Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 210/2014 Wójta Gminy Bojszowy; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 26 września 2014r.

dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy: Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim z siedzibą w Bieruniu (43-155) przy ul. św. Kingi 1, NIP: 646-288-76-44, REGON: 276255192, reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Bernard Bednorz-Starosta Bieruńsko-Lędziński

2. Henryk Barcik-Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,

zwanym w dalszej części „Przekazującym”

a
Gminą Bojszowy z siedzibą w Bojszowach (43-220) przy ul. Gaikowej 35, NIP: 646-10-30-746 , REGON: 276258109 , reprezentowaną przez Zarządcę drogi, którą reprezentuje:

1. Henryk Utrata-Wójt Gminy,


zwaną w dalszej części „Przejmującym”


W celu usprawnienia realizacji zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), powierza Wójtowi Gminy Bojszowy prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych wraz z towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi, a w szczególności wynikających z art. 20 pkt 4, 11 i 12 przytoczonej ustawy, leżących na terenie Gminy Bojszowy.

2. Do zakresu, o którym mowa w ust. 1 w szczególności należy:

1) zimowe utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, jezdni, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z drogą – III standard - załącznik nr 1;

2) pozimowe oczyszczanie dróg, polegające na:

a) usunięciu kruszywa służącego do uszorstnienia ubitego śniegu,

b) uprzątnięciu ewentualnie złożonych na poboczach dróg materiałów uszorstniających,

c) oczyszczaniu zatkanych kratek ściekowych oraz przykanalików.

3) oczyszczanie dróg, o którym mowa w pkt. 2 wykonywane będzie raz w roku po zakończeniu kalendarzowej zimy, jednak nie wcześniej niż 7 dni od dnia zakończenia "akcji zima".

3. Drogi powiatowe będą ubezpieczane od odpowiedzialności cywilnej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński - Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.

4. Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Bojszowy określony jest w załączniku
nr 2 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. "Przejmujący" wyznaczy koordynatora ds. realizacji porozumienia do bieżących kontaktów z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu.

2. Ze strony Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.

3. W ramach nadzoru sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu albo osoba przez niego wyznaczona może przeprowadzać bieżącą kontrolę realizacji zadań objętych porozumieniem.

4. Jeżeli w wyniku nienależytego wykonania porozumienia "Przekazujący" poniesie szkodę, "Przejmujący" zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności "Przejmującego" wynikającej wprost z przepisów prawa.

§ 3. 1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia „Przejmujący” otrzyma dotację celową w kwocie, wynikającej z iloczynu długości dróg objętych porozumieniem i wskaźnika "n".

2. Wskaźnik "n", o którym mowa w ust. 1 na IV kwartał 2014 roku, na rok 2015 i 2016 oraz na okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok, co stanowić będzie łączną w wymienionych latach kwotę w wysokości 243 064,50 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote 50/100). W związku z powyższym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem w poszczególnych latach wynosić będzie:

1) w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - 20 255,38 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 38/100),

2) w 2015 roku - 81 021,50 zł/rok (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia jeden złotych 50/100). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

a) za okres od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r. - 60 766,12 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 12/100),

b) za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. - 20 255,38 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 38/100),

3) w 2016 roku - 81 021,50 zł/rok (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia jeden złotych 50/100). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

a) za okres od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. - 60 766,12 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 12/100),

b) za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. - 20 255,38 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 38/100),

4) w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - 60 766,12 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 12/100).

3. Dotację, o której mowa w ust. 1 "Przejmujący" będzie otrzymywał od "Przekazującego" zgodnie z niżej podanymi terminami:

1) za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - do 31.10.2014 r. w wysokości 20 255,38 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 38/100);

2) za okres od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r. - do 15.01.2015 r. w wysokości 60 766,12 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 12/100);

3) za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. - do 31.10.2015 r. w wysokości 20 255,38 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 38/100);

4) za okres od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. - do 15.01.2016 r. w wysokości 60 766,12 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 12/100);

5) za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. - do 31.10.2016 r. w wysokości 20 255,38 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 38/100);

6) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 15.01.2017 r. w wysokości 60 766,12 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 12/100).

1 § 4. 1. Dotację, o której mowa w § 3 należy wykorzystać zgodnie z niżej podanymi terminami:

1) za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - do 31.12.2014 r.;

2) za 2015 rok - do 31.12.2015 r.;

3) za 2016 rok - do 31.12.2016 r.;

4) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 30.04.2017 r.

2. Rozliczenie rzeczowo-finansowe robót i otrzymanej dotacji celowej „Przejmujący" przedłoży "Przekazującemu" zgodnie z niżej podanymi terminami oraz ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3:

1) za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.- do 31.01.2015 r.;

2) za 2015 rok - do 31.01.2016 r.;

3) za 2016 rok - do 31.01.2017 r.;

4) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 15.05.2017 r.

3. "Przejmujący" przedkłada potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur (wraz z załącznikami) potwierdzających wykonane roboty stanowiących podstawę rozliczenia oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za wykonane roboty.

4. W przypadku niewykonania w danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem i niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za dany rok, pozostała część dotacji podlega zwrotowi zgodnie z niżej podanymi terminami:

1) za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - do 31.01.2015 r.;

2) za 2015 rok - do 31.01.2016 r.;

3) za 2016 rok - do 31.01.2017 r.;

4) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 15.05.2017 r.

5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi w trybie i na zasadach określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych.

6. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja była udzielona.

§ 5. Utrzymanie dróg na podstawie niniejszego porozumienia realizowane będzie od dnia 1 października
2014 r. do 30 kwietnia 2017 r.

§ 6. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.

§ 7. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron.

W załączeniu:

1. Standard utrzymania dróg w okresie zimowym - załącznik nr 1

2. Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie gminy Bojszowy- załącznik nr 2

3. Wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego robót i przekazanych środków finansowych za dany rok budżetowy - załącznik nr 3

Strona PrzekazującaStrona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Wójt


Henryk Utrata


Załącznik nr 1 do Porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowychSTANDARD UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM

Lp.

Standard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

1

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kol. 3:
- gołoledzi 5 godz.
- szronu 5 godz.
- szadzi 5 godz.
- lodowicy 5 godz.
- śliskości pośniegowej 6
godz.


Załącznik nr 2 do Porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowychWYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOJSZOWY

Lp.

Nr drogi

Nazwa ulicy

Długość km.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

4136S
4137S
4137S
4138S
5900S
5900S
5900S
5901S
5901S
5901S
5901S
5901S
5901S
5902S
5902S
5903S

ul. Gilowicka
ul. Wolska
ul. Skromna
ul. Kopalniana
ul. Ruchu oporu
ul. Barwna
ul. Prosta
ul. Bojszowska
ul. Jedlińska
ul. Gaikowa
ul. Pancerniaków
ul. Trzcinowa
ul. Bieruńska
ul. Cichy Kącik
ul. Dąbrowa
ul. Leśniczówka

0,424
1,447
1,350
1,374
2,593
4,083
0,404
1,740
1,584
1,052
1,670
2,338
0,661
0,759
0,770
0,900

Razem

23,149


Załącznik nr 3 do Porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowychWZÓR


ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE ROBÓT I PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA DANY ROK BUDŻETOWY

Lp.

Rodzaje wykonanych robót oraz okres ich wykonania

Ilość zrealizowanych robót bądź zakupionych materiałów*

Nr faktury

Data wystawienia faktury

Data zapłacenia faktury

Wartość
w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

...

RAZEM


Sporządził:Zatwierdził:

Data i podpis:Data i podpis:


* należy np.: podać ilość przejechanych dróg w km, czas pracy zatrudnionych pracowników w roboczogodzinach, ilość zakupionego materiału w kg, ilość trybów czynnych, biernych, oczekiwania oraz ewentualne dodatkowe prace.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe