Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/332/14 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182, ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/332/14
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 lutego 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014 - 2020

Rozdział 1.
Podstawa prawna programu

1. Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

2. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Krupski Młyn, w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 roku, poz. 1024).

Rozdział 2.
Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w rodzinach o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rozdział 3.
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Krupski Młyn liczy 3 358 mieszkańców. 6,18 % mieszkańców korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Największe problemy społeczne gminy to ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wzrastające koszty dotyczące utrzymania rodziny są jedną z przyczyn pogarszających standard życia rodzin. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe wymagające pomocy w formie posiłku objęte były wcześniej tą pomocą w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Listę osób korzystających z posiłków przedstawia poniższa tabela:

Dzieci do 7 roku życia

Uczniowie

Osoby dorosłe

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Liczba osób objętych programem

23

17

24

31

35

43

20

26

28

2. Gmina Krupski Młyn zabezpiecza w ramach własnych środków 40 % kosztów dożywiania. Środki te jednak są niewystarczające, biorąc pod uwagę stały wzrost liczby osób wymagających dożywiania. W złym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Rozdział 4.
Podmioty realizujące program

1. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z przedszkolami, szkołami, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy.

2. Koordynatorem Programu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 5.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

1. W ramach programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej;

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 2 odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dziecki i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

4. Wsparcia udziela się w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Rozdział 6.
Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Rozdział 7.
Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020, przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku (M. P. z 2013 roku, poz. 1024).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe