Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.29.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi nr 8400 S ulicy Zabrzańskiej oraz drogi nr 8405 S ciągu ulic Piastowskiej - Wolności, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych

Tekst pierwotny

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta,

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska uchwala:

§ 1. Zmienić przebieg drogi nr 8400 S ulicy Zabrzańskiej o kategorii drogi powiatowej. Przebieg drogi ustala się: od granicy z miastem Zabrze do skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką nr 925 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 2. Zmienić przebieg drogi nr 8405 S ciągu ulic Piastowskiej – Wolności o kategorii drogi powiatowej. Przebieg drogi ustala się: od granicy z miastem Bytom do skrzyżowania dwupoziomowego z drogą wojewódzką nr 925 (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.29.2014
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27 lutego 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr PR.0007.29.2014
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27 lutego 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe