Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu

Tekst pierwotny

Miastem Racibórz z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stefana Batorego 6, reprezentowanym przez Mirosława Lenka - Prezydenta Miasta Racibórz, zwanym w treści porozumienia „Miastem Racibórz”

a

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, w osobach:

1. Kazimierz Karolczak - Wicemarszałek Województwa Śląskiego

2. Stanisław Dąbrowa - Członek Zarządu Województwa Śląskiego
zwanym w treści porozumienia „Województwem”

w sprawie
określenia zasad prowadzenia
Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu

Działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155
z późn. zm.) strony porozumienia stanowią, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu działającego w ramach systemu oświaty, zwanego dalej „punktem katechetycznym” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 na zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu.

2. Punkt katechetyczny zlokalizowany jest w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego
w Raciborzu przy ul. Cecylii 7.

§ 2. 1. Zajęcia z religii będą prowadzone przez osobę - wskazaną przez pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu na podstawie imiennego i pisemnego skierowania - zatrudnioną w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu zgodnie z Kartą Nauczyciela, zwaną dalej „nauczycielem religii”.

2. W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia z religii odbywać się będą w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład zajęć z religii ustala dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

§ 3. Sposób przekazania środków związanych z zatrudnieniem nauczyciela religii, jak również ich wysokość regulować będzie odrębna umowa dotacji zawarta pomiędzy Województwem
a Miastem Racibórz.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony od dnia 1 września 2014 r. do dnia
31 sierpnia 2015 r.

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie wygasa w przypadku ustania powodu dla którego niniejsze porozumienie zostało zawarte.

§ 7. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Strony porozumienia ustaliły, iż Miasto Racibórz przekaże porozumienie do publikacji
w Dzienniku, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

Prezydent Miasta Racibórz


Mirosław Lenk

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Kazimierz Karolczak


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Stanisław Dąbrowa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe