Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXII/911/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź i nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 b oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (.t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm),

Rada Miasta Czeladź uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Gminy powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Czeladź z siedzibą w Czeladzi  zwaną dalej  Młodzieżową Radą.

2. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny.

§ 2. Młodzieżowej Radzie nadaje się statut, określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/911/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

STATUT  MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA CZELADŹ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź, zwanej dalej „Młodzieżową Radą”.

2. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży - uczniów czeladzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w Czeladzi.

3. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest praca społeczna Radnych Młodzieżowej Rady.

4. Radni  wybierani są zgodnie z Ordynacją Wyborczą do Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź, stanowiącą załącznik nr 1 do statutu.

5. Młodzieżowa Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

6. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 1 rok.  Czas trwania kadencji liczony jest od 1 września do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

7. Młodzieżowa Rada nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2.
Cele i środki działania

§ 2. Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

1) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego - kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;

2) upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

3) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych;

4) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie miasta Czeladź;

5) podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców miasta Czeladź;

6) organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

§ 3. Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Miasta Czeladź;

2) inicjowanie i promowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;

3) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,

4) podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej,

5) prowadzenie działalności informacyjno – doradczej

6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Młodzieżowej Rady.

§ 4. 1. Sesje Młodzieżowej Rady odbywają się w Sali Obrad Rady Miasta Czeladź. Sesje mogą odbywać się w innych pomieszczeniach wskazanych przez Burmistrza Miasta Czeladź.

2. Burmistrz Miasta Czeladź zapewnia warunki lokalowe oraz obsługę administracyjną Młodzieżowej Rady za pośrednictwem Biura Rady Miasta Czeladź. Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z wyodrębnionej dla potrzeb działalności Młodzieżowej Rady części budżetu Miasta Czeladź. Dla realizacji celów statutowych Młodzieżowa Rada może starać się pozyskiwać środki na te cele z innych źródeł.

Rozdział 3.
Organizacja Młodzieżowej Rady

§ 5. 1. Młodzieżowa Rada wybiera następujące organy:             

1) Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź,

2) Komisję Rewizyjną,

3) zespoły problemowe.

2. Organy Młodzieżowej Rady działają na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź.

§ 6. 1. Organem wykonawczym Młodzieżowej Rady jest Prezydium powoływane drogą uchwały Młodzieżowej Rady na okres jej kadencji. Prezydium składa się z Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

2. Młodzieżowa Rada wybiera członków Prezydium spośród radnych Młodzieżowej Rady, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Młodzieżowej Rady w głosowaniu tajnym.

3. Młodzieżowa Rada może odwołać członka lub członków Prezydium bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Młodzieżowej Rady w głosowaniu tajnym na wniosek Przewodniczącego Młodzieżowej Rady lub co najmniej 1/4 statutowego składu Młodzieżowej Rady.

4. Wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium Młodzieżowej Rady rozpatruje się na sesji następnej po sesji, na której zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż po upływie miesiąca.

5. Jeżeli wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniego głosowania.

6. Odwołany członek Prezydium pełni obowiązki do czasu wyboru nowego członka Prezydium.

7. Przed końcem kadencji Młodzieżowej Rady Komisja Rewizyjna przygotowuje, podlegający zatwierdzeniu przez ustępującą Młodzieżową Radę, raport zamknięcia kadencji, który zawiera informacje o podejmowanych przez nią działaniach , posiadanej dokumentacji oraz będących w jej dyspozycji środkach majątkowych.Podobny raport sporządza się w sytuacji rezygnacji lub odwołania Prezydium w czasie kadencji Młodzieżowej Rady.

§ 7. Do kompetencji Prezydium należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady;

2) przygotowywanie kalendarza prac Młodzieżowej Rady;

3) przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i wniosków.

4) określanie sposobu wykonywania uchwał i ich realizacja,

§ 8. Do kompetencji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:

1) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz;

2) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź, przygotowywanie porządku obrad oraz przewodniczenie obradom;

3) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady oraz organizowanie pracy Prezydium;

4) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdania z działalności Prezydium w okresie między sesjami,

5) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium.

§ 9. Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady należy:

1) koordynacja działań zespołów problemowych Młodzieżowej Rady,

2) w razie nieobecności Przewodniczącego, kierowanie obradami, w przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań przez Przewodniczącego, jego kompetencje i zadania przejmuje Wiceprzewodniczący upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego, a gdy takie upoważnienie nie zostało wystawione, Prezydium wskazuje Wiceprzewodniczącego, który czasowo przejmie  kompetencje i zadania Przewodniczącego.

§ 10. Do kompetencji i zadań Sekretarza Młodzieżowej Rady należy:

1) prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady ,

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Młodzieżowej Rady,

3) sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 11. 1. Młodzieżowa Rada powołuje Komisję Rewizyjną spośród radnych Młodzieżowej Rady, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Młodzieżowej Rady w głosowaniu tajnym.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych Młodzieżowej Rady, z wyjątkiem członków Prezydium.

3. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego. Wybór Przewodniczącego podlega zatwierdzeniu przez Młodzieżową Radę.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola zgodności działania Młodzieżowej Rady ze Statutem;

2) kontrola wykonywania uchwał Młodzieżowej Rady przez Prezydium;

3) opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium.

5. Komisję Rewizyjną można odwołać na wniosek Prezydium lub minimum ¼ składu Młodzieżowej Rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 12. 1. Młodzieżowa Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie określonych zadań wynikających z uchwał  Młodzieżowej Rady.

2. Skład osobowy zespołu problemowego, zakres jego działania i termin realizacji określa uchwała Młodzieżowej Rady.

3. W toku prac zespołu problemowego Młodzieżowa Rada może, na wniosek zgłoszony przez Radnego dokonać zmian w składzie zespołu problemowego.

4. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust.1-3 Młodzieżowa Rada podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Zespół problemowy ulega rozwiązaniu z chwilą zrealizowania zadania lub w wyniku uchwały Młodzieżowej Rady.

6. Zespół problemowy ze swego grona wybiera przewodniczącego, który jest odpowiedzialny przed Młodzieżową Radą za realizację zadania.

Rozdział 4.
Radni Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź

§ 13. 1. Radnym może być uczeń szkoły o której mowa w § 1, ust. 2., będący mieszkańcem Gminy Czeladź.

2. Młodzieżowa Rada Miasta Czeladź liczy 21 radnych.

3. Kadencja radnego kończy się wraz z końcem kadencji Młodzieżowej Rady.

4. Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu na I sesji uroczystego ślubowania
o następującej treści:  „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie”.

§ 14. Radny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do organów Młodzieżowej Rady,

2) głosu podczas głosowań na sesjach Młodzieżowej Rady,

3) zgłaszać postulaty i inicjatywy w sprawach dotyczących środowiska młodzieży w Gminie Czeladź,

4) składać interpelacje w istotnych sprawach związanych z działalnością Młodzieżowej Rady,

5) uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych,

6) uzyskać każdą informację dotyczącą prac Młodzieżowej Rady,

7) domagać się wniesienia pod obrady sesji spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców.

§ 15. Radny ma obowiązek:

1) przestrzegać Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady,

2) uczestniczyć w realizacji celów Młodzieżowej Rady,

3) uczestniczyć w sesjach Młodzieżowej Rady, zebraniach roboczych i pracach zespołów problemowych do których został wybrany,

4) przedłożyć usprawiedliwienie Prezydium Młodzieżowej Rady w razie nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni,

5) informować swoich wyborców o działalności Młodzieżowej Rady,

6) przedstawiać wnioski swoich wyborców na sesjach Młodzieżowej Rady,

7) powiadomić o zmianie miejsca nauki i zamieszkania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.

§ 16. 1. Kadencja Radnego może być skrócona, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków, bądź nie przestrzega Statutu Młodzieżowej Rady. Decyzję o skróceniu kadencji Radnego podejmuje Młodzieżowa Rada na wniosek Przewodniczącego, Prezydium lub minimum ¼ Radnych na najbliższej  sesji większością 2/3 głosów quorum  po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

2. Przyczyną skrócenia kadencji Radnego może być w szczególności stwierdzenie próby politycznego oddziaływania przez Radnego na innych Radnych lub na pracę Młodzieżowej Rady. W takim wypadku, przed podjęciem decyzji o skróceniu kadencji Radnego, sprawę bada Prezydium.

3. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz do zrzeczenia się mandatu w czasie  trwania kadencji.

4. Skład osobowy Młodzieżowej Rady zostaje uzupełniony o kandydata, który uzyskał  kolejno największą ilość głosów w okręgu. Jeśli jest to niemożliwe Młodzieżowa Rada może ogłosić wybory uzupełniające na zasadach określonych w Ordynacji w ciągu 30 dni od dnia złożenia mandatu  lub odwołania radnego.

Rozdział 5.
Sesje Rady

§ 17. Młodzieżowa Rada odbywa sesje w liczbie niezbędnej do wypełniania swoich zadań, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Sesje nie mogą odbywać się w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.

§ 18. 1. Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady ustalając projekt porządku obrad oraz ich miejsce, dzień i godzinę.

2. O sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem - wysyłając zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

3. O sesji powiadamia się Burmistrza  Miasta Czeladź oraz Przewodniczącego Rady Miasta Czeladź w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. W razie niedotrzymania terminu, o których mowa w ust.2 Młodzieżowa Rada  może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji wyznaczając nowy termin jej odbycia.

5. Warunki, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą sesji nadzwyczajnych, do których stosuje się zapisy § 19.

6. Sesja może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz wydarzeń ważnych z punktu widzenia historii państwa lub miasta. W czasie uroczystej sesji można pominąć w porządku obrad niektóre punkty określone w § 27, a wprowadzić akcenty uroczyste np. wręczenie odznaczeń, uchwalenie rezolucji, złożenie kwiatów, itp.

§ 19. 1. Przewodniczący Młodzieżowej Rady ma prawo do zwołania sesji nadzwyczajnej Młodzieżowej Rady.

2. Sesja nadzwyczajna poświęcona jest sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia.

3. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia Radnych o terminie i projekcie porządku obrad sesji. Jeśli o w/w sprawach powiadamia się w czasie sesji Młodzieżowej Rady, obecnych Radnych uważa się  za powiadomionych.

4. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek Prezydium lub co najmniej ¼ liczby Radnych Młodzieżowej Rady w ciągu 15 dni od daty złożenia wniosku.

5. Sesja nadzwyczajna może mieć charakter uroczysty.

§ 20. Sesje Młodzieżowej Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Młodzieżowej Rady podaje do wiadomości publicznej na stronie internetowej Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Czeladź i szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Czeladzi .

§ 21. Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący Młodzieżowej Rady.

§ 22. 1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący Młodzieżowej Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach jeden z Wiceprzewodniczących.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady formuły "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź”.

§ 23. Młodzieżowa Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności kworum – co najmniej połowy statutowego składu.

§ 24. 1. Na początku sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności Radnych stwierdza kworum, a w razie jego braku, wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, w związku z którymi sesja się nie odbyła.

2. Przewodniczący po stwierdzeniu, że Młodzieżowa Rada może prawomocnie obradować, przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

3. W każdym momencie sesji Przewodniczący udziela głosu dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym. Przedmiotem wniosku o charakterze formalnym mogą być w szczególności sprawy:

1) odroczenia sesji i wyznaczenia jej nowego terminu na podstawie § 18, ust. 4,

2) odroczenia dyskusji i skreślenia danego tematu z porządku obrad,

3) zakończenia dyskusji i przystąpienia do podjęcia uchwały,

4) zamknięcia listy mówców,

5) stwierdzenia kworum,

6) naruszenia Statutu w toku prac Młodzieżowej Rady.

4. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie. Młodzieżowa Rada podejmuje uchwałę w sprawie wniosku formalnego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 25. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Młodzieżową Radę porządku. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może, za zgodą Młodzieżowej Rady, dokonywać zmian w porządku obrad.

2. Przewodniczący udziela głosu Radnym według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej Radnym, po uprzednim zgłoszeniu się tej osoby do listy mówców.

4. Listę mówców prowadzi Sekretarz Młodzieżowej Rady.

§ 26. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad, w tym odnośnie wystąpień Radnych i innych osób na sesji.

2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji. W uzasadnionych przypadkach ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

3. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Młodzieżowej Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek bądź uchybiają prowadzeniu sesji.

§ 27. 1. W przypadku obrad każdej sesji, z wyjątkiem sesji uroczystych,  przewiduje się zgłoszenie interpelacji przez Radnych.

2. Radni składają interpelacje w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydium Młodzieżowej Rady lub zespoły problemowe. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

3. W miarę możliwości członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na interpelacje w czasie sesji, a gdy nie jest to możliwe – odpowiadają pisemnie w ciągu 14 dni.

4. Radni, za pośrednictwem Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, mogą zgłaszać władzom miasta pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.

5. W porządku obrad każdej sesji, z wyjątkiem uroczystych, przewiduje się również wolne głosy i zapytania, składane przez młodzież miasta Czeladź w formie trybuny obywatelskiej. Przez wolne głosy należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Młodzieżowej Rady i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Młodzieżową Radę.

§ 28. 1. Sprawy będące przedmiotem obrad  Młodzieżowa Rada rozstrzyga w drodze uchwał.

2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.

3. Zapisów ust. 2 nie stosuje się do uchwał o charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanych z realizacją uchwał Młodzieżowej Rady, które są wyłącznie odnotowane w protokole sesji.

§ 29. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: Przewodniczący, Prezydium, zespoły problemowe bądź grupa co najmniej ¼ Radnych.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w ust. 1 samorządy uczniowskie szkół w Czeladzi.

§ 30. 1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Młodzieżową Radę, a także projekty uchwał przedstawia Młodzieżowej Radzie wraz z uzasadnieniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana.

2. Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad sesji, Młodzieżowa Rada może przystąpić do jego uchwalenia bądź odesłać go do opracowania przez Prezydium lub zespół problemowy.

3. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) datę i tytuł uchwały,

2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

3) merytoryczną treść,

4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz sprawujących nadzór nad ich wykonaniem,

5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.

6) uzasadnienie.

§ 31. 1. Uchwały opatruje się datą oraz numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą rzymską, kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.

2. Uchwały Młodzieżowej Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje Sekretarz Młodzieżowej Rady.

§ 32. 1, W sytuacjach, kiedy nie ma określonego trybu głosowania, Młodzieżowa Rada podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności kworum.

2. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych tj. wyboru bądź odwołania Członków Prezydium, zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wyboru bądź odwołania członków Komisji Rewizyjnej.

3. Młodzieżowa Rada może w każdej sytuacji postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania zwykłą większością głosów.

§ 33. 1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" oraz " wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Młodzieżowej Rady. Za głosy oddane uznaje się karty, na których Radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.

3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych komisja skrutacyjna.

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

§ 34. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź”.

2. Z każdej sesji  Sekretarz Młodzieżowej Rady sporządza protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Młodzieżową Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych  przez Młodzieżową Radę uchwał. Protokoły z sesji są wykładane do wglądu w Biurze Rady Miasta Czeladź.

Rozdział 6.
Działalność konsultacyjna Młodzieżowej Rady

§ 35. 1. Młodzieżowa Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miasta i Burmistrzowi opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.

2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1 Młodzieżowa Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie przyjętego przez Młodzieżową Radę stanowiska.

3. Zainteresowany organ samorządu gminnego może zwrócić się do Młodzieżowej Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4. Z inicjatywą wydania opinii w określonej sprawie może wystąpić do Młodzieżowej Rady młodzież miasta Czeladź.

5. Młodzieżowa Rada ma prawo do otrzymywania przed każdą sesją Rady Miasta Czeladź projektu porządku obrad wraz z projektami uchwał.

6. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady na podstawie zgodności z prawem sprawuje Burmistrz.

7. Przewodniczący Młodzieżowej Rady przedkłada Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miasta Czeladź  uchwały Młodzieżowej Rady w terminie 7 dni od ich podjęcia.

8. Burmistrz stwierdza ważność uchwały Młodzieżowej Rady zgodnie z prawem, w terminie 30 dni od jej      przedłożenia.

Rozdział 7.
Praca w Młodzieżowej Radzie osób spoza jej składu

§ 36. 1. Młodzieżowa Rada do realizacji swoich zadań może angażować osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolności. Osoby takie nie mają prawa głosu podczas głosowań.

2. Zasady współpracy między Młodzieżową Radą a chętnymi osobami określa uchwała Młodzieżowej  Rady.

Rozdział 8.
Opieka merytoryczna

§ 37. 1. Rada Miasta Czeladź powołuje koordynatora Młodzieżowej Rady spośród Radnych Miasta Czeladź.

2. Zadaniem koordynatora jest zapewnienie warunków umożliwiających funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 38. 1. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji powinny być kontynuowane w następnej kadencji.

2. Młodzieżowa Rada oraz Prezydium mogą korzystać z porad prawnych radców prawnych Urzędu Miasta Czeladź.

3. Opiekę nad niepełnoletnimi Radnymi, podczas sesji Młodzieżowej Rady, w czasie sprawowania przez nich mandatu radnego, sprawować będą opiekunowie radnych  Młodzieżowej Rady z poszczególnych szkół.

§ 39. 1. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania.

2. Młodzieżowa Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik  do Statutu Młodzieżowej Rady  Miasta Czeladź z dnia 16 stycznia 2014 r.

z dnia 16 stycznia 2014 r.

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź .

Rozdział 2.
Miejska Komisja Wyborcza

§ 2. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź kolejnej kadencji, ustępująca  Młodzieżowa Rada powołuje Miejską Komisję Wyborczą.

2. Jeśli powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej przez Młodzieżową Radę nie jest możliwe, zadanie to wykonuje Burmistrz Miasta Czeladź . Zapis ten ma także zastosowanie przy wyborach do Młodzieżowej Rady I kadencji.

3. Miejska Komisja Wyborcza składa się z 3 do 5 osób. W jej skład mogą wchodzić reprezentanci młodzieży, jak i osoby dorosłe.

4. Członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.

5. Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 3. 1. Miejska Komisja Wyborcza zarządza wybory najpóźniej dwa miesiące przed zakończeniem każdego roku szkolnego, określając ich datę oraz godziny głosowania. Wybory I kadencji przeprowadza się niezwłocznie po wejściu w życie uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady  Miasta Czeladź.

2. O terminie wyborów  Miejska Komisja Wyborcza pisemnie powiadamia szkoły w terminie 7 dni od podjęcia decyzji.

3. Wybory przeprowadza się najpóźniej 50 dni od dnia ich zarządzenia.

Rozdział 3.
Okręgowe Komisje Wyborcze

§ 4. 1. Miasto  dzieli się na Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

2. Za szkoły ponadgimnazjalne przyjmuje się: licea ogólnokształcące, technika zawodowe, szkoły zawodowe oraz licea profilowane, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Jeśli szkoły stanowią zespoły szkół – uznaje się je za jeden Okręg Wyborczy.

§ 5. 1. Za organizację wyborów w danym Okręgu Wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3 osób .

3. Członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.

4. Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego ustala Miejska Komisja Wyborcza na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego danej szkoły.

5. We wniosku określa się proponowany skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej z zaznaczeniem osoby proponowanej na funkcję Przewodniczącego.

6. Wniosek o którym mowa w ust. 4 składa się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty pisemnego poinformowania szkoły o wyborach.

Rozdział 4.
Kandydaci na Radnych

§ 6. 1. Liczba Radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych:

1) Gimnazjum nr 1 – 5 mandatów,

2) Gimnazjum nr 2 – 5 mandatów

3) Gimnazjum nr 3 – 5 mandatów

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – 5 mandatów

5) Zespół Szkół Specjalnych – 1 mandat

2. Liczba radnych może ulec zmniejszeniu, jeśli w danym Okręgu Wyborczym nie zgłoszono żadnego kandydata lub gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na dany Okręg Wyborczy.

§ 7. 1. Kandydatem na Radnego, zwanym dalej kandydatem, może być osoba zamieszkała w Czeladzi, która uczęszcza do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w mieście z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kandydatem może być uczeń, który po wyborach będzie nadal uczniem tej szkoły .

§ 8. 1. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata 20 podpisów pod listą osób popierających jego kandydaturę, a w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat załączenie oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady oraz ewentualnego uczestnictwa w Młodzieżowej Radzie.

2. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, klasę, adres, datę urodzenia i podpis zarówno kandydata jak i osób go popierających.

3. Listę, o której mowa w ust. 1 kandydat przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż 21 dni od dnia pisemnego poinformowania szkoły o wyborach.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza określa godzinę, do której kandydaci są zobowiązani przekazać listę, o której mowa w ust. 1, o czym informuje uczniów danej szkoły oraz Miejską Komisję Wyborczą.

§ 9. 1. Listy o których mowa w § 8, ust. 1 Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej dokładnie 22 dnia od dnia pisemnego poinformowania szkoły o wyborach.

2. Na podstawie przekazanych list Miejska Komisja Wyborcza w terminie do 8 dni od daty ich wpłynięcia ustala listy kandydatów w Okręgach Wyborczych.

3. Listę kandydatów  Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia w terminie określonym w ust. 2.

§ 10. Jeżeli w danym Okręgu Wyborczym liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany Okręg Wyborczy, wówczas uzyskują oni mandat Radnego na podstawie list poparcia.

§ 11. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą  ostatecznej listy kandydatów.

2. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zabronione.

Rozdział 5.
Wybory do Młodzieżowej Rady

§ 12. Wybory do Młodzieżowej Rady są równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 13. 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie szkoły stanowiącej Okręg Wyborczy zamieszkali w Czeladzi.

2. Ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania należy do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej.

3. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.

§ 14. 1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym.

2. Lokal wyborczy jest otwarty przez cały czas trwania wyborów.

3. W lokalu wyborczym znajdują się: Obwieszczenie ustalające listę kandydatów w danym Okręgu Wyborczym, Instrukcja do głosowania, Ordynacja Wyborcza, lista osób uprawnionych do głosowania, urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania oraz wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu w warunkach tajności wyboru.

4. Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią szkoły.

5. Pod rygorem nieważności głosowania w danym Okręgu Wyborczym zabronione jest wynoszenie urny poza obręb lokalu wyborczego

§ 15. 1. Oddawaniu głosów przez wyborców służą karty do głosowania.

2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł, datę wyborów, nazwę szkoły i numer Okręgu Wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydatów, pola przeznaczone na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję do głosowania.

3. Za opracowanie i przygotowanie kart do głosowania odpowiada Miejska Komisja Wyborcza.

4. Kartę do głosowania wydaje Okręgowa Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

5. Głosujący obowiązany jest poświadczyć własnym podpisem odebranie Karty do głosowania.

6. Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną Kartę do głosowania.

7. Głosujący nie może przekazać swojej Karty do głosowania innej osobie.

§ 16. 1. Na Karcie do głosowania głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera, znak „X”. Każdy wyborca ma jeden głos i prawo oddania głosu na wybranego przez siebie kandydata.

2. Karty, na których nie postawiono żadnego znaku „X”, uznaje się za głosy nieważne.

3. W przypadku głosowania w trybie przewidzianym w ust. 1 za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w polu  przy nazwisku dwóch lub większej liczby kandydatów oraz głos, jeżeli na karcie do głosowania w polach przeznaczonych na dokonanie wyboru znajdują się inne znaki, niż znak „X”.

§ 17. 1. Mandat radnego uzyskuje tylu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, ile mandatów przypada danemu Okręgowi.

2. Jeżeli nie będzie możliwe obsadzenie w danym Okręgu mandatów w sposób określony
w ust. 1 ze względu na to, że dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, o obsadzeniu mandatów zadecyduje druga tura głosowania. Głosowanie przeprowadza Okręgowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Miejską Komisją Wyborczą w ciągu 3 dni, informując o tym fakcie wyborców z danego Okręgu Wyborczego w drodze obwieszczenia. W drugiej turze głosowania wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, uprawniającą ich do uzyskania mandatu Radnego.

3. Jeżeli obsadzenie mandatu jest niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego Okręgu Wyborczego mandat ten pozostaje nie obsadzony.

§ 18. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza, po sprawdzeniu   nienaruszenia plomb na urnie, przystępuje do obliczania jego wyników.

2. Z przeprowadzonego głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający:

1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

2) liczbę wydanych kart do głosowania,

3) liczbę oddanych głosów, tj. liczbę kart do głosowania wyjętych z urny,

4) liczbę głosów ważnych ,

5) liczbę głosów nieważnych,

6) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona osób wybranych na Radnych.

3. Protokół i jego kopię podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej.

4. Kopię protokołu, o której mowa w ust. 3, Okręgowa Komisja Wyborcza wywiesza niezwłocznie w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w pobliżu lokalu wyborczego.

5. Protokół, wraz z Kartami do głosowania oraz listą z podpisami wyborców, którzy pobrali karty do  głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje w dniu wyborów Miejskiej Komisji  Wyborczej.

§ 19. 1. Protesty związane z nieprawidłowościami w przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej przyjmuje i rozpatruje Miejska Komisja Wyborcza do 5 dni od daty przeprowadzenia głosowania.

2. Protest wyborczy powinien mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje: dokładny opis zdarzenia, ewentualne miejsce w którym doszło do zdarzenia, listę ewentualnych świadków zdarzenia, imię, nazwisko, adres oraz własnoręczny podpis osoby zgłaszającej protest.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Ordynacji Wyborczej w przebiegu wyborów, w stopniu mogącym mieć wpływ na frekwencję w wyborach bądź na wynik głosowania, Miejska Komisja Wyborcza, w zależności od skali naruszeń, decyduje o unieważnieniu wyborów w danym Okręgu Wyborczym lub we wszystkich Okręgach Wyborczych.

§ 20. 1. W przypadku gdy Okręg Wyborczy nie jest reprezentowany przez określoną w Ordynacji liczbę radnych, Młodzieżowa Rada może ogłosić wybory uzupełniające na zasadach określonych w Ordynacji.

2. Wyborów uzupełniających nie ogłasza się w przypadku, gdy do końca kadencji Młodzieżowej Rady pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu młodzieżowego Radnego z danej szkoły w trakcie kadencji   Młodzieżowej Rady skład osobowy Młodzieżowej Rady zostaje uzupełniony o kandydata, który uzyskał kolejno największą    ilość głosów w szkole lub jeśli jest to niemożliwe Młodzieżowa Rada może ogłosić  wybory uzupełniające.

§ 21. 1. Miejska Komisja Wyborcza od 6 do 9 dni po wyborach, na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych ogłasza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów.

2. Protokół z ostatecznymi wynikami wyborów Miejska Komisja Wyborcza przedstawia Burmistrzowi  Miasta Czeladź i Przewodniczącemu Rady Miasta Czeladź

3. Decyzja o powołaniu radnych Młodzieżowej Rady  Miasta Czeladź wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Działania wynikające z ordynacji wyborczej, uczniowie realizują pod opieką nauczycieli z poszczególnych szkół.

2. Okręgowe Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady.

3. Miejska Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu z chwilą wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady I lub kolejnej kadencji.

4. I sesję wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź zwołuje w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady.  Do czasu wyłonienia nowego Przewodniczącego  Młodzieżowej Rady obrady prowadzi Przewodniczący Młodzieżowej Rady ustępującej kadencji.

5. W przypadku gdy zwołanie i prowadzenie sesji przez Przewodniczącego Młodzieżowej  Rady ustępującej kadencji nie jest możliwe, sesja jest zwoływana i prowadzona przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, a w dalszej kolejności przez Przewodniczącego Rady Miasta Czeladź.

§ 23. 1. Zmiany Ordynacji dokonywane są w trybie jej nadania.

2. O dokonanie zmian w Ordynacji  Młodzieżowa Rada może wnioskować do Rady Miasta Czeladź.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe