Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 279/XXXII/14 Rady Gminy Poczesna

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594 z późn.zm.) oraz art.6 ust.1 pkt.2 i art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                         Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych     prowadzonych przez Gminę Poczesna odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za czas świadczenia usług w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym            mowa w § 1, w wysokości  1,00 zł za każdą  rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych   lub  wychowawczych.

2. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny na wniosek rodziców  (opiekunów prawnych) opłatę o której mowa w ust. 1 obniża się o 50%.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 4. Tracą moc :

- uchwała Nr 27/VII/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 31 marca 2011r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla których prowadzącym  jest gmina /Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2011r  Nr. 111, poz.2118 /

- uchwała  Nr 102/XIII/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina /Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2012r poz.216/.

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe