Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.46.2014 Rady Gminy Goleszów

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Goleszów w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 4oraz art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Goleszów uchwala:

§ 1. Program osłonowy „ Pomoc dla mieszkańców Gminy Goleszów w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,  stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Wisełka


Załącznik do Uchwały Nr 0007.46.2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Program osłonowy „Pomoc dla mieszkańców Gminy Goleszów w zakresie dożywiania”
na lata 2014 – 2020

I. Definicje

Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1. Programie należy przez to rozumieć program osłonowy „Pomoc dla mieszkańców Gminy Goleszów w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

2. Ustawie o pomocy społecznej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późń. zm)

3. Placówce oświatowej należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki , placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

II. Cele Programu:

1. Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży,

2. Poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

3. Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

4. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

III. Beneficjenci

Beneficjentami programu są mieszkańcy Gminy Goleszów (dzieci, młodzież, osoby, rodziny) znajdujące się w sytuacji, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

IV. Formy wsparcia:

W ramach Programu przyznaje się :

1. Pomoc Beneficjentom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w formie:

a) świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

b) posiłku,

c) dożywiania dzieci.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i akty wykonawcze do tejże ustawy.

2. Pomoc Beneficjentom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w formie:

a) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

b) posiłku,

c) dożywiania.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej. W sprawach nieuregulowanych w Programie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do tejże ustawy.

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach pomoc dzieciom i młodzieży wyrażającym chęć zjedzenia posiłku bez względu na dochód.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek właściwego dyrektora placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy czym liczba osób objętych pomocą, o której mowa w pkt IV ppkt 3 Programu nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Goleszów w poprzednim miesiącu.

V. Źródła finansowania Programu

Finansowanie działań związanych z realizacją Programu Gmina częściowo pokrywa z przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020, przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 1024) przy czym udział środków własnych Gminy na realizację Programu wyniesie nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji.

VI. Realizatorzy Programu:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie jest głównym realizatorem Programu.

Do zadań ośrodka należy:

a) przyznawanie pomocy, o której mowa w pkt IV,

b) monitorowanie wielkości pomocy przyznanej zgodnie z pkt IV ppkt 3,

c) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późń. zm. ) przedsiębiorcami w zakresie świadczenia pomocy w formie posiłku i dożywiania,

d) rozliczanie dotacji przyznanej przez Wojewodę Śląskiego na realizację programu,

e) sporządzanie i przedstawianie Wojewodzie Śląskiemu kwartalnie informacji z realizacji programu”Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,

f) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu i przedstawianie ich Radzie Gminy.

2. Pozostałymi realizatorami Programu w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków są jednostki organizacyjne Gminy, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, po.1536 z późn. zm) oraz przedsiębiorcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe