Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII.235. 2014 Rady Gminy Ślemień

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c”,  d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami),

- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków gminy z kwoty 11 034 574,00 do kwoty 11 071 009,00zł tj. o kwotę 36 435,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć  nadwyżkę budżetu gminy z kwoty 127 000,00zł do kwoty 90 565,00zł tj. o kwotę 36 435,00zł.

2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 90 565,00zł.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 36 435,00zł                                  pochodzących z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 127 000,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 60 000,00zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 67 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Skorygować treść Załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 r. pt. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ślemień w roku 2014” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.235. 2014
Rady Gminy Ślemień
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Zmiana planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

851

Ochrona zdrowia

866,00

85158

Izby wytrzeźwień

866,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

866,00

852

Pomoc społeczna

1 569,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 569,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

237,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

32,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34 000,00

90095

Pozostała działalność

34 000,00

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

34 000,00

Razem:

36 435,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.235. 2014
Rady Gminy Ślemień
z dnia 29 stycznia 2014 r.

ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W ROKU 2014


Lp.


Treść


§


Plan

1

2

3

4


Przychody ogółem

36 435,00

1

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy

§ 950

36 435,00


Rozchody ogółem

127 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§ 992

60 000,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§ 992

67 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.235. 2014
Rady Gminy Ślemień
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzia ł Rozdz.      Paragr

nazwa dzia ł u i rozdzia ł u klasyfikacji bud ż etowej

plan wydatków ogó ł em

w tym:

dotacje przedmiotowe

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

23 224,00

23 224,00

75095

Pozosta ł a dzia ł alno ść

23 224,00

23 224,00

*Wydatki bie żą ce, w tym :

23 224,00

23 224,00

2310

Dotacja celowa z budżetu Gminy dla miasta Bielsko - Biała na realizację przez Gminę jako partnera projektu p.n. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach

3 224,00

3 224,00

2310

Dotacja celowa  jako wkład własny do projektu „Współpraca samorządowa w powiecie żywieckim – szansą na kompleksowe rozwiązania problemów zagospodarowania przestrzennego i ochrony przeciwpożarowej oraz rewitalizacja rzek, potoków i jeziora żywieckiego.”,

20 000,00

20 000,00

851

OCHRONA ZDROWIA

866,00

866,00

85158

Izby wytrze ź wie ń

866,00

866,00

*Wydatki bie żą ce, w tym :

866,00

866,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2014 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej

866,00

866,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

412 000,00

374 000,00

38 000,00

92109

Domy i o ś rodki kultury, ś wietlice i kluby

180 000,00

142 000,00

38 000,00

*Wydatki bie żą ce, w tym :

142 000,00

142 000,00

38 000,00

2480

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

142 000,00

142 000,00

2800

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła"

38 000,00

38 000,00

92116

Biblioteki

82 000,00

82 000,00

*Wydatki bie żą ce, w tym :

82 000,00

82 000,00

2480

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

82 000,00

82 000,00

92118

Muzea

150 000,00

150 000,00

*Wydatki bie żą ce, w tym :

150 000,00

150 000,00

2480

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny

150 000,00

150 000,00

RAZEM

436 090,00

0,00

374 000,00

62 090,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzia ł Rozdz.      Paragr

Nazwa dzia ł u i rozdzia ł u klasyfikacji bud ż etowej

plan wydatków ogó ł em

w tym:

dotacje przedmiotowe

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

851

OCHRONA ZDROWIA

17 500,00

17 500,00

85154

Przeciwdzia ł anie alkoholizmowi

16 000,00

16 000,00

*Wydatki bie żą ce, w tym :

16 000,00

16 000,00

2820

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

16 000,00

16 000,00

85195

Pozosta ł a dzia ł alno ść

1 500,00

1 500,00

*Wydatki bie żą ce, w tym :

1 500,00

1 500,00

2820

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 500,00

1 500,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6 000,00

6 000,00

90002

Gospodarka odpadami

6 000,00

6 000,00

*Wydatki bie żą ce, w tym :

6 000,00

6 000,00

2830

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

6 000,00

6 000,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 500,00

3 500,00

92195

Dzia ł alno ść pozosta ł a

3 500,00

3 500,00

*Wydatki bie żą ce, w tym :

3 500,00

3 500,00

2820

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3 500,00

3 500,00

926

KULTURA FIZYCZNA

4 000,00

4 000,00

92695

Dzia ł alno ść pozosta ł a

4 000,00

4 000,00

*Wydatki bie żą ce, w tym :

4 000,00

4 000,00

2820

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4 000,00

4 000,00

RAZEM

31 000,00

0,00

0,00

31 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe