| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/621/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/321/2012 z 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), mając na uwadze art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 241/XIV/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego odnośnie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r.

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. zmieniając ej uchwałę Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 3332), wprowadza się następującą zmianę: uchyla się dotychczasowe brzmienie §4 i nadaje mu nowe o treści:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 września 2014 roku..

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Uzasadnienie

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 241/XIV/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku wszczęło postępowanie nadzorcze odnośnie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r., gdyż powzięło wątpliwości co do jej zgodności z prawem w zakresie podmiotowego różnicowania stawek. W związku z tym proponuje się przesuniecie terminu wejścia w życie zmian.

Pierwotny termin wejścia w życie zmienianej Uchwały Nr XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. zmieniając ej uchwałę Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty ustalono na dzień 1 lipca 2014 roku. Aby uniknąć sytuacji, w której 14 dniowy termin (wskazany w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych) przypadnie po 1 lipca 2014 roku, zasadne jest skrócenie okresu vacatio legis.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »