Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/931/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej do rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ceny sprzedaży w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 a, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, art. 4 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 83) oraz art. 70 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Wyrazić zgodę na zastosowanie przez Prezydenta Miasta innej stopy procentowej niż określona w art. 4 ust. 4 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 83) do rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) do ceny sprzedaży, w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.

§ 2. Zastosowana przez Prezydenta Miasta stopa procentowa może być ustalona
w wysokości do 2,5 krotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 3. Prezydent Miasta Bielska-Białej może wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem
o wyrażenie zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż została określona w § 2 uchwały.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXIV/621/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ceny sprzedaży innej stopy procentowej niż określona w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe