| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 546/LII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 26 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Rada Miejska w Lublińcu, działąjąc na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 781/LIX/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010r. Nr 274, poz.4600) § 8 otrzymuje brzmienie:

"1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 5 i § 6 niniejszej uchwały, na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą może mieć miejsce jeżeli ulga nie stanowi pomocy publicznej lub stanowi pomoc de minimis w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Umorzenie, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt. 3, może mieć miejsce jeżeli nie stanowi pomocy publicznej.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy i dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 1, także:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) pozostałych informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr 529/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą do dnia 30 czerwca 2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »