Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/246/2014 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 3 lipca 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz.594) oraz art.211, art.212, art.217, art.235, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r.,poz.885 z późn. zm.)

RADA  GMINY  CHEŁM  ŚLĄSKI
u c h w a l a:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zwiększa się dochody o kwotę 27.559,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 27.559,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale nr XXXV/213/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, wprowadza się zmiany wynikające z §1 niniejszej uchwały:

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 23.326.937,77 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 22.326.937,77 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 1.000.000,-zł., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 2.

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 30.182.528,77 zł., z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 21.552.482,77 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.630.046,-zł., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,3,3a,3b i 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/246/2014
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 3 lipca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział

Nazwa

Kwota zwiększenia

1

2

3

600

Transport i łączność

27.559,-

- wpływy z różnych dochodów

27.559,-

w tym:

- dochody bieżące

27.559,-

Razem dochody

27.559,-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/246/2014
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 3 lipca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok

                                                                                                                                            (w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

600

Transport i łączność

7.559,-

60053

Infrastruktura telekomunikacyjna

7.559,-

- wydatki bieżące

7.559,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000,-

90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

20.000,-

- wydatki bieżące,

20.000,-

Razem wydatki

27.559,-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/246/2014
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 3 lipca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2014 rok

                                                                                                                                            (w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

600

Transport i łączność

7.559,-

60053

Infrastruktura telekomunikacyjna

7.559,-

- wydatki bieżące, w tym:

7.559,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7.559,-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7.559,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000,-

90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

20.000,-

- wydatki bieżące, w tym:

20.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

20.000,-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20.000,-

Razem wydatki

27.559,-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe