Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/407/2014 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w budżcie gminy na 2014 rok poprzez zmniejszenie planu wydatków w kwocie 142 916,38 zł

Dział

Rozdział

Lp.

Treść

Kwota w

750

Administracja Publiczna

142 916,38

I

Wydatki bieżące

142 916,38

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

142 916,38

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

142 916,38

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

142 916,38

I

Wydatki bieżące

142 916,38

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

142 916,38

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

142 916,38

OGÓŁEM:

142 916,38

I

Wydatki bieżące

142 916,38

1

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

142 916,38

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

142 916,38

§ 2. Budżet gminy po zmianach

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 42 643 284,01 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 47 240 253,50 zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 4 596 969,49 zł

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 596 969,49 zł bądą przychody pochodzące z:

1. kredytów w wysokości 3 016 687,00 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 580 282,49 zł.

§ 4. 1. Planowane przychody budżetu wynoszą 7 720 282,49 zł. z następujących tytułów:

1) kredytów w wysokości 5 700 000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikajacej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 020 282,49 zł.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą 3 123 313,00 zł. z następujących tytułów:

1) kredytów w wysokości 2 527 748,00 zł,

2) pożyczek w wysokości 155 565,00 zł,

3) udzielone pożyczki w wysokości 440 000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany:

1. Tabeli nr 5 do uchwały nr XXVIII/349/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2014, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Tabela nr 6 do uchwały nr XXVIII/349/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2014, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/407/2014
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.

Tabela nr 5 do uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XXVIII/349/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XXXIII/407/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

PRZYCHODY BUDŻETU

1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

0,00

2. z zaciągniętych kredytów

5 700 000,00

3. z zaciągniętych pożyczek

0,00

4. z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

0,00

5. z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych

0,00

6. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2 020 282,49

Razem przychody budżetu

7 720 282,49

DOCHODY BUDŻETU

42 643 284,01

Razem przychody i dochody budżetu

50 363 566,50

ROZCHODY BUDŻETU

1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w tym:

2 683 313,00

1) pożyczki

155 565,00

2) kredyty

2 527 748,00

3) Udzielone pożyczki i kredyty

440 000,00

Razem rozchody budżetu

3 123 313,00

WYDATKI BUDŻETU

47 240 253,50

Razem rozchody i wydatki budżetu

50 363 566,50


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/407/2014
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 r.

Tabela nr 6 do uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XXVIII/349/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XXXIII/407/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział

Rozdział

Treść, nazwa działu i rozdziału

Dochody

Wydatki

Plan dochodów

Dochody bieżące

w tym:

Wydatki bieżące (8+11)

Wydatki jednostek budżetowych (9+10)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

Rolnictwo i łowiectwo

7 885,37

7 885,37

7 885,37

7 885,37

7 885,37

0,00

7 885,37

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)

7 885,37

7 885,37

7 885,37

01095

Pozostała działalność

7 885,37

7 885,37

0,00

7 885,37

0,00

750

Administracja publiczna

61 152,00

61 152,00

61 152,00

61 152,00

61 152,00

60 790,00

362,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)

61 152,00

61 152,00

61 152,00

75011

Urzędy wojewódzkie

61 152,00

61 152,00

60 790,00

362,00

0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21 352,00

21 352,00

21 352,00

21 352,00

11 712,00

6 585,00

5 127,00

9 64 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)

2 200,00

2 200,00

2 200,00

75101

Urz ę dy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)

19 152,00

19 152,00

19 152,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

19 152,00

9 512,00

4 385,00

5 127,00

9 640,00

752

Obrona narodowa

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)

300,00

300,00

300,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

852

Pomoc społeczna

2 409 553,00

2 409 553,00

2 409 553,00

2 409 553,00

112 971,30

109 671,30

3 300,00

2 296 581,70

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)

2 353 561,00

2 353 561,00

2 353 561,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 353 561,00

103 550,32

100 250,32

3 300,00

2 250 010,68

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)

49 992,00

49 992,00

49 992,00

85295

Pozostała działalność

49 992,00

3 420,98

3 420,98

0,00

46 571,02

Ogółem:

2 500 242,37

2 500 242,37

2 500 242,37

2 500 242,37

194 020,67

177 046,30

16 974,37

2 306 221,7 0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe