Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/368/14 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 18 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) zgodnie z Uchwałą Nr XLV/339/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 85, poz. 1411)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury wpisanej do rejestru instytucji kultury dla której Organizatorem jest Gmina Siewierz pod numerem 2/D/92 pod nazwą Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu nadany Uchwałą Nr XXVI/194/2000 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25 października 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu wraz z jego zmianami określonymi w: Uchwale Nr XXX/225/04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25 listopada 2004 r., Uchwale Nr XXX/238/2009 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 lutego 2009 roku, Uchwale Nr XLVII/352/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 maja 2010 r. oraz Uchwale Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 lutego 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik do Uchwały Nr XL/368/14
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 27 marca 2014 r.

STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W SIEWIERZU

I Postanowienia ogólne

§ 1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zwane w skrócie „MGCKSiT Siewierz” jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Siewierz Nr XII/39/76 z dnia 5 października 1976 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu.

§ 2. 1. Siedzibą MGCKSiT Siewierz jest miasto Siewierz.

2. Terenem działalności MGCKSiT Siewierz jest teren miasta i gminy Siewierz.

3. MGCKSiT Siewierz może także współdziałać z instytucjami kultury oraz prowadzić działalność określoną w niniejszym statucie poza obszarem gminy i kraju.

§ 3. 1. Organizatorem MGCKSiT Siewierz w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest Gmina Siewierz.

2. MGCKSiT Siewierz jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

3. Bezpośredni nadzór nad MGCKSiT Siewierz sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4. 1. Siedziba MGCKSiT Siewierz mieści się w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a.

2. MGCKSiT Siewierz używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby instytucji.

§ 5. 1. Obiekty, których administratorem jest MGCKSiT Siewierz i prowadzi w nich swoją działalność statutową i gospodarczą zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.

2. Administracja obiektów, o których mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wykonywanie bieżących prac remontowych i konserwatorskich.

II Cele i zakres działalności

§ 6. 1. Celem podstawowej działalności MGCKSiT Siewierz jest upowszechnianie i ochrona kultury oraz pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

2. MGCKSiT Siewierz swoje cele statutowe realizuje poprzez wykonywanie zadań do których należą m.in.:

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczeństwa w zakresie kultury,

b) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej oraz wychowanie przez sztukę,

c) inspirowanie mieszkańców do odkrywania własnych możliwości twórczych,

d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozbudzania zainteresowania wiedzą i sztuką,

e) opiekę i tworzenie warunków działania twórcom lokalnym i animatorom kultury,

f) kultywowanie, promowanie i tworzenie warunków dla rozwoju rodzimego folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

g) prowadzenie zajęć w stałych formach takich jak: koła zainteresowań, kluby, sekcje, zespoły,

h) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,

i) promocję Gminy Siewierz, jej kultury i lokalnych twórców kultury,

j) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych plenerowych oraz w obiektach, w których MGCKSiT Siewierz prowadzi swoją działalność,

k) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

l) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

m) prowadzenie edukacji multimedialnej,

n) prowadzenie działalności instruktażowej i metodycznej,

o) organizowanie kursów, prelekcji, odczytów,

p) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów i sprzętu technicznego,

q) prowadzenie działalności poligraficznej, fonograficznej, filmowej i wydawniczej,

r) współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz z innymi instytucjami kultury miasta i gminy,

s) wymianę kulturalną z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami na terenie miasta i gminy, kraju oraz za granicą,

t) realizację imprez zleconych: okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych lub umożliwianie ich realizacji,

u) wszelkie inne działania o charakterze kulturalnym, w tym współpracę z innymi podmiotami.

§ 7. 1. MGCKSiT Siewierz prowadzi inną działalność niż kulturalną w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, polegającą na:

a) organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych własnych i zleconych,

b) prowadzeniu sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjnych,

c) świadczeniu usług z zakresu powszechnej kultury fizycznej oraz turystyki, w tym prowadzeniu działalności szkoleniowej,

d) współpracy z innymi podmiotami w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,

e) prowadzeniu i utrzymaniu obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, administrowanych przez MGCKSiT Siewierz,

f) udostępnianiu bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i innym użytkownikom,

g) organizowaniu i prowadzeniu działalności informacyjno-reklamowej promującej zdrowy styl życia,

h) obsłudze ruchu turystycznego,

i) prowadzeniu punktu informacji turystycznej.

III Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Całokształtem działalności MGCKSiT Siewierz zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną pracy instytucji oraz zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora MGCKSiT Siewierz, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Wynagrodzenia pracowników MGCKSiT Siewierz ustalane są na podstawie regulaminu wynagradzania zatwierdzonego przez Dyrektora instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wynagrodzenie Dyrektora MGCKSiT Siewierz ustala Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Pracowników MGCKSiT Siewierz zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 10. 1. Przy MGCKSiT Siewierz może działać Rada Programowa zwana dalej Radą, jako organ doradczy w sprawach zarządzania oraz polityki kulturalnej.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor.

3. Szczegółowy zakres i tryb działania Rady, liczbę jej członków i sposób powoływania członków określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym MGCKSiT Siewierz.

IV Gospodarka finansowa

§ 11. 1. MGCKSiT Siewierz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. MGCKSiT Siewierz otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3. MGCKSiT Siewierz może uzyskiwać środki finansowe z:

- dochodów z własnej działalności,

- dotacji z budżetu gminy,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem zabytków,

- spadków, darowizn, zapisów i sponsoringu od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Podstawą gospodarki finansowej MGCKSiT Siewierz jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

5. Roczne sprawozdanie finansowe MGCKSiT Siewierz zatwierdza Rada Miejska w Siewierzu.

§ 12. 1. MGCKSiT Siewierz prowadzi działalność, do której stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej obejmującą m. in.:

a) usługi kulturalne, edukacyjne i szkoleniowe,

b) realizację imprez własnych i zleconych,

c) wynajem i dzierżawę pomieszczeń oraz nieruchomości,

d) sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną,

e) prowadzenie wypożyczalni rekwizytów i sprzętu,

f) usługi gastronomiczne i handlowe w zakresie nie podlegającym koncesjonowaniu,

g) obsługę ruchu turystycznego,

h) usługi rekreacyjno-sportowe,

i) usługi reklamowe i promocyjne,

j) usługi kopiowania, poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne i plastyczne,

k) oraz inne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu uchwala Rada Miejska w Siewierzu.

2. Wszelkie zmiany w statucie wymagają trybu właściwego dla jego nadania.


ZAŁĄCZNIK NR 1
DO STATUTU MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W SIEWIERZU

Obiektami, których administratorem jest MGCKSiT Siewierz i prowadzi w nich swoją działalność statutową i gospodarczą są:

1. Kompleks budynków mieszczących się w Siewierzu przy zbiegu ulic: Słowackiego, Plac Wojska Polskiego oraz Dąbrowskiego,

2. Budynek Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu oraz pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej w Siewierzu – ul. Kościuszki 5,

3. Budynek Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Brudzowicach – ul. Szkolna 2,

4. Pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej i Kafejki Internetowej w Leśniakach – w budynku remizy OSP Leśniaki, Leśniaki 75,

5. Pomieszczenia Centrum Kształcenia w Żelisławicach – w budynku remizy OSP Żelisławice, ul. Piastów 32,

6. Teren ruin Zamku w Siewierzu,

7. Kompleks boisk rekreacyjno-sportowych, w tym kompleks boisk „Orlik 2012” zlokalizowanych przy Zamku w Siewierzu, ul. Kościuszki,

8. Baza sportowo-rekreacyjna w Leśniakach – Leśniaki 75,

9. Stadion sportowy przy ul. Sportowej w Siewierzu,

10. Stadion sportowy przy ul. Cisowej w Brudzowicach,

11. Stadion sportowy przy ul. Ostoi w Żelisławicach,

12. Boisko wielofunkcyjne w Kuźnicy Warężyńskiej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe