocie 74 934,50 zł  

co stanowi załącznik nr 8,  

-   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w   kwocie 2   039 364,00 zł  

co stanowi załącznik nr 8.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie   3 098 120,85 zł   z tytułu projektów realizowanych :  

-   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w   kwocie 91 181,25 zł  

załącznik nr 8,  

-   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w   kwocie 2   777 724,00 zł  

co stanowi załącznik nr 8,  

  w ramach Regionalnego Programu Społeczeństwo Informacyjne w   kwocie  

  229 215,60 zł  

co stanowi załącznik nr 8.  

§   4.   1.   Planowany deficyt gminy stanowi kwotę   1 372 197,93     . Zostanie sfinansowany z:  

a)   Nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie 1   000 000,00 zł  

b)   wolnych środków w   kwocie 372 197,93 zł  

2.   Ustala się przychody w   kwocie   1   538 286,49 zł   z następujących tytułów  

a)   Nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie 1   166 088,56 zł  

b)   wolnych środków w   kwocie 372 197,93 zł  

3.   Ustala się rozchody w   kwocie   166 088,56 zł   z następujących tytułów  

a)   spłaty z   tytułu zaciągniętego kredytu i   pożyczek 166 088,56 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   5.   Tworzy się rezerwy w   łącznej kwocie   100 000,00 zł   w tym :  

1.   rezerwa ogólna w   kwocie 47 000,00 zł  

2.   rezerwa celowa na realizacje zadań z   zakresu zarządzanie kryzysowego w   kwocie  

53   000,00 zł  

§   6.   1.   Ustala się dochody w   wysokości   96 800,00 zł   z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  

2.   Ustala się wydatki w   wysokości   127 687,00 zł   na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani.  

§   7.   1.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok – załącznik nr 5.  

2.   Ustala się dochody i   wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok – załącznik nr 6.  

§   8.   Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z   budżetu gminy w   wysokości   1 887 441,11 zł  

a)   udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych – 1   663 441,11 zł  

-   dotacje celowe w   kwocie – 878 441,11 zł  

-   dotacje podmiotowe w   kwocie – 785 000,00 zł  

b)   udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –224 000,00 zł  

-   dotacje celowe w   kwocie – 35 000,00 zł  

-   dotacja podmiotowa w   kwocie – 189 000,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§   9.   Upoważnia się Wójta Gminy do :  

1.   Dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2.   Zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1   000   000,00 zł.  

3.   Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż w   banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2014 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »