| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/794/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Dzielnica Strzemieszyce Wielkie i nadania statutu

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 55 Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza, przyjętego uchwałą Nr XXV/514/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6.05.2013r., poz. 3646), z inicjatywy i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek Komisji Prawno - Organizacyjnej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala:

§ 1. Utworzyć jednostkę pomocniczą Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Dzielnica Strzemieszyce Wielkie, na obszarze określonym na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadać statut jednostce pomocniczej, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta, każdemu w odpowiednim zakresie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/794/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Mapa - obszar Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/794/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Statut Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Dzielnica Strzemieszyce Wielkie, zwanej dalej „Dzielnicą”.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dąbrowa Górnicza

2. Statucie Miasta - należy przez to rozumieć Statut Miasta Dąbrowa Górnicza

3. Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej

4. Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

5. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie

6. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie

§ 3. Celem działania jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Strzemieszyce Wielkie jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców oraz umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu i gospodarce Miasta oraz w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami Dzielnicy.

§ 4. 1. Funkcje w organach Dzielnicy pełni się społecznie.

2. Przewodniczący Zarządu otrzymuje dietę na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział 2.
Organy Dzielnicy

§ 5. Organami Dzielnicy są Rada Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy.

§ 6. 1. Rada jest organem uchwałodawczym Dzielnicy. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Zarząd jest organem wykonawczym Dzielnicy.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata począwszy od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata począwszy od dnia wyboru przez Radę jego członków.

§ 7. Jako kolegialne organy pomocnicze Rady mogą zostać utworzone stałe lub doraźne komisje. Rada określa skład osobowy, zakres działania oraz kompetencje komisji odrębną uchwałą.

§ 8. Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) wybór i odwołanie członków Zarządu i stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;

2) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z realizacji zadań Dzielnicy;

3) podejmowanie uchwał w sprawie popierania inicjatyw obywatelskich i zasad stwarzania warunków ich realizacji;

4) ustalenie wytycznych dla Zarządu w sprawie współdziałania z organami Gminy, innymi podmiotami, jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami pomocniczymi Gminy;

5) wydawanie opinii w sprawach istotnych dla Dzielnicy na wniosek Rady Miejskiej, Prezydenta, Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy;

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu, komisji Rady lub co najmniej 3 członków Rady;

7) występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawach dotyczących Dzielnicy.

§ 9. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy normatywnego składu Rady w głosowaniu tajnym. W tym samym trybie Rada może wybrać jednego lub dwóch wiceprzewodniczących.

2. Do zakresu działania przewodniczącego Rady należy:

1) wyznaczenie terminu posiedzenia Rady;

2) przygotowanie porządku obrad Rady;

3) zawiadamianie członków Rady o terminie posiedzenia;

4) prowadzenie obrad Rady;

5) podpisywanie uchwał Rady;

6) koordynacja prac komisji Rady.

3. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań jednego z zastępców. Jeżeli przewodniczący nie może pełnić swoich obowiązków i nie wyznaczył do ich pełnienia żadnego z zastępców, zadania przewodniczącego wykonuje zastępca najstarszy wiekiem. Jeżeli żaden z zastępców nie może wykonywać swoich obowiązków, zadania przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady.

4. Odwołanie przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego następuje na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/4 normatywnego składu Rady, w trybie określonym w ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub jego zastępcy z pełnionej funkcji, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem przez Radę rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta.

§ 10. 1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. O terminie posiedzenia i porządku obrad zawiadamia się członków Rady z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów normatywnego składu Rady.

§ 11. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników wyborów.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 posiedzenie zwołuje Prezydent.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej lub jego Zastępca.

§ 12. Na wniosek przewodniczącego Zarządu lub co najmniej 1/4 normatywnego składu Rady, przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 13. 1. Projekty uchwał Rady mogą wnosić: Zarząd, komisje Rady lub grupa co najmniej 5 członków Rady.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy normatywnego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa lub niniejszy statut stanowią inaczej.

3. Zbiór uchwał Rady prowadzi Prezydent - Biuro Rady Miejskiej.

§ 14. Członkowie Rady uprawnieni są do:

1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;

2) zabierania głosu w dyskusji na posiedzeniach;

3) zadawania pytań;

4) żądania utrwalania w protokole własnych wniosków i wypowiedzi;

5) głosowania;

6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.

§ 15. 1. Rada ze swojego grona wybiera i odwołuje przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków komisji stałych i doraźnych, w głosowaniu tajnym.

2. Funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji można pełnić tylko w jednej komisji.

3. Funkcji, o których mowa w ust. 2, nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.

4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć członkowie Rady nie będący członkami komisji, bez prawa głosowania.

§ 16. 1. Głosu w dyskusji na posiedzeniach Rady udziela przewodniczący. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekraczać 5 minut.

2. Przebieg obrad Rady jest protokołowany.

§ 17. Do zakresu działania Zarządu Dzielnicy należy w szczególności:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców Dzielnicy wobec organów Gminy;

2) przygotowywanie projektów uchwał Rady;

3) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań Dzielnicy;

4) współdziałanie z organami Gminy, innymi podmiotami, jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi Gminy;

5) zgłaszanie do organów Gminy inicjatyw w zakresie inwestycji i przedsięwzięć o charakterze społecznym i ekonomicznym;

6) współdziałanie z organami Gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na obszarze Dzielnicy;

7) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

8) organizowanie spotkań radnych Gminy i Prezydenta z mieszkańcami Dzielnicy;

9) zgłaszanie wniosków i postulatów do komisji stałych Rady Miejskiej.

§ 18. 1. W skład Zarządu wchodzi przewodniczący i jego zastępca oraz 1- 3 członków wybieranych przez Radę spośród jej członków.

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada w drodze uchwały.

3. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy normatywnego składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zwołanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

5. Jeżeli przewodniczący Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków, zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca. Jeżeli zastępca nie może wykonywać swoich obowiązków, zadania przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem członek Zarządu.

6. Przewodniczący Zarządu, jego zastępca oraz członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Radę bezwględną większością głosów w obecności co najmniej połowy normatywnego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

7. Zarząd Dzielnicy wykonuje swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu.

8. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Rady, zadania przewodniczącego Zarządu i Zarządu wykonuje osoba wskazana przez Prezydenta.

§ 19. Rada przedstawia Radzie Miejskiej:

1. Najpóźniej do dnia 31 marca, a w pierwszym roku działania do 60 dnia od wyboru, plan pracy jednostki pomoczniczej na dany rok.

2. Najpóźniej do dnia 31 marca sprawozdanie z działalności jednostki pomocniczej za rok poprzedni.

§ 20. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje na skutek:

1) złożenia przewodniczącemu Rady pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) pozbawienia praw publicznych lub praw wyborczych na podstawie prawomocnego wyroku sądu;

3) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu;

4) utraty prawa wybieralności do Rady;

5) śmierci.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 - 4, wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie Rada.

3. Niepodjęcie przez Radę uchwały, o której mowa w ust. 2, w ciągu 1 miesiąca jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu.

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyborów

§ 21. Wybory członków Rady Dzielnicy są powszechne, równe, bezpośrednie, w głosowaniu tajnym.

§ 22. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) członków Rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze Dzielnicy.

2. Nie mają prawa wybierania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnych wyrokiem sądowym oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym postanowieniem sądu.

§ 23. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

§ 24. 1. Wybory do Rady zarządza Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający najwcześniej 60 dni od dnia podjęcia uchwały.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, do Rady wchodzi kolejna osoba z listy, która uzyskała największą ilość głosów, chyba, że do końca kadencji Rady zostało mniej niż 6 miesięcy.

3. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 2, Rada Miejska zarządza w drodze uchwały wybory uzupełniające, chyba, że do końca kadencji Rady zostało mniej niż 6 miesięcy.

§ 25. 1. Wybory do Rady zarządza Rada Miejska, która w drodze uchwały wyznacza datę wyborów i lokal wyborczy, a także kalendarz prac komisji wyborczej.

2. Datę wyborów wraz z kalendarzem wyborczym podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia komisji wyborczej.

3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców.

4. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miejskim, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady Miejskiej i na zasadach dotyczących sporządzania tego spisu określonych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami).

5. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim.

6. Prezydent Miasta w drodze obwieszczenia powiadamia mieszkańców Dzielnicy o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.

7. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej.

§ 26. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wybrana przez Radę Miejską.

2. W skład komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie w liczbie 4.

3. Przewodniczący kieruje pracami komisji wyborczej i podpisuje akty prawne w jej imieniu.

4. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca do Rady oraz osoba będąca w stosunku do osoby, która wyraziła zgodę na kandydowanie: zstępnym, wstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych.

§ 27. 1. Do zadań komisji należy:

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady;

2) przeprowadzanie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów;

5) ustalenie i przekazanie wyników wyborów Radzie Miejskiej;

6) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.

2. Do zadań Prezydenta Miasta należy:

1) przygotowanie protokołów rejestracji kandydatów;

2) przygotowanie kart do głosowania i protokołów głosowania;

3) przygotowanie protokołów ustalania wyników wyborów;

4) przygotowanie zaświadczeń o wyborze;

5) zarządzenie druku obwieszczeń;

6) zarządzenie druku kart do głosowania.

3. Protokoły podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 28. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczej, za pełnienie swojej funkcji, otrzymują dietę w wysokości określonej zarządzeniem Prezydenta.

§ 29. 1. Wybory członków Rady odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności.

2. Kandydatów na członka Rady zgłasza się komisji wyborczej między 40 a 30 dniem przed dniem wyborów, w trakcie dyżurów. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać dane osobowe kandydata (imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek) oraz jego zawód.

3. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

4. Zgłoszenie powinno być podpisane przez co najmniej 20 osób posiadających czynne prawo wyborcze. Osoby podpisujące zgłoszenie obok swojego podpisu nakreślają czytelnie swoje imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania.

5. Komisja wyborcza dokonuje niezwłocznej rejestracji kandydata na członka Rady, sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia, a następnie zawiadamia o tym kandydata.

6. Informację o kandydatach podaje komisja wyborcza w formie obwieszczenia, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów.

§ 30. 1. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy wyborców oraz potrzebna ilość kart do głosowania, po czym dokonuje zamknięcia i opieczętowania urny pieczęcią komisji. Urny nie wolno otwierać od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania.

2. W czasie głosowania w lokalu wyborczym powinni być obecni przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępca oraz co najmniej trzech członków komisji.

3. Kartę do głosowania wydaje się wyborcy po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem w odpowiedniej, przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.

5. Wyborca głosuje na jednego kandydata przez postawienie znaku „X„ w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata na którego głosuje.

6. Karty do głosowania niewypełnione lub wypełnione w inny sposób niż określony w ust. 5 uważa się za zawierające głos nieważny.

7. W lokalu wyborczym zapewnia się miejsca zapewniające tajność głosowania, w takiej liczbie, by umożliwić wyborcom swobodne korzystanie z nich.

8. Środki niezbędne do zapewnienia porządku i spokoju w czasie głosowania zapewnia Prezydent.

9. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza sporządza protokół głosowania, w którym należy wymienić liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania;

2) oddanych głosów;

3) głosów nieważnych;

4) głosów ważnych;

5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

§ 31. 1. Wybory uznaje się za ważne, jeżeli liczba wyborców była co najmniej równa 20% uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku nie osiągnięcia progu wyborczego, zgodnie z ust. 1, jednostka pomocnicza zostaje zniesiona uchwałą Rady Miejskiej.

§ 32. 1. Za wybranych na członków Rady uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego komisji wyborczej w obecności członków komisji. Informacje o losowaniu i jego wynikach umieszcza się w protokole z przeprowadzonych wyborów.

§ 33. 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów osoba posiadająca czynne prawo wyborcze może wnieść protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protest, wraz z jego uzasadnieniem, wnosi się na piśmie do Prezydenta.

3. Protestu, nie zawierającego uzasadnienia, nie rozpatruje się.

4. Prezydent wydaje rozstrzygnięcie w terminie tygodnia od daty wniesienia protestu.

5. W razie uwzględnienia protestu Prezydent unieważnia wybory. Rozstrzygnięcie Prezydenta jest ostateczne.

6. W razie unieważnienia wyborów Prezydent w ciągu 14 dni od daty wydania w tym przedmiocie rozstrzygnięcia zarządza ponownie wybory.

§ 34. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) pozbawienia praw publicznych lub praw wyborczych na podstawie prawomocnego wyroku sądu;

3) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu;

4) utraty prawa wybieralności do Rady;

5) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie Rada.

§ 35. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów do Rady Dzielnicy pokrywane są z budżetu miasta.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór

§ 36. 1. Kontrola i nadzór nad działalnością organów Dzielnicy sprawowane są na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy są Rada Miejska i Prezydent.

§ 37. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących oragnizacji i funkcjonowania Dzielnicy, niezbędnych do wykonywania przysługujących mu uprawnień kontrolnych i nadzorczych.

§ 38. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta uchwał organów Dzielnicy w ciągu 30 dni od dnia ich podjęcia.

§ 39. 1. Uchwały organów Dzielnicy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały organu Dzielnicy w całości lub w części orzeka Rada Miejska. Rada Miejska podejmuje uchwałę w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia przedłożenia uchwały organu Dzielnicy w trybie określonym w § 38.

2. Rada Miejska może wstrzymać wykonanie uchwały organu Dzielnicy na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia jej przedłożenia, jeżeli wykonanie uchwały organu Dzielnicy spowodowałoby nieodwracalne skutki prawne.

3. W razie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa Rada Miejska nie stwierdza nieważności uchwały organu Dzielnicy, ograniczając się do wskazania, że uchwała organu Dzielnicy została wydana z naruszeniem prawa.

4. Projekty uchwał Rady Miejskiej, o których mowa w ust. 1 - 3 opracowywane są przez Komisję Rewizyjną w porozumieniu z Komisją Prawno-Organizacyjną. Projekty te powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu Dzielnicy po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia.

§ 40. 1. W razie powtarzającego się wielokrotnego, istotnego naruszenia przez Radę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Rada Miejska może, w drodze uchwały, rozwiązać Radę Dzielnicy. Rozwiązanie Rady jest równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich organów Dzielnicy.

2. W przypadku rozwiązania Rady, zgodnie z ust. 1, Rada Miejska wyznacza osobę, która do czasu wyboru Rady Dzielnicy pełni funkcje tych organów.

3. Jeżeli naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się Zarząd Dzielnicy, Rada Miejska może, w drodze uchwały, odwołać Zarząd. W takim przypadku Rada Miejska wyznacza osobę, która do czasu wyboru Zarządu Dzielnicy pełni jego funkcje.

§ 41. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej zapewnia przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy, niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań przez te organy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 42. 1. Prace Rady i Zarządu Dzielnicy określają regulaminy wewnętrzne ustalone przez te organy.

2. Organy Rady Dzielnicy posługują się pieczęciami o treści:

- Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie

- Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie

- Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie

§ 43. Prezydent Miasta zapewnia lokal na działalność statutową Rady Dzielnicy.

§ 44. Zmiany do statutu wprowadzane będą uchwałą Rady Miejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »