| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 185/XLIX/2014 Rady Gminy Opatów

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013., poz. 594, późn. zm.), art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U z 2011r., Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 8 ust.1 i 2 , art. 17 ust.1 pkt 3 i 14, art. 48 ust.4 i 5 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t.Dz.U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.) Rada Gminy Opatów uchwala:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

§ 2. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na udzielenie osobom/rodzinom posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w przypadku których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 tej ustawy.

§ 3. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w granicach:

1) powyżej 100% do 150% kryterium - nie żąda się zwrotu wydatków na przyznanie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,

2) od 151% kryterium - zwrotowi podlega 100% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 4. Okoliczności uzasadniające odstąpienie częściowe lub całkowite od żądania zwrotu wydatków, o których mowa w§3 pkt 2 uchwały, podlegają uznaniu kierownika ośrodka pomocy społecznej, który wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną.

§ 5. Zwrot wydatków o których mowa w§3 pkt 2 uchwały winny być wnoszone na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości i terminach określonych w decyzji administracyjnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Opatowie Nr 88/XIX/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum, oraz Uchwała Rady Gminy Opatów Nr 101/XXI/2004 z dnia 19 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Opatów


Mirosław Szewczuk


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1  ustawy o pomocy społecznej  - dla osoby samotnie gospodarującej to kwota 542 zł, oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów  dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz.U z 2012r. poz. 823)

Zgodnie ze  wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie  realizacji Uchwały Rady

Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014/2020 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielić wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Natomiast warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do wysokości 150% kryterium , jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej podwyższającej kwotę kryterium do 150% do wysokości  której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazanych gminie w ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdujacym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »