Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/519/14 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/362/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano kompleksowy remont lub przebudowę elewacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/362/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano kompleksowy remont lub przebudowę elewacji dokonuje się następujących zmian:

1) w § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Zwolnienie od podatku od nieruchomości na warunkach określonych w uchwale w odnienieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansownia stanowi pomoc de minimis i jej udzielanie wymaga zachowania warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24.12.2013 r.).;

2) w § 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

pomocy de minimis - należy przez to rozumieć pomoc spełniającą warunki rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24.12.2013 r.).,

5) pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej - należy przez to rozumieć pomoc spełniającą warunki rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24.12.2013 r.)..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Tomasz Cisek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe