Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/337/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2014 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2014 Nr XXVIII/303/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2013r.
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2014 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W § 3 pkt 2 w tabeli "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku„ zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/303/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2013r. (z późn. zm.) „Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 47.478.933,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 45.245.248,11 zł;

2) dochody majątkowe: 2.233.685,20 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie: 51.378.531,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 42.696.217,51 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 33.490.269,71 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.463.448,17 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.026.821,54 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.312.957,12 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.974.990,68 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 918.000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 8.682.313,80 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.652.313,80 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.326.440,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.114.165,20 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.899.598,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 33.142,00 zł, wolnych środków w kwocie 866.456,00 zł oraz kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/337/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z usług
-pozostałe odsetki

-


-

-
-

10.763


10.763

5.763
5.000

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
-pozostałe odsetki

40

40

40

-

1.500

1.500

-

1.500

3.

750

Administracja publiczna
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z różnych dochodów
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

201

201

170
31

-

-

-
-

4.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-podatek od spadków i darowizn
-wpływy z różnych opłat (od osób prawnych)
-wpływy z różnych opłat (od osób fizycznych)
-wpływy z różnych opłat
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
-pozostale odsetki

7.3127.312

836
73
1.800
3.000
30

173

1.400

--

-
-
-
-
-

-

-

5.

852

Pomoc społeczna
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z usług
-wpływy z różnych dochodów
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

7.610

7.610

2.696
72
4.842

-

-

-
-
-

6.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z różnych dochodów

1.942

1.942

1.942

-

-

-

Razem

17.105

12.263


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/337/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególninie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

010


01010


01095

Rolnictwo i łowiectwo
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
z tego:
wydatki majątkowe
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące

-

-
-

-

-
-

-

5.317

608
4.709

4.709

4.709
608

608

2.

400


40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Dostarczanie wody
z tego:
wydatki bieżące

-


-

-

-

76.000


76.000

76.000

76.000

3.

600


60016

Transport i łączność
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Drogi publiczne gminne
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

102.448

18.948
83.500

102.448

18.948
83.500

-

-
-

-

-
-

4.

700


7000570095

Gospodarka mieszkaniowa
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące

3.600.000

-
3.600.000

3.600.000

-
3.600.000
-

-

30.057

30.057
-

30.000

30.000
-
57

57

5.

750

75020


75023


75095

Administracja publiczna
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Starostwa powiatowe
z tego:
wydatki bieżące
Urzędy gmin
z tego:
wydatki bieżące
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące

700

700

700

700
-

-
-

-

31.721

31.721

-

-
31.693

31.693
28

28

6.

754

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Ochotnicze straże pożarne
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-

20.000

20.000

20.000

20.000

7.

757

75702

Obsługa długu publicznego
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
z tego:
wydatki bieżące

100.000

100.000

100.000


100.000

-

-

-


-

8.

801

80101

Oświata i wychowanie
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
Szkoły podstawowe
z tego:
wydatki majątkowe

40.000

40.000

40.000

40.000

-

-

-

-

9.

852

85212

Pomoc społeczna
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
z tego:
wydatki bieżące

4.842

4.842

4.8424.842

-

-

--

10.

900

90001


90003

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z tego:
wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
z tego:
wydatki majątkowe

-

-

-

-
-

-

3.533

3.533
-
2.884

2.884
649

649

11.

926

92605

Kultura fizyczna
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
Zadania w zakresie kultury fizycznej
z tego:
wydatki majątkowe

24.000

24.000

24.000

24.000

520

520

520

520

Razem

3.871.990

167.148


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/337/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególninie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

010


01095

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-
-

-

-

608
608

532

76

2.

40040002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-

-

-

76.000

76.000

6.000

70.000

3.

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

18.948
18.948

18.948

-
-

-

4.

700


7000570095

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
Pozostała dzialalność
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

-

-

-

30.057
30.000

30.000

57

31

26

5.

750


75020


7502375095

Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
w tym:
2)wydatki na dotacje na zadania bieżące
Urzędy gmin
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

700
700

700
-

-

-

-

31.721
-

-
31.693

31.693

28

28

6.

754


75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-
-

-

20.000
20.000

20.000

7.

757


75702

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
4)wydatki na obsługę długu publicznego

100.000
100.000


100.000

-
-


-

8.

852


85212

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.842
4.8424.842

-
--

Razem

124.490

158.386


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/337/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

010


01010

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycje
-wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Kalej ul. Grodziska
-budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Reymonta
-budowa wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Zielona
-przebudowa przykanalika w miejscowości Truskolasy ul. Dębieczna w związku ze zmianą zagospodarowania wysokościowego terenu (kanalizacja)
zakup inwestycyjny
-odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Grodzisko ul. Strażacka

-
-


-

-

-

--

4.709
4.709


3.200

76

63

762608

2.

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje
-wykonanie projektu przebudowy drogi wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulicy Sportowej w miejscowości Truskolasy
-przebudowa drogi, ulicy Piaskowej w miejscowości Bieżeń
-wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Spokojnej we Wręczycy Wielkiej

83.500
83.500


20.000


56.000

7.500

-
-


-


-

-

3.

700


70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
zakup inwestycyjny
-zakup nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej

3.600.000
3.600.000


3.600.000

-
-


-

4.

801


80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
inwestycja
-wykonanie i montaż schodów do kuchni oraz ewakuacyjnych wraz z balustradami w Szkole we Wręczycy Wielkiej

40.000
40.000


40.000

-
-


-

5.

900


90001
90003

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
zakup inwestycjny
-zakup agregatu pompowego na oczyszczalnię ścieków we Wręczycy Małej
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
zakupy inwestycyjne
-zakup i montaż przystanków

-
-


-

-


-

3.533
2.884


2.884

649


649

6.

926


92605

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
inwestycja
-przygotowanie terenu wraz z budową boiska we Wręczycy Małej (WPF)
zakup inwestycyjny
-zakup pierwszego wyposażenia dla budynku wielofunkcyjnego Olimpia Truskolasy

24.000
24.000


24.000


-

520
520


-


520

Razem

3.747.500

8.762


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/337/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Zwiększenie kwota w

Zmniejszenie kwota w

Przychody ogółem

3.700.000

0

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 952

3.000.000

0

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 952

0

0

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

0

4.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

0

0

5.

Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)

§ 944

0

0

6.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

700.000

0

7.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 957

0

0

8.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)

§ 931

0

0

9.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955

0

0

Rozchody ogółem

0

0

1.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§ 992

0

0

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§ 992

0

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

0

4.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

0

0

5.

Przelewy na rachunki lokat

§ 994

0

0

6.

Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń karjowych

§ 995

0

0


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/337/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji
/w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

750

75020

Starostwo Powiatowe Kłobuck

0

0

33.700

801

80113

Gmina Kłobuck

0

0

16.785,12

921

92109

GOK we Wręczycy Wielkiej

1.300.000

0

0

Razem

1.300.000

0

50.485,12

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Zadania

010

01008

Gminna Spółka Wodna

0

0

20.000

801

80101

Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku

512.952

0

0

801

80103

Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu

148.500

0

0

801

80106

Dotowanie Punktu Przedszkolnego we Wręczycy Wielkiej

61.020

0

0

921

92195

Zadania w zakresie kultury

0

0

25.000

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0

0

225.000

Razem

722.472

0

270.000

Ogółem

2.022.472

0

320.485,12

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe