Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr U/6140 Wójta Gminy Kłomnice; Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu

Tekst pierwotny

§ 1. 1. Na podstawie : 1/ art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.228),  2/ art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz.856), 3/ art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 4/ uchwały Nr 21/IV/2011Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi gminami w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu,  5/ uchwały Nr XXVIII/255/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19.12.2013 w sprawie powierzenia zadania własnego Gminie Kłomnice polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

1. Gmina Olsztyn powierza Gminie Kłomnice  wykonanie zadania własnego gminy, polegającego na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami poprzez wyłapywanie bezdomnych psów i kotów oraz utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie w imieniu Gminy Kłomnice realizowane przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie, będące jednostką organizacyjną Gminy Kłomnice, które zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów, ich przewiezieniem do schroniska oraz utrzymaniem zwierząt.

3. Każda interwencja w sprawie wyłapania zwierzęcia zostanie podjęta w dni robocze w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia.

4. W wypadku konieczności wykonania interwencji w sobotę, niedzielę, święto, dzień ustawowo wolny od pracy oraz po godzinie piętnastej (dotyczy wyłącznie zgłoszeń wymagających natychmiastowej interwencji)  zastosowanie ma aktualnie obowiązujące zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice dotyczącego cennika za usługi świadczone przez Gminne Schronisko dla Zwierząt "As" w Jamrozowiźnie.

5. Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną oznaczone w sposób elektroniczny za pomocą mikroczipa.               Każdorazowo fakt wyłapania zwierzęcia zostanie potwierdzony w Urzędzie Gminy lub u sołtysa wsi, w której przeprowadzono interwencję.

§ 2. 1. Z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia Gmina Olsztyn przekaże w każdym roku kalendarzowym dotację celową Gminie Kłomnice w kwocie 54.000,00 złotych (słownie : pięćdziesiąt cztery  tysiące) powiększoną w kolejnych latach obowiązywania porozumienia o wskaźnik procentowy inflacji z roku poprzedniego. Ewentualna zmiana kwoty dotacji wymaga zmiany porozumienia.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt schwytania do 30 sztuk zwierząt  rocznie                                oraz ich transport do schroniska. Kwota obejmuje także koszt pobytu schwytanych zwierząt w schronisku oraz opiekę weterynaryjną przez okres jednego roku od wyłapania.

3. W wypadku konieczności wyłapania większej ilości zwierząt niż 30 sztuk rocznie  zastosowanie  ma aktualnie obowiązujące zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice.

4. Opłaty za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku kalendarzowego od daty ich        wyłapania naliczane będą na podstawie aktualnie obowiązującego zarządzenia Wójta  Gminy Kłomnice i w oparciu o precyzyjnie prowadzoną ewidencję zwierząt z użyciem  mikroczipów.

5. Gmina Olsztyn zobowiązuje się do dokonywania kwartalnych wpłat dotacji na rachunek Gminy Kłomnice nr 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001, w czterech równych ratach, płatnych do końca drugiego miesiąca każdego kwartału danego roku.

6. Rata dotacji za I kwartał 2014 roku będzie płatna w terminie do 31 marca 2014 roku.

7. Kwota dotacji celowej może ulec zmianie w kolejnych latach obowiązywania  porozumienia, tj. po uwzględnieniu zmiany kosztów wykonania zadania będącego przedmiotem porozumienia, przy czym nie może być niższa od kwoty ustalonej w ust. 1.

8. Wszelkie inne usługi, tj. wykraczające poza zakres ustalony w § 1 porozumienia, świadczone przez Gminne Schronisko dla Zwierząt "As" w Jamrozowiźnie na rzecz Gminy Olsztyn będą rozliczane na podstawie aktualnego cennika usług.

9. W trosce o dobrostan zwierząt przebywających w Gminnym Schronisku dla Zwierząt "As" w Jamrozowiźnie na podstawie art. 9 ust.1 i art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2013r., poz.856) w wypadku wygaśnięcia porozumienia i nie przedłużenia go na kolejne lata Gmina Olsztyn nadal ponosić będzie rzeczywisty koszt utrzymania zwierząt wyłapanych na jej terenie i prze - bywających w schronisku ( zgodnie z aktualnym cennikiem usług świadczonych przez Gminne Schronisko dla Zwierząt "As" ) bądź zobowiązana jest do zabrania tych zwierząt w terminie 1-go miesiąca od momentu wygaśnięcia porozumienia i przekazania ich do schroniska, z którym ma podpisaną aktualną umowę.

§ 3. Porozumienie obejmuje okres od 01.01.2014roku do 31.12.2016 roku z możliwością rozwiązania porozumienia przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 4. Strony ustalają, że wszelkie szczegóły dotyczące przekazywania i rozliczania dotacji zawarte zostaną w odrębnej umowie zawartej w trybie art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Olsztyn


Tomasz Kucharski

Wójt Gminy Kłomnice


mgr Adam Zając

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe