Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/415/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zmianami), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

§ 1.

1. W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXV/291/2013 z dnia 15 marca 2013 r. sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec § 25 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

a) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia,

b) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru,

c) niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

d) niewprowadzania zwierząt do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów publicznego użytku, jeżeli wynika to z oznakowania,

e) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

2. W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXV/291/2013 z dnia 15 marca 2013 r. sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec § 26 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Utrzymujący psy są zobowiązani do:

a) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,

b) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

§ 2.

Pozostałe postanowienia zawarte w treści uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXV/291/2013 z dnia 15 marca 2013 r. sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe