Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/373/14 Rady Gminy Brenna

z dnia 11 września 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Gminie Brenna określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Gminie Brenna określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/73/11 Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/373/14
Rady Gminy Brenna
z dnia 11 września 2014 r.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Gminie Brenna określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz zasady jego funkcjonowania.

2. Ilekroć w regulaminie mowa o:

1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Gminie Brenna;

2) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Gminie Brenna;

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz.1493 ze zm.);

4) Wójcie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Gminy Brenna;

5) Niebieskiej Karcie - należy przez to rozumieć procedurę czynności podejmowanych przez uprawnione podmioty w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu

§ 2. 1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Wójt w drodze zarządzenia na podstawie zgłoszeń osób reprezentujących Instytucje wymienione w art. 9a ust. 3,4 i 5 ustawy.

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem, a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu. Porozumienia określają zasady uczestnictwa podmiotów w pracach Zespołu.

3. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany zarządzeniem Wójta przez złożenie wniosku w tej sprawie.

4. Wójt Gminy może odwołać członka Zespołu tylko z ważnych powodów, w szczególności z powodu wystąpienia lub ujawnienia okoliczności dyskwalifikujących do pracy w Zespole oraz w wypadku zaprzestania wykonywania funkcji, działalności lub pracy, z którą związane było delegowanie do pracy w Zespole.

5. Odwołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego następuje z chwilą:

1) śmierci;

2) złożenia wniosku o odwołanie przez minimum 5 innych członków Zespołu;

3) naruszenia zasad poufności danych i informacji przy realizacji zadań;

4) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zespole z jednomiesięcznym wyprzedzeniem;

5) rażącego naruszenia zasad regulaminu.

6. Wójt uzupełnia skład zespołu zgodnie z ust. 1.

7. Przewodniczący jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród wszystkich jego członków w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 3. 1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych przez Wójta z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotyczących wzajemnego partnerstwa oraz płaszczyzn współpracy.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w ramach potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Pracami zespołu koordynuje Przewodniczący.

4. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszani w roli ekspertów specjaliści i reprezentanci innych grup zawodowych, społecznych, organizacji pozarządowych w szczególności zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których uczestnictwo jest niezbędne w celu wypracowania gminnych procedur i standardów przeciwdziałania przemocy domowej.

5. Informacje o posiedzeniach przekazywane są do członków Zespołu z 7 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem faxu, telefonu, drogą mailową lub pisemnie.

6. Spotkania Zespołu są protokołowane oraz podpisywane przez uczestników Zespołu.

7. Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie realizacji zadań w ramach pracy w Zespole. Zasada tajności obowiązuje także po ustaniu członkostwa w Zespole.

8. Decyzje dotyczące prac Zespołu zapadają na zasadzie wypracowanego konsensusu, w formie wniosków i wyznaczeniu zadań dla grup zadaniowych.

9. Zespół przyjmuje zgłoszenia dotyczące Niebieskiej Karty i podejmuje w związku z tym adekwatne działania.

10. W ramach Zespołu funkcjonują Grupy Robocze, do prac nad konkretnymi problemami osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.

11. Jawność posiedzenia Zespołu i Grup Roboczych może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

12. Zespół sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi każdorazowo w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.

13. W celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia systemom rodzinnym i instytucjom członkowie Zespołu uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

14. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe