Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr CAZ.5110.3.2014.BW2 Starosty Będzińskiego; Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 3 marca 2014r.

w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych

Tekst pierwotny

w dniu 03.03.2014r. w Będzinie zostało zawarte pomiędzy:

Powiatem Będzińskim reprezentowanym przez Starostę Będzińskiego, z upoważnienia którego działa
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Janusz Gątkiewicz,
z siedzibą w Będzinie, kod pocztowy: 42-500, przy ul. Ignacego Krasickiego 17A

a

Gminą Mierzęcice, adres: 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95

powiat: będziński, województwo: śląskie

reprezentowaną przez:

Panią / Pana: Grzegorz Podlejski - Wójt Gminy Mierzęcice, Agnieszka Frączek - Skarbnik

porozumienie, w ramach którego uwzględniając:

a) gminny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na okres: 01.04.2014r.-31.12.2014r.1) ,

b) możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, określoną na podstawie przepisu art.73a ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podejmą uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art.50 ust.2 w/w ustawy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz.921),

c) tryb organizacji prac społecznie użytecznych określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz.921),

postanowiono:

§ 1. Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osób, zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz.921), zwanych w dalszej części porozumienia „osobami uprawnionymi” w okresie od 01.04.2014r. do 31.12.2014r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

Ogółem liczba kierowanych osób uprawnionych 6 osób

Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych 2 160 h

Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę uprawnioną 40 h

Rodzaj prac:

a) przycinanie gałęzi,

b) koszenie trawy,

c) usuwanie śmieci,

d) sprzątanie pomieszczeń.

Podmioty, w których organizowane są prace społecznie użyteczne:

a) Urząd Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, Jolanta Szkutnik, 32 288 79 00 wew. 205

Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych:

a) teren Gminy Mierzęcice

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (nie niższa niż 7,61 złote za godzinę):

Rodzaj pracy: przycinanie gałęzi, koszenie trawy, usuwanie śmieci, sprzątanie pomieszczeń - wysokość 7,61 zł/h

Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidywana do wypłaty osobom uprawnionym:

2.739,60 zł na 1 osobę

16.437,60 zł  ogółem

Wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem (zgodnie z zapisem § 3 lit. „c” niniejszego porozumienia 4,57 zł/h.

§ 2. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne zobowiązuje się do:

a) przyjęcia oraz zaznajomienia osób uprawnionych, skierowanych przez Starostę z rodzajem przydzielonych prac, miejscem ich wykonywania oraz zapoznania z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pouczenia ich o konieczności przestrzegania w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,

b) zapewnienia osobom uprawnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, w tym: zapewnienia odzieży i obuwia roboczego, napojów i posiłków profilaktycznych w tych rodzajach prac, które są identyczne do wykonywanych przez pracowników gminy lub podmiotu, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne,

c) prowadzenia ewidencji wykonywanych prac społecznie użytecznych przez osoby uprawnione oraz ustalenia wysokości przysługujących im świadczeń, przy uwzględnieniu rodzaju wykonywanej pracy i faktycznego czasu (z korektą o godziny nieobecności udokumentowanej),

d) wypłacania świadczenia pieniężnego za wykonane prace społecznie użyteczne w okresach miesięcznych z dołu,

e) powiadamiania starosty (dyrektora powiatowego urzędu pracy) oraz kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej w przypadku, gdy osoba uprawniona:

- nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych,

- nie podejmie przydzielonej jej pracy społecznie użytecznej,

- opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych,

- naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej w przypadkach, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych,

f) złożenia wniosku o refundację z Funduszu Pracy kwoty świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym za wykonane prace społecznie użyteczne wraz z kopią imiennej listy wypłat wypłaconych świadczeń, z podaniem jego wysokości i pokwitowaniem odbioru, listą obecności i kopią zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA,

g) przestrzegania tygodniowej normy 10 godzin czasu pracy dla wykonujących prace społecznie użyteczne.

§ 3. Starosta zobowiązuje się do:

a) skierowania osób uprawnionych z listy sporządzonej przez kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej,

b) przekazywania właściwemu kierownikowi/dyrektorowi ośrodka pomocy społecznej, w terminie do dnia 10-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wykazu osób uprawnionych, które zostały skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówiły przyjęcia ich wykonywania, zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych,

c) refundacji ze środków Funduszu Pracy, do wysokości 60% minimalnej kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w poprzednim miesiącu w terminie: do 30 dni od dnia złożenia wniosku i przekazania na rachunek bankowy nr 80 8443 0009 0000 0000 0260 0001

§ 4. Strony uzgadniają, , że porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wójt


mgr Grzegorz Podlejski


Skarbnik Gminy


mgr Agnieszka Frączek

z up. Starosty Będzińskiego
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie


mgr Janusz Gątkiewicz

1) Czas obowiązywania Porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych powinien być nie dłuższy niż 12 miesięcy na jakie opracowany został gminny plan potrzeb oraz nie krótszy niż 1 miesiąc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe