Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/425/2014 Rady Gminy Tworóg

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Tworogu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art.40 ust.1,art.41ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594,ze zmianami.) uchwala się, co następuje:

Rada Gminy w Tworogu
uchwala:

§ 1.

Nadać placowi położonemu w Tworogu (część działki nr 1079/26, k.m.5, własność: Gmina Tworóg), nazwę: ks.Hoschcka.

§ 2.

Położenie placu oznaczono na kopii mapy w skali 1:500 (pomniejszonej do formatu A4), stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza sieWójtowi Gminy Tworóg.

§ 4.

Uchwała podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/425/2014
Rady Gminy Tworóg
z dnia 23 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe