Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/528/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie: art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1]) w związku z art. 80 ust. 4, ust. 8a, art. 90 ust. 4, ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.[2]) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. 1. Ilekroć w dalszej treści jest mowa o:

1) ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

2) szkole - należy przez to rozumieć prowadzoną przez osobę prawną lub fizyczną szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,

3) placówce - należy przez to rozumieć prowadzoną przez osobę prawną lub fizyczną placówkę publiczną lub niepubliczną,

4) uczniach - należy przez to rozumieć także wychowanków, słuchaczy i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

5) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inną niż Powiat Tarnogórski osobę prawną lub fizyczną,

6) organie dotującym - należy przez to rozumieć Powiat Tarnogórski.

2. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminy i sposób rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla:

1) publicznych szkół ponadgimnazjalnych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, w których realizowany jest obowiązek nauki,

2) niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

3) ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki,

4) publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagającej specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

5) publicznych i niepublicznych internatów, burs.

§ 2. 1. Z budżetu organu dotującego udziela się dotacji dla szkół, placówek wymienionych w §1, które mogą być wykorzystane wyłącznie na wydatki, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Publiczne szkoły wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymują dotację na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy, a w przypadku nieprowadzenia tego typu i rodzaju szkół, w wysokości równej przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

3. Niepubliczne szkoły wymienione w § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymują dotację na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

4. Niepubliczne szkoły wymienione w § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymują dotację na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy w wysokości 50% ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w publicznych szkołach tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku, gdy organ dotujący nie prowadzi szkoły danego typu i rodzaju w wysokości 50% wydatków bieżących ustalonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mającej siedzibę najbliżej siedziby organu dotującego mierząc na mapie w linii prostej, która prowadzi szkołę tego samego typu i rodzaju.

5. Placówki publiczne wymienione § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymują dotację na podstawie art. 80 ust. 3a, a w przypadku nieprowadzenia tego typu i rodzaju placówki, w wysokości równej przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

6. Placówki niepubliczne wymienione w § 1 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 otrzymują dotację na podstawie art. 90 ust. 3a ustawy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

7. Publiczne szkoły, o których mowa w §1 prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują dotację na każdego słuchacza zgodnie z art. 80 ust. 8 i ust. 9 ustawy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

8. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w §1 prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują dotację na każdego słuchacza zgodnie z art. 90 ust. 8 i ust. 9 ustawy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

9. Szkoły i placówki publiczne, o których mowa w §1 prowadzące wczesne wspomaganie otrzymują dotację zgodnie z art. 80 ust. 2c ustawy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

10. Niepubliczne szkoły i placówki wymienione w §1 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 prowadzące wczesne wspomaganie otrzymują dotację zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

§ 3. 1. Dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym, które prowadzą wczesne wspomaganie udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę złożony do 30 września roku poprzedzającego rok, na który dotacja ma być udzielona.

2. Wniosek o udzielenie dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały powinien zawierać następujące dane:

1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy, a w przypadku szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - numer i datę decyzji nadającej te uprawnienia,

2) określenie planowanej liczby uczniów, liczby dzieci objętych określoną formą kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania albo liczby wychowanków placówki,

3) wskazanie rachunku bankowego szkoły, placówki, na który dotacja ma być przekazywana.

3. Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach może przyznać dotację dla szkół i placówek niepublicznych na wniosek osoby prowadzącej z odstąpieniem terminu, o którym mowa w §3 ust. 1.

§ 4. 1. Dotacje, o których mowa w § 2 ust. 1-6 i 9-10 ustala się w oparciu o informacje z aktualną liczbą uczniów według stanu na dzień 1 danego miesiąca złożoną organowi dotującemu w terminie do 5 dnia miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje przekazywane są na rachunek bankowy szkoły, placówki zgodnie z art. 80 ust. 3c i art. 90 ust. 3c ustawy.

§ 5. 1. Organ dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Kontrola obejmuje w szczególności:

1) prawidłowość wykorzystania dotacji,

2) zgodność dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków,

3) zgodność informacji o liczbie uczniów z danymi zawartymi we wniosku oraz ze stanem faktycznym.

2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.

3. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

4. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim pisemnym powiadomieniu organu prowadzącego o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na koniecznośc podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. Organ dotujący może żądać od podmiotu dotowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów dokumentów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje Dyrektor kontrolowanej szkoły, placówki.

7. Dyrektor kontrolowanej szkoły, placówki może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.

8. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 7 kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole.

9. W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do organu prowadzącego kontrolowaną szkołę, placówkę.

11. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

12. O każdym przypadku odmowy wykonania zaleceń pokontrolnych lub o niepowiadomieniu w wyznaczonym terminie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych kontrolujący powiadamia organ dotujący.

§ 6. 1. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu:

1) w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia następnego roku,

2) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności.

2. Odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu Powiatu nalicza się począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu Powiatu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

2) następującego po upływie terminów zwrotu dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej do końca roku budżetowego.

§ 7. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do półrocznego rozliczania się w terminie do 15 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, do rocznego rozliczenia się w terminie do 15 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia z otrzymanej dotacji poprzez przedstawienie na piśmie zestawienia wydatków według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 9. Traci moc Uchwała nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne z późn.zm.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 3 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/528/2014
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK              …….

1. Nazwa i adres szkoły/ placówki             

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej             

3. Typ i rodzaj szkoły/placówki             

4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół/ placówek niepublicznych             

5. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej             

6. Forma kształcenia: stacjonarna/zaoczna*             

7. System kształcenia: dla młodzieży/ dla dorosłych*             

8. Nazwa i adres odbiorcy dotacji oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana
dotacja             

9. Planowana liczba uczniów/ wychowanków

a. od stycznia              roku do sierpnia              roku wynosi             

b. od września              roku do grudnia              roku wynosi             

w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Rodzaj szkoły/placówki

Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim

Niedostosowani społecznie

Z zaburzeniami zachowania

Zagrożeni uzależnieniem

Zagrożeni niedostosowaniem społecznym

Z chorobami przewlekłymi

Niewidomi

Słabo widzący

Z niepełnosprawnością ruchową

Z zaburzeniami psychicznymi

Niesłyszący

Słabo słyszący

Upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym bądź znacznym

Upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim

Z niepełnosprawnością sprzężoną

Z autyzmem

* niepotrzebne skreślić

Osoba sporządzająca

Osoba reprezentująca
wnioskodawcę

miejscowość i data………………………………..


Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/528/2014
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

MIESIĘCZNA INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

1. Informacja za miesiąc              w              roku

2. Nazwa i adres szkoły/ placówki

3. Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły/ placówki, na który ma być przeznaczona dotacja

4. Liczba uczniów

Liczba uczniów na dzień 1 danego miesiąca

Liczba uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu (dotyczy szkół o których mowa w §2 ust.4 Uchwały)

Liczba uczniów do przekazania dotacji za dany miesiąc
( kolumna 1-2)

1

2

3

5. Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej:

Rodzaj szkoły/placówki

Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim

Niedostosowani społecznie

Z zaburzeniami zachowania

Zagrożeni uzależnieniem

Zagrożeni niedostosowaniem społecznym

Z chorobami przewlekłymi

Niewidomi

Słabo widzący

Z niepełnosprawnością ruchową

Z zaburzeniami psychicznymi

Niesłyszący

Słabo słyszący

Upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym bądź znacznym

Upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim

Z niepełnosprawnością sprzężoną

Z autyzmem



Osoba sporządzająca



Osoba reprezentująca
wnioskodawcę

miejscowość i data………………………………..


Załącznik nr 3 do uchwały nr LVIII/528/2014
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

ROZLICZENIE DOTACJI
otrzymanej w 20……….r

1. Pełna nazwa i adres szkoły/ placówki………………………………………………………......

2. Pełna nazwa organu prowadzącego…………………………………………………………….

3. Typ szkoły (zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty)………………………………………

4. Rodzaj szkoły/placówki (zaznaczyć właściwy):

publiczna                            dla dzieci i młodzieży                            stacjonarna

niepubliczna                            dla dorosłych                                          zaoczna

5. Rzeczywista liczba uczniów/wychowanków*

Rodzaj szkoły/placówki

Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim

Niedostosowani społecznie

Z zaburzeniami zachowania

Zagrożeni uzależnieniem

Zagrożeni niedostosowaniem społecznym

Z chorobami przewlekłymi

Niewidomi

Słabo widzący

Z niepełnosprawnością ruchową

Z zaburzeniami psychicznymi

Niesłyszący

Słabo słyszący

Upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym bądź znacznym

Upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim

Z niepełnosprawnością sprzężoną

Z autyzmem

* Rzeczywistą liczbę uczniów w każdym miesiącu ustala się dzieląc przez dwa sumę połowy uczniów w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz pełną liczbę uczniów w 15 dniu miesiąca (wynik należy podać w liczbach całkowitych, stosując zaokrąglenie na zasadach matematycznych) w przypadku szkół, o których mowa w §2 ust. 4 Uchwały liczba uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć poszczególnych miesiącach rozliczeniowych .

6. Kwota przyznanej dotacji

7. Kwota wykorzystanej dotacji

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana środkami dotacji podmiotowej

1.

Wynagrodzenia w tym:

wynagrodzenia nauczycieli

wynagrodzenia pozostałych pracowników

2.

Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w tym:

nauczycieli

pozostałych pracowników

3.

Zakup materiałów i wyposażenia

4.

Zakup mediów
(energia elektryczna, cieplna, woda, gaz)

5.

Zakup usług pozostałych
(wymienić jakich)

6.

Zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych

7.

Wynajem pomieszczeń

8.

Podatki i opłaty

9.

Podróże służbowe

Inne**

10.

11.

12.

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

** w przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli (pkt 1-9 )należy dokładnie określić ich nazwy

8. Kwota niewykorzystanej dotacji - pobrana w nadmiernej wysokości kwota ………........…………

uzasadnienie………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

9. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Osoba sporządzająca

Osoba reprezentująca
dotowany podmiot

miejscowość i data………………………………..


[1]] Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 poz. 379.

[2]] Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2004 r. nr 273 poz. 2703 i nr 281 poz. 2781, z 2005 r. nr 17 poz.141, nr 94 poz. 788, nr 122 poz. 1020, nr 131 poz. 1091, nr 167 poz. 1400 i nr 249 poz. 2104, z 2006 r. nr 144 poz.1043, nr 208 poz. 1532, nr 227 poz. 1658, z 2007 r. nr 42 poz. 273, nr 80 poz. 542, nr 115 poz. 791, nr 120 poz. 818, nr 180 poz. 1280 i nr 181 poz. 1292, z 2008 r. nr 70 poz. 416, nr 145 poz. 917, nr 216 poz. 1370 i nr 235 poz. 1618, z 2009 r. nr 6 poz. 33, nr 31 poz. 206, nr 56 poz. 458, nr 157 poz. 1241 i nr 219 poz. 1705, z 2010 r. nr 44 poz. 250, nr 54 poz. 320, nr 127 poz. 857, nr 148 poz. 991, z 2011 r. nr 106 poz. 622, nr 112 poz. 654, nr 139 poz. 814, nr 149 poz. 887, nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz.  941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317,z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe