Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/511/2014 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 465) i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XL/434/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 dodaje się następujące pozycje:

Lp.

Inkasent

Obiekt, w którym świadczone są usługi
w zakresie zakwaterowania

136)

Pani Alicja Dworak prowadząca firmę pod nazwą Alicja Dworak „Alicja”
31-579 Kraków, ul. Narciarska 2F lok. 1

Willa Alicja
43-450 Ustroń, ul. Źródlana 19

137)

Pani Joanna Dubelska prowadząca firmę pod nazwą Alma Joanna Dubelska
43-450 Ustroń, ul. Wybickiego 4

Pokoje Gościnne „ Alma”
43-450 Ustroń, ul. Wybickiego 4

138)

Pani Agnieszka Idziak prowadząca firmę pod nazwą Willa Maksym - Agnieszka Idziak 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 81

Willa Maksym
43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 81

2) w § 4 ust. 1 punkt 126 otrzymuje brzmienie:

126)

NAT Firma Turystyczna Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Wejchertów 2

Dobry Apartament Zeta Park-Irena
43-450 Ustroń, ul. L. Staffa 25a/3
Apartament Uzdrowiskowy
43-450 Ustroń, ul. Skoczowska 100b/23
Apartament Romantyczny
43-450 Ustroń, ul. Skoczowska 100c/2.5

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe